Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 26-08-1998 t/m 31-12-2012

Besluit van 6 augustus 1998, houdende onder meer nadere voorschriften betreffende de rechtspositie van leden van de colleges van bestuur van openbare universiteiten en van de Open Universiteit (Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 mei 1998, nr. 1998/17388 (4744), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 4.5, tweede lid, 9.3, achtste lid, en 11.2, zevende lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juni 1998, nr. W05.98.0194);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 juli 1998, nr. 1998/29162 (4744), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. RECHTSPOSITIEVOORSCHRIFTEN T.B.V. DE COLLEGES VAN BESTUUR

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In hoofdstuk 1 van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Rechtspositie algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Voor de leden van het college van bestuur treedt de raad van toezicht op als bevoegd gezag.

  • 2 Onverminderd artikel 3 zijn, voor zover de raad van toezicht in bijzondere gevallen niet anders besluit, de rechtspositievoorschriften zoals die gelden voor het overige personeel van de desbetreffende openbare universiteit of van de Open Universiteit, van toepassing op de leden van het college van bestuur.

  • 3 Voor zover de raad van toezicht van zijn bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, op het terrein van de werkloosheidsuitkeringen gebruik maakt, gaat de aanspraak op een daaruit voortvloeiende werkloosheidsuitkering de aanspraak op een uitkering op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 niet te boven, indien dat besluit zou zijn toegepast.

Artikel 3. Bezoldiging

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 Aan een lid van het college van bestuur kan een toelage worden toegekend.

  • 4 Het salaris en de toelage worden door de raad van toezicht vastgesteld en toegekend.

HOOFDSTUK 2. WIJZIGING VAN ANDERE BESLUITEN

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4. Wijziging van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs. ]

Artikel 5. Wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel 6. Wijziging van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel .]

Artikel 7. Wijziging van het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel 8. Wijziging van het Kaderbesluit rechtspositie personeel universiteiten en onderzoekinstellingen

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Kaderbesluit rechtspositie personeel universiteiten en onderzoekinstellingen.]

HOOFDSTUK 3. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9. Toepasselijkheid van het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op leden van het college van bestuur

[Vervallen per 01-01-2013]

Het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is gedurende het tijdvak van 19 maart 1997 tot en met 31 augustus 1997 niet van toepassing op de leden van de colleges van bestuur van openbare universiteiten en is gedurende het tijdvak van 11 juli 1997 tot en met 31 augustus 1997 niet van toepassing op de leden van het college van bestuur van de Open Universiteit.

Artikel 10. Toepasselijkheid van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel op leden van het college van bestuur

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11. Overgangsbepaling leden van het college van bestuur

[Vervallen per 01-01-2013]

Ten aanzien van degenen die voor 19 maart 1997 wat betreft de openbare universiteiten dan wel voor 11 juli 1997 wat betreft de Open Universiteit tot lid van een college van bestuur zijn benoemd, blijven de salarissen, toelagen en wachtgeldaanspraken, vastgesteld en toegekend op grond van de op 18 maart 1997 onderscheidenlijk de op 10 juli 1997 geldende voorschriften gehandhaafd. Indien de salarisbedragen van de overeenkomstige salarisschaal van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 worden gewijzigd, is deze wijziging van toepassing op de salarisbedragen van de in de eerste volzin bedoelde salarissen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2 De artikelen 1 tot en met 3 werken terug wat betreft de openbare universiteiten tot en met 19 maart 1997 en wat betreft de Open Universiteit tot en met 11 juli 1997.

  • 4 Artikel 7 werkt terug tot en met 1 januari 1998.

  • 5 Artikel 8 werkt terug tot en met 1 september 1997.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 augustus 1998

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H. H. Apotheker

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina