Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie

[Regeling vervallen per 26-07-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 01-11-1999 t/m 31-12-2006

Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 26-07-2007]

De ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, bedoeld in artikel 10 van de Scheepvaartwet, zijn bevoegd tot:

  • a. het beoordelen van aanvragen om een aanwijzing op grond van artikel 20, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 ten behoeve van het certificeren van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen en het adviseren van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van het verlenen van een dergelijke aanwijzing;

  • b. het houden van toezicht op de naleving, waaronder begrepen de medewerking aan en de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens artikel 20, derde lid, van de Arbeidsomstandig-hedenwet 1998 ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aanwijzing.

    Zij kunnen zonodig ten behoeve van deze taken met betrekking tot de hijs- en hefwerktuigen en hijs-en hefinrichtingen onderzoek verrichten aan boord van schepen.

Artikel 2

[Vervallen per 26-07-2007]

  • 1 Jaarlijks wordt voor 1 april schriftelijk aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gerapporteerd over de werkzaamheden die in het voorafgaande kalenderjaar in het kader van de in artikel I genoemde aanwijzing zijn verricht.

  • 2 De in het kader van de toezichthoudende taak geconstateerde ernstige tekortkomingen worden onverwijld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gerapporteerd.

  • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde rapportages gaan vergezeld van een advies over de te nemen maatregelen.

  • 4 Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt de Scheepvaart-inspectie alle door deze gevraagde gegevens en inlichtingen met betrekking tot het bepaalde in artikel I.

Artikel 3

[Vervallen per 26-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juli 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F.H.G. de Grave

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina