Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

wet:

Wet herstructurering varkenshouderij;

tegemoetkoming:

financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 21, derde lid, van de wet;

kennisgeving van overgang:

kennisgeving als bedoeld in artikel 18, eerste lid, of 20, eerste lid, van de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister verstrekt aan de belanghebbende, bedoeld in artikel 21, derde lid, van de wet, op aanvraag een tegemoetkoming voor de vermindering van het varkensrecht, bedoeld in artikel 18, derde lid, en artikel 20, tweede lid, van de wet.

De aanvraag wordt gelijktijdig met kennisgeving van overgang ingediend bij het Bureau Heffingen op het daartoe vastgestelde formulier.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Indien kennisgeving van overgang wordt gedaan in 1998 of 1999 bedraagt de tegemoetkoming per varkenseenheid € 21,72 voor bedrijven in concentratiegebied Zuid, € 11,46 voor bedrijven in concentratiegebied Oost en € 9,95 voor bedrijven buiten de concentratiegebieden.

Indien in 1999 op het tijdstip waarop de kennisgeving van overgang wordt gedaan de vermindering, bedoeld in de artikelen 18, derde lid, en 20, tweede lid, van de wet 60% is, bedraagt, in zoverre in afwijking van het eerste lid, de tegemoetkoming per varkenseenheid voor 20% van het aantal varkenseenheden waarop de kennisgeving van overgang betrekking heeft € 317,65 voor bedrijven in concentratiegebied Zuid, € 260,92 voor bedrijven in concentratiegebied Oost en € 260,92 voor bedrijven buiten de concentratiegebieden.

Voorzover de kennisgeving van overgang betrekking heeft op het fokzeugenrecht, gelden in plaats van de in de eerste volzin genoemde bedragen de volgende bedragen per varkenseenheid:€ 347,60 voor bedrijven in concentratiegebied Zuid, € 314,47 voor bedrijven in concentratiegebied Oost en € 298,13 voor bedrijven buiten de concentratiegebieden.

Op het eerste en tweede lid is artikel 17, vierde lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3a

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 3, eerste lid, en onverminderd artikel 3, tweede lid, bedraagt de tegemoetkoming per varkenseenheid € 43,44 voor bedrijven in concentratiegebied Zuid, € 22,92 voor bedrijven in concentratiegebied Oost en € 19,89 voor bedrijven buiten de concentratiegebieden, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

    • a. de belanghebbende had op 1 juli 1999 de leeftijd van 52 jaar nog niet bereikt;

    • b. de kennisgeving van overgang heeft betrekking op het gehele op het bedrijf rustende varkensrecht of wordt gedaan tegelijk met een of meer andere kennisgevingen van overgang die tezamen betrekking hebben op het gehele op het bedrijf rustende varkensrecht;

    • c. c. de kennisgeving van overgang wordt gedaan vóór 29 december 1999 om 17.00 uur.

  • 2 Indien de belanghebbende een samenwerkingsverband is van personen waarvan een van de deelnemers de leeftijd van 52 jaar op het tijdstip waarop de kennisgeving van overgang wordt gedaan nog niet heeft bereikt, is het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

  • 3 Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt ingeval van een kennisgeving van overgang als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet onder het varkensrecht niet begrepen het grondgebonden deel van het varkensrecht.

  • 4 De belanghebbende verschaft op verzoek van het Bureau Heffingen aanvullende gegevens binnen een door het Bureau Heffingen te stellen termijn.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De tegemoetkoming wordt vastgesteld na de registratie van de kennisgeving.

De tegemoetkoming, bedoeld in de artikelen 3, tweede lid en 3a, wordt verleend onder de voorwaarde dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevolge de artikelen 92 en 93 van het EG-verdrag goedkeuring verleent aan het bepaalde in de artikelen 3, tweede lid, en 3a.

Van de in het tweede lid genoemde beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Indien de registratie van kennisgeving van overgang ingevolge artikel 19, tweede lid, van de wet is doorgehaald, betaalt de belanghebbende op eerste vordering van de minister de betaalde tegemoetkoming terug, vermeerderd met de wettelijke rente over de periode van de datum waarop de tegemoetkoming aan de belanghebbende is betaald tot het tijdstip van algehele voldoening.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina