Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-09-1998 t/m 31-12-2006

Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7.4.14 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 11, tweede lid, van de Wet inburgering nieuwkomers,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. . toets:

de toets, bedoeld in artikel 7.4.13 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 10, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers.

Artikel 2. Doelstelling van de regeling

[Vervallen per 01-01-2007]

De regeling bepaalt de wijze waarop het bevoegd gezag het niveau en de inhoud van de toets vaststelt.

Artikel 3. Vaststelling van de niveaus van de toets

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het niveau, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inburgering nieuwkomers is het in de bijlage behorende bij de Regeling eindtermen breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid vastgestelde niveau van de eindtermen Nederlands als Tweede Taal, Referentiekader niveau 2, de onderdelen ‘Luisteren’, ‘Spreken’, ‘Lezen en Schrijven’.

 • 2 Het niveau, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inburgering nieuwkomers is het in de bijlage behorende bij de Regeling eindtermen breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid vastgestelde niveau van de eindtermen

  • a. Nederlands als Tweede taal, Referentiekader niveau 3, de onderdelen ‘Luisteren’, ‘Spreken’, ‘Lezen en Schrijven’ en

  • b. Maatschappij Oriëntatie, Kwalificatiestructuur Educatie, niveau 2.

Artikel 4. Inhoud van de toets

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De toets omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer met betrekking tot de volgende onderdelen van het inburgeringsprogramma:

  • a. de opleiding Nederlands als Tweede Taal I of II;

  • b. een opleiding, gericht op sociale redzaamheid.

 • 2 De resultaten van de toets worden afgezet tegen de volgende niveaus:

  • a. wat de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde opleiding betreft het niveau, bedoeld in artikel 3, eerste lid en tweede lid, onderdeel a;

  • b. wat de in het eerste lid, onderdeel b, genoemde opleiding betreft het niveau, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen en in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet Inburgering nieuwkomers in werking treedt.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina