Regeling Amsterdamse dekschuiten

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 30-06-2009

Regeling Amsterdamse dekschuiten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 47 en artikel 20, eerste lid, onder a, van het Binnenschepenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 In deze regeling wordt onder een Amsterdamse dekschuit verstaan:

  een sleepvrachtschip dat uitsluitend geschikt is om door middel van kruisdraden op korte afstand achter een slepend schip te worden voortbewogen, of om langszij gekoppeld meegevoerd te worden, en dat:

  • a. aan de bovenzijde door een doorlopend waterdicht dek is afgesloten,

  • b. een grootste lengte heeft van ten hoogste 40 m, en

  • c. niet is voorzien van verblijven, machinekamers of ketelruimen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling is van toepassing in het havengebied van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen, met inbegrip van het Noordzeekanaal, de Zaan, de Knollendammervaart en het Noordhollandsch Kanaal vanaf het IJ tot de kruising met de Knollendammervaart, met dien verstande dat de grenzen van dit gebied aan oostelijke zijde gevormd worden door de Oranjesluizen, aan de westelijke zijde door de sluizen van IJmuiden en op het Amsterdam-Rijnkanaal door de monding van het Lozingskanaal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De volgende artikelen van bijlage II van het Binnenschepenbesluit zijn niet van toepassing op Amsterdamse dekschuiten:

 • -

  artikel 5.06;

 • -

  artikel 7.01;

 • -

  artikel 7.02;

 • -

  artikel 7.04;

 • -

  artikel 7.05, eerste lid;

 • -

  artikel 11.16, tweede lid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De buitenzijde van het dek van een Amsterdamse dekschuit is voorzien van een voetlijst van tenminste 0,03 m hoogte en een reling van tenminste 0,90 m hoogte. De reling mag wegneembaar zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Bij het onderzoek van Amsterdamse dekschuiten, waarvan op 1 augustus 1998 de bouw is voltooid, is tot 1 augustus 2003, artikel 4 niet van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Amsterdamse dekschuiten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 juli 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina