Landbouwkwaliteitsregeling boter

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-07-2008

Landbouwkwaliteitsregeling boter

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 15, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet, alsmede de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. besluit:

  Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten;

  b. reglement:

  reglement als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, van de wet;

  c. boter:

  de emulsie van het type water in olie met een melkvetgehalte van ten minste 80% en minder dan 90%;

  d. koemelk:

  het door het melken van één of meer koeien verkregen product, zonder dat daaraan stoffen zijn toegevoegd of onttrokken.

 • 2 In deze regeling wordt onder bereiden mede verstaan het verpakken van boter.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Boter waarvoor een bij artikel 4 vastgesteld merk wordt gebruikt, voldoet aan:

 • a. de bij deze regeling gestelde eisen, en

 • b. de eisen die gelijk zijn aan de eisen voor boter en de bereiding ervan gesteld op basis van andere wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 2. Het rijksmerk

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Als merk als bedoeld in artikel 2 van het besluit, worden de in de bijlage afgebeelde rijksmerken voor boter vastgesteld.

 • 2 De rijksmerken voor boter worden overeenkomstig de in de bijlage weergegeven afbeeldingen, met dezelfde vorm en afmetingen als voor de onderscheiden merken is vermeld, gedrukt in een met de achtergrond contrasterende kleur.

 • 3 Het rijksmerk voor boter wordt aangebracht op de verpakking of een uitsluitend bij de desbetreffende partij behorend handelsdocument.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

Het door het COKZ met toezicht en keuring belaste personeel is bevoegd een rijksmerk te verwijderen of te doen verwijderen van boter die niet voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen.

Hooofdstuk 3. Keuring

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Boter die is bestemd om als zodanig te worden verhandeld, is aan een keuring onderworpen tijdens of in aansluiting op de bereiding overeenkomstig het bij reglement bepaalde.

 • 2 De keuring heeft betrekking op de bij deze regeling gestelde eisen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Het COKZ stelt, voor de vaststelling of boter of de grondstoffen daarvan voldoen aan het bij deze regeling bepaalde, bij reglement methoden van monsterneming en onderzoek vast.

Hoofdstuk 4. Bepalingen inzake kwaliteit

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2008]

Boter wordt slechts bereid uit één of meer van de volgende grondstoffen:

 • a. koemelk;

 • b. room of geheel of gedeeltelijk ontroomde melk, rechtstreeks verkregen uit de onder a bedoelde melk;

 • c. melkvet, al dan niet gefractioneerd door middel van kristallisatie;

 • d. boter;

 • e. water.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Room en al dan niet geheel of gedeeltelijk ontroomde melk die geen of slechts een niet-pasteuriserende warmtebehandeling hebben ondergaan en die worden gebezigd of bestemd zijn om te worden gebezigd voor de bereiding van boter, voldoen aan de volgende eisen:

  • a. de fosfatase-activiteit heeft een voor de grondstof normale waarde;

  • b. de zuurtegraad, in geval van room berekend op het vetvrije product, bedraagt ten hoogste 20 mmol NaOH per liter, tenzij het gehalte aan lactaten ten hoogste 200 mg per 100 g vetvrije droge stof bedraagt.

 • 2 Room en al dan niet geheel of gedeeltelijk ontroomde melk, die een pasteuriserende warmtebehandeling hebben ondergaan en die worden gebezigd of bestemd zijn te worden gebezigd voor de bereiding van boter, voldoen aan de volgende eisen:

  • a. fosfatase-activiteit is niet aantoonbaar, tenzij peroxidase-activiteit niet aantoonbaar is;

  • b. de zuurtegraad, in geval van room berekend op het vetvrije product, bedraagt ten hoogste 20 mmol NaOH per liter, tenzij het gehalte aan lactaten ten hoogste 200 mg per 100 g vetvrije droge stof bedraagt;

  • c. coli-achtige micro-organismen zijn in 0,01 ml niet aantoonbaar.

 • 3 Melkvet dat wordt gebezigd of bestemd is te worden gebezigd voor de bereiding van boter, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het vetgehalte bedraagt ten minste 99,6%;

  • b. het vochtgehalte bedraagt ten hoogste 0,3%;

  • c. coli-achtige micro-organismen zijn in 1,0 ml vloeibaar gemaakt product niet aantoonbaar;

  • d. het aantal aeroob kweekbare micro-organismen bedraagt ten hoogste 100 per g;

  • e. het kopergehalte bedraagt ten hoogste 0,02 mg per kg;

  • f. het ijzergehalte bedraagt ten hoogste 0,20 mg per kg;

  • g. het peroxide-getal is ten hoogste 0,20 milli-equivalenten peroxide-zuurstof per kg vet;

  • h. het gehalte aan vrij-vetzuur, berekend als oliezuur, bedraagt ten hoogste 0,30%.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2008]

Bij de bereiding van boter mogen worden toegevoegd:

 • a. additieven overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Warenwet;

 • b. zout;

 • c. cultures van niet genetisch gemodificeerde melkzuurvormende micro-organismen en componenten van uitsluitend op basis van koemelkbestanddelen bereide cultures van niet genetisch gemodificeerde melkzuurvormende micro-organismen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Boter is bereid volgens een zodanig proces dat de boter voldoet aan het bij deze regeling bepaalde.

 • 2 Boter heeft de volgende eigenschappen:

  • a. de geur en de smaak zijn goed en voor de soort specifiek;

  • b. het uiterlijk is gelijkmatig van kleur en bevat geen harde gele stukjes en is niet korrelig of onvoldoende bewerkt;

  • c. de consistentie is niet brokkelig, hard of anderszins onvoldoende smeerbaar en niet overwerkt, zalvig, zacht of anderszins onvoldoende stevig met dien verstande dat het stevigheidscijfer bij 14oC minimaal 15 en maximaal 50 is voor boter verpakt in eenheden tot 1,0 kg;

  • d. de vochtverdeling is zodanig dat het losvochtcijfer ten hoogste 1 bedraagt;

  • e. fosfatase-activiteit is niet aantoonbaar, tenzij peroxidase-activiteit niet aantoonbaar is;

  • f. coli-achtige micro-organismen zijn in 0,1 ml vloeibaar gemaakt product niet aantoonbaar;

  • g. het aantal gisten en schimmels is ten hoogste 500 per g;

  • h. het kopergehalte bedraagt ten hoogste 0,05 mg per kg.

Artikel 12

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Boter wordt onmiddellijk na het bereiden verpakt.

 • 2 Boter bevindt zich in een verpakking die de kwaliteit van de boter niet in ongunstige zin beïnvloedt of kan beïnvloeden.

 • 3 Verpakkingsmateriaal dat boter direct omhult voldoet, al dan niet in combinatie met een verpakking, anders dan een verzendverpakking, aan de volgende eisen:

  • a. van goede kwaliteit en voldoende stevigheid;

  • b. goed verzorgd;

  • c. bevat geen stoffen of laat geen stoffen door, welke de kleur, de reuk of de smaak van de boter kunnen beïnvloeden;

  • d. de waterdampdoorlaatbaarheid is bij 25oC en bij een verschil in relatieve vochtigheid van 75% tot 0% maximaal 3,0 g/m2/24 uur;

  • e. laat van het licht van het golflengtegebied tussen 300 en 700 nm ten hoogste 2% door;

  • f. bestand tegen inwerking van vet en vocht;

  • g. het gehalte aan van de binnenzijde van het verpakkingsmateriaal extraheerbaar koper is niet hoger dan 15 (g/250 cm2.

Artikel 13

[Vervallen per 01-08-2008]

Boter wordt niet:

 • a. opgeslagen of opgeslagen gehouden op zodanige wijze dat het behoud van de kwaliteit niet redelijkerwijs is gewaarborgd;

 • b. vervoerd op zodanige wijze dat het behoud van de kwaliteit niet redelijkerwijs is gewaarborgd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 en vervalt met ingang van 1 augustus 2008, met dien verstande dat de overeenkomstig de Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten geproduceerde rijksmerken nog mogen worden gebruikt tot zes maanden na de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina