Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (geluidwering structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer en enige dubo-maatregelen)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2002

Besluit van 6 augustus 1998, houdende wijziging van het Bouwbesluit (geluidwering structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer en enige dubo-maatregelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 januari 1998, nr. MJZ 97589199, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 2, 3, 5 en 6 van de Woningwet en artikel 25, vijfde lid, van de Luchtvaartwet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 april 1998, nr. W08.98.0012);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juli 1998, nr. MJZ98074668, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2003]

Onze Minister draagt zorg voor het invoegen van de voorschriften van artikel I in de ontwerp-Besluiten tot wijziging van het Bouwbesluit inzake fase 2 en afstemming fase 1 op fase 2, alvorens deze besluiten in het Staatsblad worden gepubliceerd.

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2003]

  • 1 De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 6 augustus 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven achtste september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina