Wet tot gemeentelijke herindeling gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-07-2000.]
Geldend van 29-07-1998 t/m heden

Wet van 2 juli 1998 tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Deventer en Diepenveen opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Deventer ingesteld zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Deventer bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Deventer en Diepenveen, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeente komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 5

Voor de nieuwe gemeente Deventer wordt de op te heffen gemeente Deventer aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen bedoeld in dat artikel.

Artikel 6

Voor de op te heffen gemeenten Deventer en Diepenveen wordt de nieuwe gemeente Deventer aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 7

  • 1 Voor de nieuwe gemeente Deventer en de gemeente Bathmen worden tussentijdse raadsverkiezingen gehouden.

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Deventer wordt de op te heffen gemeente Deventer belast.

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de achtentwintigste juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Kaart genoemd in artikel 2 van de wet tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen

[Red: Raadpleeg voor de kaart het gedrukte staatsblad, Stb. 1998/460.]

Terug naar begin van de pagina