Vaststelling selectielijsten Sociaal en Cultureel Planbureau

Geldend van 04-02-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten Sociaal en Cultureel Planbureau

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 1998, nr. arc-98.1741/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau alsmede van het Begeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau op het beleidsterrein algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding vanaf 1973, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze,

M.W. van Boven

,

algemeen rijksarchivaris

.

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

,

P. Schnabel

Terug naar begin van de pagina