Regeling aanwijzing keuringsartsen Reglement Rijnpatenten 1998

[Regeling vervallen per 30-03-2008.]
Geldend van 01-03-1999 t/m 29-03-2008

Regeling aanwijzing keuringsartsen Reglement Rijnpatenten 1998

Artikel 1

[Vervallen per 30-03-2008]

Als artsen, bedoeld in de artikelen 2.01, tweede lid, onder a, 2.02, tweede lid, onder a, 2.03, tweede lid, onder a, en 2.05, eerste lid, onder c, van het Reglement Rijnpatenten 1998, worden aangewezen de medisch adviseur scheepvaart van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer en diens plaatsvervanger.

Artikel 2

[Vervallen per 30-03-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 30-03-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing keuringsartsen Reglement Rijnpatenten 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina