Regeling administratieve verplichtingen Wet herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling administratieve verplichtingen Wet herstructurering varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 29, tweede en derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Wet herstructurering varkenshouderij;

varken:

dier van de diersoort varken, onderscheiden naar de in bijlage A bij de wet opgenomen diercategorieën binnen die diersoort.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De houder van varkens houdt een administratie bij van het aantal door hem gehouden varkens en van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond. Indien een varkenshouder op meer dan één bedrijf varkens houdt, houdt hij voor elk bedrijf afzonderlijk een administratie bij.

 • 2 De administratie bevat de gegevens en wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 2 van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet.

 • 3 De administratie bevat de gegevens en wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet, indien op het bedrijf artikel 38, eerste lid, van de Meststoffenwet van toepassing is.

 • 4 De administratie heeft betrekking op een jaar en wordt afgesloten vóór de eerste februari volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op de houder van varkens die een bedrijf voert waarvan het gemiddeld in het desbetreffende jaar op het bedrijf gehouden aantal dieren van de in bijlage A bij de Meststoffenwet onderscheiden diercategoriën, omgerekend in grootvee-eenheden overeenkomstig de in die bijlage daarvoor opgenomen normen, drie of minder bedraagt, en de gemiddeld in het desbetreffende jaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond drie hectare of minder bedraagt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In afwijking van artikel 2 houdt de varkenshouder in 1998 een administratie bij van het aantal gehouden varkens in het nog niet verstreken deel van het jaar, door gebruik te maken van het formulier met toelichting, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling. De administratie wordt binnen de in de bijlage aangegeven termijnen en overeenkomstig de daarbij aangegeven wijze volledig en naar waarheid bijgehouden.

 • 2 De varkenshouder houdt de in het eerste lid bedoelde administratie bij door gebruik te maken van het formulier met toelichting, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling, indien op het bedrijf artikel 38, eerste lid, van de Meststoffenwet van toepassing is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De varkenshouder die de in artikel 2, onderscheidenlijk 3, bedoelde administratie bijhoudt, verstrekt vóór 1 september van het jaar volgend op het desbetreffende jaar aan de Dienst Regelingen gegevens over het gemiddeld in het desbetreffende jaar op het bedrijf gehouden aantal varkens en de gemiddeld in het desbetreffende jaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond, door gebruik te maken van het in artikel 14, tweede lid, van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet bedoelde formulier.

 • 2 Over het jaar 1998 verstrekt de varkenshouder gegevens over het gemiddeld in dat jaar op het bedrijf gehouden aantal varkens door gebruik te maken van een daartoe door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld formulier, dat overeen-komstig de op het formulier aangegeven wijze volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het gemiddeld in een jaar op een bedrijf gehouden aantal varkens wordt bepaald door:

  • a. ingeval de administratie van het aantal op het bedrijf gehouden varkens de gegevens bevat en wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 2 van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet, de som van de aantallen dagelijks op het bedrijf gehouden varkens gedeeld door het aantal dagen waaruit het desbetreffende jaar bestaat, dan wel

  • b. ingeval de administratie van het aantal op het bedrijf gehouden varkens de gegevens bevat en wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet, de som van de aantallen op de eerste dag van elke maand op het bedrijf gehouden varkens gedeeld door 12.

 • 2 Het in 1998 gemiddeld op het bedrijf gehouden aantal varkens wordt bepaald voor het tijdvak dat bestaat uit het vanaf 1 september 1998 nog niet verstreken deel van het jaar door respectievelijk:

  • a. de som van de aantallen dagelijks op het bedrijf gehouden varkens, gedeeld door het aantal dagen waaruit dat tijdvak bestaat, indien de administratie van het aantal op het bedrijf gehouden varkens de gegevens bevat en wordt opgemaakt overeen-komstig artikel 3, eerste lid, dan wel

  • b. de som van de aantallen op de eerste dag van elke maand op het bedrijf gehouden varkens, gedeeld door het aantal kalendermaanden waaruit dat tijdvak bestaat, indien de administratie van het aantal op het bedrijf gehouden varkens de gegevens bevat en wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 3, tweede lid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratieve verplichtingen Wet herstructurering varkenshouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij alsmede bij de Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

‘s-Gravenhage, 28 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina