Vaststelling Privacyreglement inhouding bezoldiging Ministerie van Justitie 1998

Geldend van 01-11-1998 t/m heden

Vaststelling Privacyreglement inhouding bezoldiging Ministerie van Justitie 1998

De Minister van Justitie,

Overwegende dat ingevolge de artikelen 19, 20 en 22 van de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) een reglement moet worden vastgesteld voor de registratie bij de Directie Personeel & Organisatie van het Ministerie van Justitie van gegevens van personeelsleden ten aanzien waarvan sprake is van inhouding op de bezoldiging;

Overwegende dat het in het kader van de reorganisatie van het Ministerie van Justitie in engere zin (op weg naar het bestuursdepartement) het wenselijk wordt geacht het privacyreglement registratie inhouding bezoldiging bij het Ministerie van Justitie dd. 31 december 1992, zoals dat sedert 1 januari 1993 van kracht is, te vervangen;

Gehoord de Bijzondere Commissie van overleg Ministerie van Justitie;

Besluit:

Artikel 1

De regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de registratie van de inhouding van bezoldiging bij het ministerie van Justitie worden vastgesteld volgens het reglement in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het besluit Privacyreglement registratie inhouding bezoldiging bij het Ministerie van Justitie van 31 december 1992 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het bureau managementondersteuning van de Directie Personeel & Organisatie van het Ministerie van Justitie, de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Justitie, alsmede bij de Dienst SAFIR i.o. van de Directie Personeel & Organisatie voornoemd.

Artikel 5

Het in artikel 1 bedoelde reglement kan worden aangehaald als: Privacyreglement registratie inhouding bezoldiging bij het Ministerie van Justitie 1998.

’s-Gravenhage, 31 juli 1998

De

Ministerie

van Justitie, Namens deze, De

plv. secretaris-generaal

,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina