Openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht voor verzamelcentra en slachterijen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht voor verzamelcentra en slachterijen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, 6.8, tweede lid, 7.1, eerste, tweede en derde lid, 8.1, vijfde lid, en artikel 9.1, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 3.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 september 1998.

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 5.000.000 aan nationale middelen;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet van toepassing;

  • c. kan slechts een aanvraag worden ingediend door exploitanten van:

   • 1* verzamelcentra voor varkens die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit zijn erkend als verzamelcentrum als bedoeld in artikel 4.10 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, of

   • 2* slachterijen waarvan blijkens een door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene jaarrekening in 1996 of in 1997 de afzet, uitgedrukt in tonnen vlees, voor 45% of meer bestond uit varkensvlees;

  • d. bedraagt het subsidiepercentage 30% van de werkelijke kosten met dien verstande dat de subsidie voor de in de bijlageonder 1, sub a, b, c en d, genoemde investeringen gezamenlijk ten hoogste € 68.067,03 bedraagt, de subsidie voor de in de bijlageonder 1, sub e, en onder 2 genoemde investering ten hoogste € 68.067,03 bedraagt, indien geïnvesteerd wordt in één wasplaats en € 113.445,05 indien geïnvesteerd wordt in meerdere wasplaatsen en de subsidie voor de in de bijlageonder 1, sub f, genoemde investering ten hoogste € 45.378,02 bedraagt.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie wordt slechts verleend voor investeringen die voldoen aan de omschrijving van de in de bijlage bij dit besluit genoemde investeringen.

 • 2 Per locatie kan slechts eenmaal een aanvraag worden ingediend.

 • 3 Voor de investeringen als bedoeld in de bijlageonder 1 geldt dat de subsidie wordt verleend onder de verplichting dat de subsidieontvanger bij subsidievaststelling voor het verzamelcentrum beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 4 van de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000.

 • 4 Voorts geldt dat de subsidie wordt verleend onder de verplichting dat de subsidieontvanger bij subsidievaststelling voor de wasplaats beschikt over een registratie als bedoeld in artikel 23 van de Regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten.

 • 5 De subsidieontvanger is verplicht om op zijn bedrijf de wasplaats open te stellen voor de in artikel 10, vierde lid, van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten bedoelde reiniging en ontsmetting van lege vervoermiddelen voor vee.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Geen bijdrage wordt verleend aan exploitanten van een verzamelcentrum indien ten behoeve van dat verzamelcentrum een subsidie wordt verleend krachtens de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens. Het besluit op een aanvraag voor onderhavige aanvraagperiode voor een verzamelcentrum waarvoor tevens een aanvraag is ingediend ingevolge de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens wordt aangehouden totdat op de aanvraag ingevolge de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens is beslist.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 8.1, eerste lid, onder d, en tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht worden de investeringen waarvoor een bijdrage wordt verleend, zoals opgenomen in de bijlageonder 1, uitgevoerd binnen een jaar na subsidieverlening en de investeringen zoals opgenomen in de bijlageonder 2 vóór 1 december 1998.

 • 2 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt een verklaring gevoegd als bedoeld in artikel 9.1, tweede lid, onder a, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage

[Vervallen per 24-01-2004]

1. subsidiabele investeringen voor verzamelcentra:

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanpassing aan de inrichting van het verzamelcentrum aan de hieronder genoemde onderdelen van Bijlage I: Verzamelcentra, behorende bij de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000:

 • a. onderdeel 4 betreffende een hygiënesluis voor personeel en bezoekers;

 • b. onderdeel 12 betreffende een afsluitbare voorziening voor de gekoelde opslag van kadavers;

 • c. onderdeel 18 betreffende de dakbedekking, de windkering en het klimaatregelingssysteem in de stalruimten en laad- en losplaatsen;

 • d. onderdeel 19 betreffende de vloeren en wanden van de aanvoer-, afvoerstal en selectieruimte, alsmede de wijze waarop de hokken van elkaar gescheiden zijn;

 • e. onderdeel 25 betreffende wasplaatsen waarin voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van varkens onder alle klimatologische omstandigheden kunnen worden gereinigd en ontsmet;

 • f. onderdeel 31 betreffende een geautomatiseerd selectiesysteem waarin identificatiegegevens, de verblijfsruimte binnen de afvoerstal en het bestemmingsadres worden vastgelegd.

2. subsidiabele investeringen voor verzamelcentra en slachterijen:

[Vervallen per 24-01-2004]

Reinigings- en ontsmettingsvoorziening waarin voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van varkens onder alle klimatologische omstandigheden kunnen worden gereinigd en ontsmet, en welke voldoet aan de eisen van Bijlage I van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten.

Terug naar begin van de pagina