Regeling Informatievoorziening BVE

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 05-08-1999 t/m 30-12-2004

Regeling Informatievoorziening BVE

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op:

 • artikel 12.3.48, tweede lid, juncto de artikelen 2.3.6, tweede lid, 2.5.3, negende lid, 2.5.5, tweede lid, 2.5.10, eerste lid en 12.3.41, tweede lid, alsmede gelet op de artikelen 12.3.8, tweede lid, en 12.3.9, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • c. instelling:

  een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 van de wet, of een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet;

 • d. gemeentebestuur:

  een bestuur van een gemeente als bedoeld in artikel 2.3.1 van de wet;

 • e. landelijk orgaan:

  een landelijk orgaan als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet;

 • f. kengetallen:

  de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.3.6, derde lid, 2.5.5, derde lid, en 2.5.10, eerste lid, juncto artikel 2.5.5, van de wet.

Artikel 2. Doelstelling regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het vaststellen van voorschriften omtrent:

 • a. de wijze van ordening van de informatie waarover de besturen en de bevoegde gezagsorganen als bedoeld in de artikelen 2.3.6, eerste lid, 2.5.5, eerste lid, 2.5.10, eerste lid, 12.3.8, eerste lid, en 12.3.9, eerste lid, van de wet beschikken.

 • b. de kengetallen waarover informatie beschikbaar is of wordt verstrekt, en

 • c. de wijze van beschikbaarstellen van de gegevens.

Artikel 3. Ordening gegevens

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De informatieverzameling, bedoeld in de artikelen 2.3.6, 2.5.5 en 2.5.3, negende lid, van de wet, waarover het bevoegd gezag van de instelling dient te beschikken, bevat de gegevens volgens de beschrijving in het gegevenswoordenboek dat is opgenomen in de bijlagen 1 en 1a tot en met 1e bij deze regeling.

 • 2 De informatieverzameling, bedoeld in artikel 2.3.6 van de wet, waarover het gemeentebestuur dient te beschikken, bevat de gegevens volgens de beschrijving in het gegevenswoordenboek dat is opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3 De informatieverzameling, bedoeld in artikel 2.5.10 juncto de artikelen 2.5.5 en 2.5.3, negende lid, van de wet, waarover het bestuur van het landelijk orgaan dient te beschikken, bevat de gegevens volgens de beschrijving in het gegevenswoordenboek dat is opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Wijze van beschikbaarstelling gegevens

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Op verzoek van de minister stelt het bevoegd gezag van de instelling de gegevens die zijn verzameld, aan hem ter beschikking overeenkomstig de modellen van formulieren die op het beroepsonderwijs en de educatie van toepassing zijn en die zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

 • 2 Op verzoek van de minister stelt het gemeentebestuur de gegevens die zijn verzameld, aan hem ter beschikking overeenkomstig de modellen van formulieren die op de educatie van toepassing zijn en die zijn opgenomen in bijlage 5 bij deze regeling.

 • 3 Op verzoek van de minister stelt het bestuur van het landelijk orgaan de gegevens die zijn verzameld, aan hem ter beschikking overeenkomstig de modellen van formulieren die opde werkzaamheden van het landelijk orgaan van toepassing zijn en die zijn opgenomen in bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 5. Bewaarplicht

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van de instelling, het gemeentebestuur en het bestuur van het landelijk orgaan bewaren de boeken en bescheiden en informatie op andere informatiedragers die verband houden met de toepassing van deze regeling gedurende 5 jaar.

 • 2 Het bevoegd gezag van de instelling, het gemeentebestuur en het bestuur van het landelijk orgaan bewaren de gegevens op zodanige wijze dat daaruit de voor de vaststelling van de geaggregeerde gegevens van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt met uitzondering van artikel 4 terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Informatievoorziening BVE

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage 1. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 1a. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 1b. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 1c. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 1d. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 2. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 3. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 4. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 5. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 6. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

[Vervallen per 31-12-2004]

Terug naar begin van de pagina