Vaststellingsregeling eindtermen operationele techniek, verlenging Regeling bestuursoverdrachten [...] en tijdelijke beëindiging registratie beroepsopleidingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 25-07-1998 t/m 31-07-2008

Vaststellingsregeling eindtermen operationele techniek, verlenging Regeling bestuursoverdrachten invoeringsperiode WEB en tijdelijke beëindiging registratie beroepsopleidingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 6.4.2, tweede lid, 6.4.4, eerste lid, 7.2.4, eerste lid, 7.4.8, eerste lid en 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gezien de voorstellen van de landelijke organen, dan wel de daaraan verbonden commissies onderwijsbedrijfsleven;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Vaststelling van de eindtermen

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De vastgestelde eindtermen van de beroepsopleidingen Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek, kwalificatiecode 10735 en Medewerker Algemene Operationele Techniek, kwalificatiecode 10736 zijn de in de bijlage van deze regeling opgenomen eindtermen.

  • 2 In afwijking van artikel 7.2.4, eerste lid, van de wet, vinden de eindtermen van de in het eerste lid genoemde kwalificaties toepassing met ingang van het studiejaar 1998-1999.

  • 3 In afwijking van artikel 7.4.8, eerste lid, van de wet, stelt het bevoegd gezag de onderwijs- en examenregeling voor de in het eerste lid genoemde opleiding vast voor 1 augustus 1998.

  • 4 Het bevoegd gezag van de exameninstelling meldt de externe legitimering van de daarvoor in aanmerking komende deelkwalificaties van de in het eerste lid bedoelde kwalificaties voor 1 december 1998 voor registratie in het Centraal register, bedoeld in artikel 6.4.1 van de wet, aan.

  • 5 In afwijking van artikel 6.4.2, tweede lid, van de wet, heeft de aanmelding betrekking op het studiejaar 1998/1999.

Artikel 3. Verlenging Regeling bestuursoverdrachten invoeringsperiode WEB

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling bestuursoverdrachten invoeringsperiode WEB.]

Artikel 4. Tijdelijke beeindiging registratie beroepsopleidingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In afwijking van artikel 6.4.4, eerste lid, van de wet, beeindigt onze minister de registratie van een opleiding tijdelijk, voor de termijn van het studiejaar 1998-1999, indien het bevoegd gezag uiterlijk op 1 juli 1998 aan de inspectie van het onderwijs te kennen heeft gegeven dat het bevoegd gezag de opleiding voor het studiejaar 1998-1999 niet zal verzorgen.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina