Regeling leveringsvergunning Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 25-11-2001 t/m 10-06-2005

Regeling leveringsvergunning Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 36, tweede lid, onderdeel d, 40, 48 en 58 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. wet:

  de Elektriciteitswet 1998;

  b. leveringsvergunning:

  de vergunning, bedoeld in artikel 54 van de wet;

  c. leveringsgebied:

  het gebied waarvoor de aanvrager een leveringsvergunning aanvraagt en waarin de vergunninghouder verplicht is elektriciteit te leveren ten behoeve van elke beschermde afnemer die in dat gebied gevestigd is en daartoe een verzoek doet;

  d. leveringsvoorwaarden:

  de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, die de vergunninghouder stelt voor de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers en voor de levering van elektriciteit door beschermde afnemers aan de vergunninghouder;

  e. voorzieningsgegevens:

  de ramingen van de totale behoefte aan elektriciteit van de beschermde afnemers in het leveringsgebied en de informatie over de wijze waarop de vergunninghouder zorg draagt dat elektriciteit aan deze beschermde afnemers geleverd kan worden.

Artikel 2. Aanvraag

[Vervallen per 11-06-2005]

De aanvraag voor een leveringsvergunning bevat in aanvulling op artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • a. de namen en de adressen van de aandeelhouders van de aanvrager,

 • b. een beschrijving van het leveringsgebied,

 • c. de leveringsvoorwaarden,

 • d. de voorzieningsgegevens.

Artikel 3. Aandeelhouders van een aanvrager

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Indien de aanvrager een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bevat de aanvraag in aanvulling op artikel 2, onderdeel a, tevens de naam en het adres van de rechtspersoon waarvan hij een dochtermaatschappij is en van de aandeelhouders van die rechtspersoon.

 • 2 Indien zich in de periode tussen 1 juli 1996 en de datum van de indiening van de aanvraag een wijziging heeft voorgedaan met betrekking tot de eigendom van de aandelen in de aanvrager of in de rechtspersoon waarvan de aanvrager een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bevat de aanvraag in aanvulling op artikel 2, onderdeel a, tevens de naam en het adres van degenen die op 1 juli 1996 aandeelhouders waren van de aanvrager of van de rechtspersoon waarvan de aanvrager een dochtermaatschappij is.

Artikel 4. Leveringsgebied

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Indien de aanvrager een distributiebedrijf is als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de wet, komt het leveringsgebied overeen met het gebied waarin de aanvrager voor de inwerkingtreding van artikel 37 van de wet op grond van artikel 12, derde lid, van de Elektriciteitswet 1989 in het kader van de openbare voorziening elektriciteit leverde aan verbruikers.

 • 2 Het leveringsgebied kan afwijken van het gebied, bedoeld in het eerste lid, tenzij een dergelijke afwijking ertoe zou leiden dat er voor een bepaald gebied geen vergunninghouder zou zijn die in dat gebied verplicht is elektriciteit te leveren aan beschermde afnemers.

 • 3 De beschrijving van het leveringsgebied bevat in ieder geval:

  • a. de geografische grenzen van het leveringsgebied en

  • b. de namen en de adressen van de overige leveranciers waarvan de aanvrager bekend is dat zij op het tijdstip van de indiening van de aanvraag elektriciteit leveren aan beschermde afnemers in het leveringsgebied.

Artikel 5. Leveringsvoorwaarden

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De leveringsvoorwaarden hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. de productdefinities ten aanzien van het leveren van elektriciteit door de vergunninghouder aan beschermde afnemers alsmede ten aanzien van het leveren van elektriciteit door beschermde afnemers aan de vergunninghouder,

  • b. de betaling van de geleverde elektriciteit,

  • c. het opzeggen of ontbinden van de overeenkomst tot levering van elektriciteit, dan wel het opschorten van de nakoming van een verbintenis die uit de overeenkomst voortvloeit,

  • d. het oplossen van storingen die zich bij de levering van elektriciteit voordoen,

  • e. de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van storingen in de levering van elektriciteit, en

  • f. de behandeling van klachten en geschillen omtrent de levering van elektriciteit.

 • 2 De verbruikersraad, bedoeld in artikel 4 van de Wet energiedistributie, wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over de leveringsvoorwaarden. Bij de aanvraag voor een leveringsvergunning wordt een afschrift gevoegd van het advies van de verbruikersraad en van de adviezen van de overige organisaties die betrokken waren bij de opstelling van de leveringsvoorwaarden.

Artikel 6. Voorzieningsgegevens

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De voorzieningsgegevens bevatten in ieder geval:

  • a. een beschrijving van de beschermde afnemers aan wie de aanvrager elektriciteit zal leveren, onderverdeeld naar soort aansluiting en afnamepatroon, en de daarbij behorende aantallen,

  • b. een beschrijving van de wijze waarop zorg zal worden gedragen dat elektriciteit aan de beschermde afnemers geleverd kan worden.

 • 2 In de beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden in ieder geval gegevens verstrekt over:

  • a. de overeenkomsten die zijn gesloten met producenten, met leveranciers of met beschermde afnemers voor de levering van elektriciteit en

  • b. de productie van elektriciteit door de aanvrager of door een met de aanvrager in een groep verbonden groepsmaatschappij in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gegevens die een vergunninghouder op grond van artikel 64 van de wet verplicht is te verschaffen aan de directeur van de dienst.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De afzonderlijke boekhouding van een vergunninghouder, bedoeld in artikel 62 van de wet, bevat:

  • a. een balans en een winst- en verliesrekening,

  • b. een specificatie van de toerekening van de activa en de passiva en de lasten en baten aan de activiteiten van de vergunninghouder en

  • c. een toelichting op de gebruikte regels voor de afschrijving.

 • 2 De vergunninghouder geeft in de boekhouding aan welke methoden en criteria bij het opstellen daarvan zijn gehanteerd.

 • 3 Het toerekenen van kosten aan de activiteiten van de vergunninghouder geschiedt in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.

 • 4 Wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde regels voor de afschrijving worden met redenen omkleed in de boekhouding vermeld.

 • 5 In de toelichting op de jaarrekening wordt elk verwant bedrijf waarmee een vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten waarvan de opbrengst of de kosten een bedrag van f 10 000 000 te boven gaat, vermeld. Daarbij wordt tevens per bedrijf het aantal van die overeenkomsten gemeld.

 • 6 Indien een vergunninghouder niet reeds uit hoofde van een wettelijke verplichting zijn jaarrekening of een daarmee overeenkomend financieel overzicht openbaar maakt, legt hij die jaarrekening of dat overzicht voor een ieder ter inzage op het kantoor van zijn hoofdvestiging.

Artikel 9. Wijziging van de leveringsvergunning

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De vergunninghouder meldt onverwijld aan Onze Minister iedere wijziging met betrekking tot het leveringsgebied, de leveringsvoorwaarden of de eigendom van de aandelen in de vergunninghouder of in de rechtspersoon waarvan de vergunninghouder een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 Onze Minister kan besluiten dat vanwege een wijziging als bedoeld in het eerste lid een wijziging van de leveringsvergunning noodzakelijk is.

 • 3 De aanvraag voor een wijziging van een leveringsvergunning als bedoeld in het tweede lid, dan wel voor een wijziging als bedoeld in artikel 55, derde lid, van de wet bevat in aanvulling op artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • a. de reden voor de aanvraag, een beschrijving van het nieuwe leveringsgebied en de voorzieningsgegevens, indien de wijziging betrekking heeft op het leveringsgebied dan wel indien de uitvoering van een procedure als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de wet aanleiding geeft tot de aanvraag,

  • b. de reden voor de aanvraag en de nieuwe leveringsvoorwaarden, indien de wijziging betrekking heeft op de leveringsvoorwaarden, of

  • c. de reden voor de aanvraag en de namen en de adressen van de nieuwe aandeelhouders, indien de wijziging betrekking heeft op de eigendom van de aandelen.

Artikel 10. Intrekking van de leveringsvergunning

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Voordat Onze Minister op grond van artikel 67 van de wet een leveringsvergunning intrekt, wijst hij zo nodig een andere vergunninghouder aan om voor de duur van de procedure van de verlening van de nieuwe leveringsvergunning, bedoeld in het tweede lid, elektriciteit te leveren aan de beschermde afnemers in het gebied waarop de in te trekken vergunning betrekking heeft.

 • 2 Binnen acht weken na inwerkingtreding van een besluit tot intrekking van een leveringsvergunning kan iedere leverancier of vergunninghouder een aanvraag indienen voor een leveringsvergunning voor het desbetreffende leveringsgebied.

 • 3 De artikelen 2 tot en met 6 zijn van toepassing op de aanvraag voor een leveringsvergunning, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 11. Niet-bedrijfsmatige levering van elektriciteit

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Overeenkomstig artikel 53, tweede lid, onderdeel d, van de wet is een leverancier bevoegd elektriciteit te leveren aan beschermde afnemers, indien:

  • a. de leverancier niet de beschikking heeft over een net, dan wel op grond van artikel 15 van de wet vrijgesteld of ontheven is van de plicht een netbeheerder aan te wijzen,

  • b. de levering van elektriciteit in het geheel van de onderneming van de leverancier van ondergeschikte betekenis is, dan wel de levering van elektriciteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van de handelingen die de onderneming van de leverancier verricht, en

  • c. de leverancier reeds op de datum van inwerkingtreding van deze regeling elektriciteit leverde aan beschermde afnemers, dan wel de leverancier aan niet meer dan vijftien beschermde afnemers in totaal niet meer dan 0,25 GWh per jaar levert.

 • 2 De leverancier, bedoeld in het eerste lid, verschaft aan de directeur van de dienst op diens verzoek:

  • a. een opgave van het aantal beschermde afnemers aan wie hij elektriciteit zal leveren,

  • b. een opgave van de tarieven die hij berekent voor de levering van elektriciteit,

  • c. een beschrijving van de wijze waarop hij zorg zal dragen dat elektriciteit aan de beschermde afnemers geleverd kan worden, of

  • d. gegevens over de overeenkomsten die hij heeft gesloten met producenten of met leveranciers voor de levering van elektriciteit en over zijn eigen productie van elektriciteit.

 • 3 Indien naar het oordeel van de directeur van de dienst uit de gegevens, bedoeld in het tweede lid, of anderszins blijkt dat een leverancier als bedoeld in het eerste lid in onvoldoende mate of op ondoelmatige wijze kan of zal kunnen voorzien in de levering van elektriciteit aan de desbetreffende beschermde afnemers, meldt hij zulks aan Onze Minister.

 • 4 Nadat hij een melding heeft ontvangen, kan Onze Minister na overleg met de vergunninghouder in wiens leveringsgebied die beschermde afnemers zijn gevestigd, besluiten dat die vergunninghouder elektriciteit levert aan deze beschermde afnemers met inachtneming van de voor die vergunninghouder geldende tarieven en voorwaarden.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leveringsvergunning Elektriciteitswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 juli 1998

De

Minister

van Economische Zaken a.i.,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina