Vaststelling subsidieplafond 1998 artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 28-08-1998 t/m 24-02-2005

Vaststelling subsidieplafond 1998 artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Het subsidieplafond voor het jaar 1998 is vastgesteld op:

  • a. voor het programma Ruimtelijke Ordening en Milieuprojecten: f 180.000;

  • b. voor het programma Nieuwe Sleutelprojecten: f 5.200.000;

  • c. voor het programma Nadere Uitwerking Rivieren Gebied: f 1.140.000;

  • d. voor het Projectbudget Stedelijke Knooppunten: f 2.435.000;

  • e. voor doelsubsidies en programmafinancieringen: f 455.000, en

  • f. voor programma URB Nadere Uitwerking Groene Hart: f 1.550.000.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 juli 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Terug naar begin van de pagina