Regeling mandaatverlening directeur Waarborgfonds Motorverkeer inzake uitvoering vrijstellingsregeling Wam voor gemoedsbezwaarden

Geldend van 01-09-1998 t/m heden

Regeling mandaatverlening directeur Waarborgfonds Motorverkeer inzake uitvoering vrijstellingsregeling Wam voor gemoedsbezwaarden

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

Aan de Directeur van het Waarborgfonds Motorverkeer wordt mandaat verleend om namens de Minister van Financiën beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen betreffende de uitvoering van de vrijstellingsregeling voor gemoedsbezwaarden als bedoeld in de artikelen 18, 19, eerste en tweede lid, en 21 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam).

Het in het eerste lid genoemde mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondermandaatverlening en toekenning van tekenbevoegdheid aan functionarissen die werkzaam zijn bij het Waarborgfonds Motorverkeer in de gevallen waarin hiertoe door of namens de Minister van Financiën goedkeuring wordt verleend.

Artikel 2

Het Waarborgfonds Motorverkeer ver-strekt het Ministerie van Financiën op een daartoe strekkend verzoek alle gevraagde gegevens alsmede tenminste jaarlijks een schriftelijk verslag inzake krachtens het in artikel 1 genoemde mandaat uitgevoerde werkzaamheden.

De uitvoering van het in artikel 1 genoemde mandaat geschiedt in overeenstemming met door of namens de Minister van Financiën opgestelde of op te stellen beleidsregels en eventuele aanwijzingen in individuele gevallen.

Tenminste twee maal per jaar vindt overleg plaats over de uitvoering van de vrijstellingsregeling voor gemoedsbezwaarden tussen de Directeur van het Waarborgfonds Motorverkeer en het hoofd van de afdeling Verzekeringswezen van het Ministerie van Financiën.

Artikel 3

In elk op grond van het in artikel 1 genoemde mandaat genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit besluit namens de Minister van Financiën is genomen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de navolgende wijze van ondertekening:

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

namens deze,

HET WAARBORGFONDS MOTORVERKEER,

(naam en functie directeur c.q. gemandateerde functionaris)

Artikel 4

Het Waarborgfonds Motorverkeer dient ter zake van de hierbij opgedragen taken een separate administratie te voeren die voldoet aan de door of namens de Minister van Financiën te stellen eisen. Deze administratie dient jaarlijks voorzien te worden van een goedkeurende accountantsverklaring.

Ten behoeve van de ontvangsten van de betalingen van bijdragen krachtens artikel 19 van de Wam maakt het Waarborgfonds Motorverkeer gebruik van een separate bank- of girorekening.

Het Waarborgfonds verstrekt aan het Ministerie van Financiën de voor de opgedragen taken opgestelde procesbeschrijvingen.

Artikel 5

In alle op grond van het in artikel 1 genoemde mandaat genomen besluiten als bedoeld in artikel 18 en artikel 19 van de Wam wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij het Ministerie van Financiën, Afdeling Verzekeringswezen, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Artikel 6

Het Waarborgfonds Motorverkeer dient er voor zorg te dragen dat de geheimhouding van persoonsgegevens adequaat wordt gewaarborgd binnen de geldende wettelijke regels.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina