Regeling melding overdracht premierechten ooien 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 12-07-1998 t/m 23-01-2004

Regeling melding overdracht premierechten ooien 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen overgedragen premierechten ooien kunnen worden gemeld, wordt voor het verkoopseizoen 1998 het tijdvak vastgesteld dat loopt van 28 september 1998 tot en met 9 oktober 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding overdracht premierechten ooien 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina