Instelling Commissie heroverweging eigen bijdragen rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-10-1998 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie heroverweging eigen bijdragen rechtsbijstand

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende:

dat op 1 januari 1994 de verschuldigde eigen bijdragen voor de verlening van rechtsbijstand aan hen die niet over voldoende financiële middelen beschikken, ingrijpend gewijzigd zijn;

dat de eigen bijdragen ten doel hebben rechtzoekenden een eigen afweging te laten maken tussen de kosten en de baten die met rechtsbijstand zijn gemoeid;

dat de eigen bijdragen daarnaast dienen ter medefinanciering van de overheidsuitgaven voor rechtsbijstand;

dat door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie in mei 1997 het rapport ’Rechtsbijstand: kiezen of moeten’ is uitgebracht;

dat in genoemd rapport is geconstateerd dat:

 • -

  de vraag naar rechtsbijstand weinig prijsgevoelig is (vrijwel inelastisch) waardoor de afwegingsfunctie van eigen bijdragen sterk gerelativeerd kan worden;

 • -

  de bestaande opbouw van eigen bijdragen onevenwichtigheden bevatten;

dat in genoemd rapport een herbezinning op de functie en opbouw van eigen bijdragen wordt aanbevolen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Een commissie in te stellen met als taak advies uit te brengen over de afwegingsfunctie en opbouw van de eigen bijdragen voor de van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

In de commissie hebben zitting:

 • a. als voorzitter: prof. mr. H. Franken, hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap alsmede informaticarecht aan de Rijksuniversiteit Leiden;

 • b. als leden:

  • -

   prof. dr. G. Engbersen, hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam;

  • -

   dr. B.C.J. van Velthoven, universitair hoofddocent algemene economie aan de Rijksuniversiteit Leiden;

 • c. als secretaris: E.J. van der Vlis, Juridisch Beleidsmedewerker bij de Directie Rechtsbijstand en Juridische beroepen van het ministerie van Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie zal vóór 1 november 1998 haar rapport uitbrengen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 30 juli 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Terug naar begin van de pagina