Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten, enz. (op het gebied van dierziektebestrijding)

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 26-11-1999 t/m 31-07-2008

Besluit van 20 juli 1998, houdende onder meer wijziging van diverse besluiten op het gebied van dierziektebestrijding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 juni 1997, no. J. 976032, Directie Juridische Zaken;

Gelet op Richtlijn nr. 95/70/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1995 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren (PbEG L 332);

Gelet op de artikelen 15, eerste lid, onderdeel e, en vierde lid, 86, tweede lid, onderdeel b, 102, 108 en 111 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, no. W11.97.0351);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 juli 1998, no. J. 986139, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. richtlijn 95/70/EG: Richtlijn 95/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 december 1995 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren (PbEG L 332);

c. productschap: Produktschap Vis.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Onze Minister kan de medewerking vorderen van het bestuur van het productschap bij het opzetten en uitvoeren van een bewakings- en bemonsteringsprogramma als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn 95/70/EG. De te vorderen medewerking kan betrekking hebben op door het productschap bij verordening nader te stellen regelen.

  • 2 De krachtens de in het eerste lid bedoelde verordening genomen besluiten behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

  • 3 Een wijziging van artikel 4, eerste lid, van richtlijn 95/70/EG gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten.]

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten.]

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 juli 1998

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zesentwintigste november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina