Besluit aanwijzing 2-CB

[Regeling vervallen per 17-03-2003.]
Geldend van 24-07-1998 t/m 16-03-2003

Besluit van 17 juli 1998, houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, onder a, van de Opiumwet (Besluit aanwijzing 2-CB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 1998, GMV 983348, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 2, tweede lid, onder a, van de Opiumwet ;

De Raad van State gehoord 9 juli 1998, no. W13.98.0281;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 1998, GMV 983576, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 17-03-2003]

Als een middel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van de Opiumwet wordt aangewezen 2-CB (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine).

Artikel 2

[Vervallen per 17-03-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing 2-CB.

Artikel 3

[Vervallen per 17-03-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 17 juli 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven drie ntwintigste juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina