Verlening mandaat en machtiging aan de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu B.V.

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 24-07-1998 t/m 30-04-2013

Verlening mandaat en machtiging aan de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu B.V. ter uitvoering Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer in het stedelijk gebied, alsmede instelling programmacommissie SSZ

De Minister van Verkeer en Water-staat,

Gelet op de artikelen 1, onder d en 9 lid 2 van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer in het stedelijk gebied en het contract nr. DGP/1111887;

Gezien de schriftelijke instemming van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu B.V., d.d. 2 juni 1998, kenmerk 98/E4105/EG/hk

Besluit:

§ 1. Verlening van mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de Divisiemanager Energieconversie, Vervoer en Internationale zaken en aan het Hoofd van de Sector Verkeer en Vervoer van de Nederlandse onderneming Voor Energie en Milieu B.V. wordt mandaat verleend om namens de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer in het stedelijk gebied (hierna: SSZ-regeling), voor zover de besluiten betrekking hebben op het actieplan 1997 en actieplan 1998. Voorts wordt aan gemandateerde machtiging verleend om ter voorbereiding van deze besluiten en in het kader van het toezicht op een correcte uitvoering van deze besluiten, al het nodige te doen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan het Hoofd Juridische zaken van de Nederlandse onderneming Voor Energie en Milieu B.V. wordt mandaat verleend om namens de minister besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de SSZ-regeling, voor zover de besluiten betrekking hebben op het actieplan 1997 en actieplan 1998. Voorts wordt aan gemandateerde machtiging verleend om ter voorbereiding van deze besluiten al het nodige te doen alsmede om verweer te voeren verweer in beroepszaken.

§ 2. Instelling programmacommissie

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Er is een programmacommissie SSZ.

 • 2 De taak van de programmacommissie SSZ is het adviseren van de gemandateerde inzake de beslissing op aanvragen.

 • 3 De commissie is samengesteld uit de volgende leden:

  • -

   drie vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder wie de voorzitter,

  • -

   een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

  • -

   een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken,

  • -

   een vertegenwoordiger van Transport en Logistiek Nederland,

  • -

   een vertegenwoordiger van Koninklijk Nederlands Vervoer,

  • -

   een vertegenwoordiger van de RDW, Centrum voor voertuigtechniek en Informatie en

  • -

   een vertegenwoordiger van Verenigd Streekvervoer Nederland.

§ 3. Algemene instructies inzake uitoefening mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien de gemandateerde een aanvraag om subsidieverlening in behandeling neemt, verzendt hij zo spoedig mogelijk een afschrift daarvan, vergezeld van een inhoudelijk oordeel van de gemandateerde, aan de programmacommissie SSZ, met het verzoek om terzake advies uit te brengen; de gemandateerde kan daarbij een termijn voor het uitbrengen van het advies stellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Na ontvangst van het advies van de programmacommissie SSZ, dan wel na het verstrijken van de adviestermijn, neemt de gemandateerde een besluit.

 • 2 Indien de gemandateerde voornemens is een besluit te nemen dat afwijkt van het advies van de programmacommissie SSZ, stelt de gemandateerde de minister in kennis van dit voornemen en treedt in overleg met de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde verzendt een afschrift van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde voert in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de minister terzake van de in te nemen standpunten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde onderzoekt regelmatig ten aanzien van iedere subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan een subsidieverlening moet worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde signaleert tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de SSZ-regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina