Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998

[Regeling vervallen per 04-05-2006.]
Geldend van 09-01-2003 t/m 03-05-2006

Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 51 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Een verzekeraar die een overeenkomst van schadeverzekering met betrekking tot een in Nederland gelegen risico aanbiedt aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf draagt er zorg voor dat de verzekeringnemer voor het sluiten van de overeenkomst in de hem verstrekte stukken in kennis wordt gesteld van:

  • a. het recht dat op de overeenkomst van toepassing is dan wel van de rechtskeuze die de verzekeraar voorstelt;

  • b. de regelingen voor het behandelen van klachten van de verzekeringnemer, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen verband houdende met de overeenkomst, met inbegrip, in voorkomend geval, van het bestaan van de buitengerechtelijke instanties die zijn belast met het onderzoeken van klachten.

 • 2 Met betrekking tot andere dan grote risico’s die in Nederland zijn gelegen, draagt de verzekeraar er tevens zorg voor dat de verzekeringnemer voor het sluiten van de overeenkomst van schadeverzekering in de hem verstrekte stukken in kennis wordt gesteld van:

  • a. de naam en, indien deze afwijkt van de naam van de rechtspersoon, de handelsnaam, de rechtsvorm en het adres van de verzekeraar, de staat waar de zetel van de verzekeraar is gevestigd alsmede, indien van toepassing, het adres en de staat waar het bij de overeenkomst betrokken bijkantoor van de verzekeraar is gevestigd;

  • b. indien van toepassing, de naam en het adres van de schade-afhandelaar, bedoeld in artikel 109, eerste lid, onderdeel e, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

 • 3 Indien als gevolg van de wijze waarop de overeenkomst van schadeverzekering tot stand komt voor het sluiten van de overeenkomst geen stukken worden verstrekt, wordt de informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk verstrekt. Indien op de overeenkomst van schadeverzekering het recht van een andere staat van toepassing is dan wel indien de vestiging van de verzekeraar waarmee de overeenkomst wordt gesloten buiten Nederland is gelegen, wordt de informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, niettegenstaande het bepaalde in de eerste volzin, voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of mondeling aan de verzekeringnemer verstrekt.

 • 4 De informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in de Nederlandse taal verstrekt. De informatie kan in een andere taal worden verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt dan wel indien partijen een keuze hebben gemaakt voor toepasselijkheid op de overeenkomst van het recht van een andere staat.

Artikel 2

[Vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Een verzekeraar die een overeenkomst van levensverzekering aanbiedt aan een in Nederland woonachtige of gevestigde verzekeringnemer draagt er zorg voor dat de verzekeringnemer in het bezit wordt gesteld van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden van de overeenkomst.

 • 2 Voor zover de in dit lid bedoelde informatie niet uit de algemene of bijzondere polisvoorwaarden blijkt, draagt de verzekeraar er tevens zorg voor dat de verzekeringnemer schriftelijk in kennis wordt gesteld van:

  • a. de naam en, indien deze afwijkt van de naam van de rechtspersoon, de handelsnaam, de rechtsvorm en het adres van de verzekeraar, de staat waar de zetel van de verzekeraar is gevestigd alsmede, indien van toepassing, het adres en de staat waar het bij de overeenkomst betrokken bijkantoor van de verzekeraar is gevestigd;

  • b. het bedrag van de uitkering of uitkeringen waartoe de verzekeraar zich verplicht of, voor zover dit bedrag niet op voorhand nauwkeurig kan worden bepaald, een nauwkeurige omschrijving van die uitkering of uitkeringen, alsmede van de factoren waarvan de hoogte van de uitkering of uitkeringen afhankelijk is;

  • c. een omschrijving van de keuzemogelijkheden die de verzekeringnemer of de gerechtigden op uitkeringen ingevolge de overeenkomst heeft onderscheidenlijk hebben;

  • d. indien een premie of een uitkering is uitgedrukt in een andere valuta dan de euro of indien deze is uitgedrukt in eenheden, in units, of anderszins, of indien een uitkering strekt tot het verrichten van andere dan geldelijke prestaties, een nauwkeurige omschrijving daarvan; indien bij de uitkering omzetting plaatsvindt in euro's of een andere valuta, wordt de bij de omzetting toegepaste methode nauwkeurig beschreven;

  • e. indien een uitkering wordt uitgedrukt in waarden of in aandelen of andersoortige eenheden van een fonds, de aard van die waarden onderscheidenlijk de aard van de waarden waarin het fonds belegt;

  • f. indien de overeenkomst recht op winstdeling omvat, de wijze van berekening en toewijzing van de winstdeling;

  • g. de looptijd van de overeenkomst;

  • h. de premie verschuldigd voor de hoofddekking en, indien de overeenkomst voorziet in een of meer nevenuitkeringen, de premies die voor ieder van de nevenuitkeringen zijn verschuldigd;

  • i. een opgave of de premie eenmalig is verschuldigd dan wel periodiek;

  • j. de periode gedurende welke premie verschuldigd is;

  • k. indien de overeenkomst voorziet in een afkoop- of premievrije waarde, een opgave van deze waarden of een opgave van de wijze waarop deze waarden worden berekend;

  • l. indien van toepassing, de wijze waarop de verzekeringnemer gebruik kan maken van zijn recht, bedoeld in artikel 53 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, om de overeenkomst op te zeggen;

  • m. de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd en de termijn die daarbij in acht wordt genomen;

  • n. een globale indicatie van de fiscale behandeling van overeenkomsten van het desbetreffende type, waaronder begrepen de fiscale behandeling van premies, uitkeringen en de fiscale consequenties van afkoop;

  • o. het recht dat op de overeenkomst van toepassing is dan wel van de rechtskeuze die de verzekeraar voorstelt;

  • p. de regelingen voor het behandelen van klachten van de verzekeringnemer, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen verband houdende met de overeenkomst, met inbegrip, in voorkomend geval, van het bestaan van de buitengerechtelijke instanties die zijn belast met het onderzoeken van klachten;

  • q. de invloed van kosten en inhoudingen ten laste van de verzekeringnemer op het rendement en de uitkering verbonden aan de overeenkomst;

  • r. indien van toepassing, de kosten die naast de bruto-premie in rekening worden gebracht;

  • s. indien van toepassing, het aan de overeenkomst verbonden beleggingsrisico en de mate waarin dit risico ten laste is van de verzekeringnemer.

 • 3 De informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstrekt voor de inkennisstelling van de verzekeringnemer van het sluiten van de overeenkomst. De informatie kan eveneens tegelijk met de inkennisstelling dan wel voor of tegelijk met het afgeven van de polis worden verstrekt, mits in dat geval de verzekeringnemer het recht heeft de overeenkomst binnen twee weken na de inkennisstelling onderscheidenlijk het afgeven van de polis, terugwerkend tot de datum van het sluiten van de overeenkomst, schriftelijk op te zeggen.

 • 4 De verzekeraar draagt er zorg voor dat voor de inkennisstelling van het sluiten van de overeenkomst, dan wel op de tijdstippen en onder de condities als genoemd in het derde lid, de verzekeringnemer op overzichtelijke wijze inzicht wordt geboden in de wezenlijke kenmerken van de aangeboden overeenkomst van levensverzekering.

 • 5 Voor zover het beleggingsrisico ingevolge de overeenkomst voor rekening van de verzekeringnemer is, kan de verzekeraar contractueel bepalen dat de eventueel na het sluiten van de overeenkomst opgetreden waardevermeerdering of -vermindering van de beleggingen, niettegenstaande het bepaalde in het derde lid, tweede volzin, voor rekening van de verzekeringnemer blijft indien deze gebruik maakt van zijn recht, bedoeld in dat lid, de overeenkomst terugwerkend tot de datum van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

 • 6 Indien een uitkering wordt uitgedrukt in eenheden van een fonds stelt de verzekeraar, wanneer de verzekeringnemer daarom verzoekt, informatie ter hand over het beleggingsbeleid van het fonds, waarin de volgende aspecten zijn verwoord:

  • a. de doelstelling van het beleggingsbeleid, alsmede de voor het beheer gehanteerde referentieportefeuille;

  • b. aan het beleggingsbeleid gestelde restricties;

  • c. de beleggingstitels die zijn toegestaan alsmede de afgeleide instrumenten die kunnen worden gebruikt.

 • 7 Indien een uitkering wordt uitgedrukt in eenheden van een fonds stelt de verzekeraar gedurende de looptijd van de overeenkomst, wanneer de verzekeringnemer daarom verzoekt, informatie ter hand over het gevoerde fondsbeheer van het desbetreffende fonds.

 • 8 Gedurende de looptijd van de overeenkomst draagt de verzekeraar er zorg voor dat de verzekeringnemer schriftelijk in kennis wordt gesteld van:

  • a. iedere wijziging van de naam, de handelsnaam, de rechtsvorm of het adres van de verzekeraar alsmede, indien van toepassing, van het adres van het bij de overeenkomst betrokken bijkantoor;

  • b. iedere wijziging in de algemene of bijzondere polisvoorwaarden, voor zover van toepassing op de overeenkomst;

  • c. voor zover dat niet uit een wijziging van de algemene of bijzondere polisvoorwaarden als bedoeld in onderdeel b blijkt, iedere wijziging van de op het bepaalde in het tweede lid, onderdelen b tot en met k en m tot en met s, van toepassing zijnde regelgeving, voor zover van belang voor de overeenkomst, alsmede iedere wijziging van de overeenkomst op de in die onderdelen bedoelde punten;

  • d. de jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot de winstdeling.

 • 9 Gedurende de looptijd van de overeenkomst draagt de verzekeraar er zorg voor dat, indien voorzien is in een afkoop- of premievrije waarde, wanneer de verzekeringnemer daarom verzoekt, deze in kennis wordt gesteld van een actuele opgave van deze waarden.

 • 10 De informatie, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en zesde tot en met achtste lid, wordt, voorzover deze leden op de verzekeraar van toepassing zijn, in de Nederlandse taal verstrekt. De informatie kan in een andere taal worden verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt dan wel indien partijen een keuze hebben gemaakt voor toepasselijkheid op de overeenkomst van het recht van een andere staat.

 • 11 In geval van een collectieve regeling tot verzekering van door een werkgever toegezegd pensioen, waarbij een individuele werknemer geen keuze heeft ten aanzien van de verzekeraar waarbij de verzekering wordt gesloten, kan de verzekeraar de informatie, bedoeld in het eerste, tweede en vijfde lid, voor zover van toepassing, eenmalig verstrekken aan de betrokken werkgever.

 • 12 Op een verzekeraar die ingevolge het Besluit financiële bijsluiter er voor zorgdraagt dat de verzekeringnemer een financiële bijsluiter ter beschikking wordt gesteld, zijn het tweede lid, aanhef en de onderdelen b, c, e en g tot en met s, en het vierde lid niet van toepassing. Ter bepaling van het tijdstip waarop de informatie, bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, aanhef en onderdeel a wordt verstrekt, zijn de bepalingen met betrekking tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de financiële bijsluiter krachtens het Besluit financiële bijsluiter, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Een verzekeraar die een overeenkomst van schade- of van levensverzekering aanbiedt, draagt er zorg voor dat reclame-uitingen over de aangeboden verzekeringsovereenkomst niet misleidend zijn met betrekking tot de verplichte informatie genoemd in artikel 1 of artikel 2.

 • 2 Een verzekeraar die een overeenkomst van schade- of van levensverzekering aanbiedt, draagt er zorg voor dat de verplichte informatie als genoemd in artikel 1 of artikel 2 duidelijk en nauwkeurig is.

Artikel 4

[Vervallen per 04-05-2006]

 • 1 De Stichting Autoriteit Financiële Markten kan beleidsregels vaststellen voor de toepassing van de artikelen 1 tot en met 3. Deze regels worden gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 2 De Stichting Autoriteit Financiële Markten zendt de beleidsregels uiterlijk een maand voor publicatie ter kennisneming toe aan de Minister.

Artikel 5

[Vervallen per 04-05-2006]

Indien in geval van schadeverzekering een risico is gelegen in een andere lidstaat dan Nederland, onderscheidenlijk indien in geval van levensverzekering de verzekeringnemer in een andere lidstaat dan Nederland woonachtig of gevestigd is, wordt de aan de verzekeringnemer te verstrekken informatie gegeven volgens de in die andere lidstaat vastgestelde regels ter uitvoering van de artikelen 31 en 43 van richtlijn nr. 92/49/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering) (PbEG L 228) en van artikel 31 en bijlage II van richtlijn nr. 92/96/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (Derde levensrichtlijn) (PbEG L 360).

Artikel 5a

[Vervallen per 04-05-2006]

 • 2 De Stichting Autoriteit Financiële Markten kan het bedrag van de boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Artikel 6

[Vervallen per 04-05-2006]

De Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 04-05-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 8

[Vervallen per 04-05-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage bedoeld in artikel 5a, eerste lid

[Vervallen per 04-05-2006]

1

[Vervallen per 04-05-2006]

Het bedrag van de boete voor overtreding van de voorschriften, gesteld bij de artikelen 1, 2, eerste tot en met vierde en zesde tot en met tiende lid, 3 en 5 van deze regeling, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk XI B van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, bedraagt € 5445.

2

[Vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Indien een boete wordt opgelegd, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing, met de daarbij behorende factor:

  Categorie-indeling normgeadresseerden

  • Categorie I: schadeverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 4 538 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 13 613 000; factor 1;

   Categorie II: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 4 538 000 maar minder dan € 22 689 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 13 613 000 maar minder dan € 68 067 000; factor 2;

   Categorie III: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 22 689 000 maar minder dan € 113 445 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 68 067 000 maar minder dan € 340 335 000; factor 3;

   Categorie IV: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 113 445 000 maar minder dan € 453 780 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 340 335 000 maar minder dan € 1 361 340 000; factor 4;

   Categorie V: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000; factor 6.

  • De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

  • Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Verzekeringskamer beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestel de termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

 • 2 De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

 • 3 Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestel de termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Terug naar begin van de pagina