Regeling verkeer rassen met communautair kwekersrecht

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 17-04-2004 t/m 31-01-2006

Regeling verkeer rassen met communautair kwekersrecht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 82 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

Teeltmateriaal van niet in het Nederlands Rassenregister opgenomen rassen waarvoor ingevolge verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht een communautair kwekersrecht is verleend, uitgezonderd teeltmateriaal van landbouwgewassen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit bindende rassenlijst landbouwgewassen, mag in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd worden.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-02-2006]

Het bepaalde in artikel 1 geldt uitsluitend:

  • a. voor zover een ras als bedoeld in het eerste lid bestaat uit een genetisch gemodificeerd organisme zoals omschreven in artikel 2, tweede lid, van richtlijn nr. 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Pb EG L 106), uitgezonderd die organismen die zijn verkregen door middel van in bijlage 1B bij die richtlijn vermelde genetische modificatietechnieken: indien voor het in de handel brengen van dit ras overeenkomstig die richtlijn toestemming is verkregen.

  • b. voor zover materiaal dat is afgeleid van een ras als bedoeld in artikel 1 bestemd is voor gebruik als levensmiddel dat valt onder artikel 3 van verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268), of als diervoeder dat valt onder artikel 15 van de verordening: indien het levensmiddel of het diervoeder overeenkomstig die verordening in de handel mag worden gebracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verkeer rassen met communautair kwekersrecht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Overeenkomstig het door de minister genomen besluit: voor deze: De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina