Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-07-2005 t/m 31-12-2005

Wet van 1 juli 1998 tot vervanging van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen door de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 in verband met onder meer een herziening van de omslagregeling, het functioneren van het uitvoeringsorgaan en het toezicht daarop (Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op een herziening van de omslagregeling, het functioneren van het uitvoeringsorgaan en het toezicht daarop, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen te vervangen door de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. Onze Ministers: Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

 • c. overeenkomst van ziektekostenverzekering: een overeenkomst van directe verzekering die strekt tot vergoeding van kosten van geneeskundige verzorging, met uitzondering van een overeenkomst van arbeidsongeschiktheidsverzekering, een overeenkomst van ongevallenverzekering, een overeenkomst van reisverzekering en andere overeenkomsten van verzekering waarbij kosten van geneeskundige hulp uitsluitend aanvullend worden gedekt;

 • d. overeenkomst van standaardverzekering: een overeenkomst van ziektekostenverzekering, gesloten op grond van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde verplichting;

 • e. ziektekostenverzekeringsbedrijf: het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van ziektekostenverzekering voor eigen rekening, met inbegrip van het afwikkelen van de in dat bedrijf gesloten overeenkomsten van ziektekostenverzekering, ook al wordt daarmee niet beoogd het maken van winst;

 • f. ziektekostenverzekeraar: degene die het ziektekostenverzekeringsbedrijf uitoefent, met uitzondering van ziekenfondsen, toegelaten ingevolge de Ziekenfondswet, en van bij ministeriële regeling aangewezen organen die publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren uitvoeren;

 • g. uitvoeringsorgaan: de op grond van artikel 17 aangewezen rechtspersoon.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:

  • a. echtgenoot: geregistreerde partner;

  • b. echtgenoten: geregistreerde partners;

  • c. gehuwd: als partner geregistreerd;

  • d. gehuwde: als partner geregistreerde.

 • 2 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad.

 • 3 Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

 • 4 Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:

  • a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;

  • b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;

  • c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of

  • d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.

 • 6 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het derde lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer beslist voor de toepassing van deze wet of een handeling of een samenstel van handelingen uitoefening van het ziektekostenverzekeringsbedrijf vormt. Zij beslist ambtshalve dan wel op aanvraag van hetzij degene die de handeling of het samenstel van handelingen verricht of voornemens is te verrichten, hetzij de naar het oordeel van Onze Minister representatieve organisatie van ziektekostenverzekeraars, hetzij het uitvoeringsorgaan.

 • 2 Een ziektekostenverzekeraar die de uitoefening van het ziektekostenverzekeringsbedrijf daadwerkelijk aanvangt, onderscheidenlijk staakt, meldt dit binnen twee weken aan de Pensioen- & Verzekeringskamer.

 • 3 De Pensioen- & Verzekeringskamer informeert het uitvoeringsorgaan omtrent een beslissing als bedoeld in het eerste lid, en een melding als bedoeld in het tweede lid.

Paragraaf 2. De overeenkomst van standaardverzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een ziektekostenverzekeraar is op een desbetreffende aanvraag verplicht een overeenkomst van standaardverzekering te sluiten met personen die behoren tot de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van personen en die:

  • a. naar de omstandigheden beoordeeld hier te lande woonachtig zijn;

  • b. naar de omstandigheden beoordeeld woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, indien op hen ingevolge de bepalingen inzake de toepasselijke wetgeving neergelegd in Titel II van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op zijn gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG 1971, L 149), onderscheidenlijk neergelegd in dat verdrag, de Nederlandse wetgeving van toepassing is.

 • 2 Bij die maatregel kan worden bepaald onder welke voorwaarden die verplichting geldt. Die voorwaarden kunnen per categorie van personen verschillen.

 • 3 Onze Minister kan op een daartoe strekkende aanvraag ziektekostenverzekeraars aanwijzen ten aanzien van wie de in het eerste lid bedoelde verplichting niet geldt of slechts geldt ten aanzien van bij zijn besluit aan te geven categorieën van personen.

 • 4 De overeenkomst tot standaardverzekering, bedoeld in het eerste lid, eindigt met ingang van de dag waarop:

  • a. de in dat lid, onderdeel a, bedoelde personen naar de omstandigheden beoordeeld niet langer hier te lande woonachtig zijn, tenzij zij onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die naar de omstandigheden beoordeeld woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, en niet buiten Nederland arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een buitenlandse wettelijke regeling;

  • b. de in dat lid, onderdeel b, bedoelde personen niet langer voldoen aan de in dat onderdeel bedoelde voorwaarde, tenzij zij onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die naar de omstandigheden beoordeeld woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, en niet buiten Nederland arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een buitenlandse wettelijke regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De persoon die een ziektekostenverzekeraar verzoekt een overeenkomst van standaardverzekering te sluiten, is verplicht desgevraagd aan deze verzekeraar een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

 • 2 De ziektekostenverzekeraar stelt, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet, de identiteit vast van de persoon, bedoeld in het eerste lid, aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en neemt daarvan aard en nummer op in de administratie.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de administratie van de ziektekostenverzekeraars en het uitvoeringsorgaan ter zake van de uitvoering van deze wet wordt van de personen met wie een overeenkomst van standaardverzekering is gesloten, het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, opgenomen, tenzij aan de betrokken persoon geen sociaal-fiscaalnummer is bekendgemaakt.

 • 2 Bij de verstrekking van gegevens ter uitvoering van deze wet met betrekking tot personen met wie een overeenkomst van standaardverzekering is gesloten, wordt door de ziektekostenverzekeraars, het uitvoeringsorgaan en de in artikel 4b genoemde instanties gebruik gemaakt van het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 4b

[Vervallen per 01-01-2006]

De Rijksbelastingdienst, het gemeentebestuur, de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank, de ziekenfondsen, toegelaten overeenkomstig artikel 34 van de Ziekenfondswet, de ziektekostenverzekeraars en het uitvoeringsorgaan, zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administratie, aan elkaar of aan een daartoe door of vanwege een van deze instanties aangewezen persoon de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. De verstrekking van de gegevens geschiedt kosteloos, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De overeenkomst van standaardverzekering omvat vergoeding van de kosten van medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis, al dan niet gepaard gaande met opneming gedurende het etmaal of een deel daarvan, verpleging, verzorging, paramedische hulp of farmaceutische hulp, revalidatiezorg van medisch-specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard, medisch-specialistische zorg, verleend anders dan door of vanwege een ziekenhuis, huisartsenzorg, verloskundige zorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, hulpmiddelen, farmaceutische zorg, alsmede vergoeding van de kosten van andere bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangegeven vormen van hulp op het gebied van de gezondheidszorg, onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden wat betreft omvang, eigen risico en eigen bijdrage ten aanzien van de in dit artikel bedoelde vergoedingen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan kan een regeling treffen die voorziet in een vergoeding van kosten van zorg waarin niet is voorzien in de overeenkomst van standaardverzekering. Zodanige regeling behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

 • 2 De regeling kan bepalen:

  • a. dat de verzekeraars de kosten van de betrokken zorg kunnen vergoeden aan alle daarvoor in aanmerking komende personen met een overeenkomst van standaardverzekering dan wel

  • b. dat de verzekeraars de toestemming van het uitvoeringsorgaan behoeven voor iedere vergoeding van de kosten van de betrokken zorg.

 • 3 Onze Minister keurt een regeling als bedoeld in het tweede lid, onder a, slechts goed indien de regeling betrekking heeft op een vorm van zorg die door middel van een subsidie krachtens de Ziekenfondswet ten goede komt aan daarvoor in aanmerking komende ziekenfondsverzekerden, dan wel indien het uitvoeringsorgaan heeft aangetoond dat:

  • a. de vergoeding betrekking heeft op een voor personen met een overeenkomst van standaardverzekering toegankelijke vorm van zorg die door ziektekostenverzekeraars ook wordt vergoed aan personen met een overeenkomst van ziektekostenverzekering, niet zijnde een overeenkomst van standaardverzekering en

  • b. de vergoeding niet meer bedraagt dan de kosten van de krachtens de overeenkomst van standaardverzekering in een vergelijkbaar geval te vergoeden zorg.

 • 4 Onze Minister keurt een regeling als bedoeld in het tweede lid, onder b, slechts goed indien:

  • a. de regeling betrekking heeft op een vorm van zorg:

   • 1. die in de plaats treedt van een daarbij omschreven vorm van zorg waarvan de kosten ingevolge de overeenkomst van standaardverzekering worden vergoed en

   • 2. waarvan de kosten niet meer bedragen dan de kosten van de vorm van zorg waarvoor zij in de plaats treedt alsmede

  • b. in de regeling is bepaald dat het uitvoeringsorgaan aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Een ziektekostenverzekeraar brengt een maandelijkse toeslag in rekening indien de verzekerde direct voorafgaand aan het tijdstip waarop de overeenkomst moet ingaan, niet gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden tegen ten minste de kosten van ziekenhuisverpleging is verzekerd. Deze toeslag, die gelijk is aan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar na het sluiten van de overeenkomst van standaardverzekering in rekening gebracht. De verzekerde wordt bij het sluiten van de overeenkomst van standaardverzekering van deze toeslag schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 3 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van personen worden aangewezen ten aanzien van wie de in het tweede lid bedoelde toeslag buiten toepassing blijft.

 • 4 Buiten de premie en de toeslag, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de verzekerde niets in rekening gebracht. Elk beding in strijd met de eerste volzin is nietig.

Paragraaf 3. De omslagregeling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan verrekent met de ziektekostenverzekeraars het saldo van de op grond van een overeenkomst van standaardverzekering ten laste van de ziektekostenverzekeraar komende schadebedragen waarvan aan het uitvoeringsorgaan opgave is gedaan en de premies, voor zover die overeenkomst van standaardverzekering ingevolge artikel 10, eerste lid, is aanvaard. Onder schade wordt verstaan de som van de in de artikelen 5 en 6 bedoelde vergoedingen, onder aftrek van 75% van de opbrengst van verhaal van kosten van die vergoedingen op derden. Onder premie wordt verstaan de som van het in artikel 7, eerste lid, bedoelde maximumbedrag en de in artikel 7, tweede lid, bedoelde toeslag.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan vergoedt onderscheidenlijk brengt in rekening aan de ziektekostenverzekeraars de rente, volgens een door Onze Minister vast te stellen percentage, die de ziektekostenverzekeraar onderscheidenlijk het uitvoeringsorgaan heeft gederfd ter zake van het in het eerste lid bedoelde saldo.

 • 3 Het uitvoeringsorgaan vergoedt aan de ziektekostenverzekeraars een bedrag voor administratiekosten per verzekerde op een overeenkomst van standaardverzekering die ingevolge artikel 10, eerste lid, is aanvaard.

 • 4 De vergoedingen en de vorderingen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, kunnen door het uitvoeringsorgaan bij wege van voorschot worden uitgekeerd onderscheidenlijk in rekening worden gebracht.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van personen worden aangewezen, wier overeenkomst van standaardverzekering bij de toepassing van dit artikel buiten beschouwing blijft.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan stelt jaarlijks in de maand oktober voor het volgende kalenderjaar het bedrag, bedoeld in artikel 8, derde lid, vast. Dit bedrag kan per categorie van personen met wie een overeenkomst van standaardverzekering is afgesloten, verschillen. Het uitvoeringsorgaan deelt het vastgestelde bedrag, hetzij de vastgestelde bedragen, uiterlijk 31 oktober mee aan Onze Minister.

 • 2 Het bedrag behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

  Goedkeuring wordt onthouden indien, naar het oordeel van Onze Minister, het vastgestelde bedrag hoger is dan voor een goede uitvoering van de standaardverzekering redelijk is te achten.

 • 3 In geval van onthouding van goedkeuring stelt het uitvoeringsorgaan met inachtneming van door Onze Minister te geven aanwijzingen het bedoelde bedrag opnieuw vast.

 • 4 Indien Onze Minister na de in het derde lid bedoelde vaststelling aan het bedrag eveneens goedkeuring onthoudt stelt hij ter zake zelf bedoeld bedrag vast.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan beslist of het een overeenkomst van standaardverzekering voor de toepassing van artikel 8 aanvaardt.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan kan aanvaarding slechts weigeren indien de ziektekostenverzekeraar de overeenkomst niet heeft aangemeld binnen twee maanden nadat zij is gesloten, of indien de overeenkomst niet voldoet aan de voorwaarden, bij of krachtens deze wet daaraan gesteld.

 • 3 Het uitvoeringsorgaan kan, in geval van overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn, alsnog tot aanvaarding van een aangemelde overeenkomst besluiten, tot acht maanden nadat zij is gesloten, indien de ziektekostenverzekeraar aantoont dat de termijnoverschrijding hem redelijkerwijs niet kan worden verweten.

 • 4 Het uitvoeringsorgaan deelt zijn beslissing binnen twee maanden mede aan de ziektekostenverzekeraar.

 • 5 Het uitvoeringsorgaan kan binnen 5 jaar na de in het vierde lid bedoelde mededeling zijn beslissing herroepen indien de ziektekostenverzekeraar bij de aanmelding onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De door het uitvoeringsorgaan ingevolge artikel 8 aan de ziektekostenverzekeraars per saldo verschuldigde bedragen worden door middel van een omslagbijdrage verhaald.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan stelt jaarlijks in de maand oktober het bedrag van de omslagbijdrage voor het daaropvolgende kalenderjaar vast.

 • 3 De omslagbijdrage wordt als volgt vastgesteld:

  • a. de som wordt vastgesteld van:

   • 1. het geraamde bedrag van de op grond van artikel 8 door het uitvoeringsorgaan per saldo aan de ziektekostenverzekeraars in het volgende kalenderjaar verschuldigde vergoedingen;

   • 2. de voor het volgende kalenderjaar geraamde kosten van het uitvoeringsorgaan;

  • b. de som wordt verhoogd of verlaagd met:

   • 1. het bedrag dat het uitvoeringsorgaan op grond van artikel 14 per saldo aan de ziektekostenverzekeraars is verschuldigd onderscheidenlijk van de ziektekostenverzekeraars heeft te vorderen met betrekking tot het lopende en de daaraan voorafgaande kalenderjaren;

   • 2. de verschillen tussen het geraamde en het werkelijke bedrag, bedoeld in onderdeel a, onder 1, en tussen de geraamde en de werkelijke kosten, bedoeld in onderdeel a, onder 2, van het lopende en de daaraan voorafgaande kalenderjaren;

   • 3. het bedrag waarmee de voorziening, bedoeld in artikel 16, eerste lid, naar beneden onderscheidenlijk naar boven afwijkt van de krachtens het tweede lid van dat artikel vastgestelde omvang;

  • c. de uitkomst van b wordt gedeeld door het geraamde aantal verzekerden, jonger dan 65 jaar, met een overeenkomst van ziektekostenverzekering op 1 januari van het volgende kalenderjaar, met inachtneming van de volgende wegingsfactoren:

   • voor de leeftijdscategorie van 0 tot en met 19 jaar: 50%;

   • voor de leeftijdscategorie van 20 tot en met 64 jaar: 100%.

 • 4 Het uitvoeringsorgaan deelt de in het derde lid bedoelde omslag-bijdrage uiterlijk 31 oktober van het lopende kalenderjaar mee aan Onze Minister. Deze omslagbijdrage behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

 • 5 In geval van onthouding van goedkeuring stelt het uitvoeringsorgaan met inachtneming van door Onze Minister te geven aanwijzingen de omslagbijdrage opnieuw vast.

 • 6 Indien Onze Minister aan de in het vijfde lid bedoelde vaststelling van de omslagbijdrage eveneens goedkeuring onthoudt stelt hij zelf de omslagbijdrage vast.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan stelt voor iedere ziektekostenverzekeraar vast:

  • a. in de maand december het geraamde totaal van de omslagbijdragen van het volgende kalenderjaar, op grond van het overeenkomstig artikel 11, derde lid, geraamde aantal verzekerden;

  • b. in de maand juni daaropvolgend het werkelijke totaal van de omslagbijdragen van dat jaar, op grond van het aantal verzekerden volgens de in artikel 15, eerste lid, onder a, bedoelde opgave.

 • 2 De ziektekostenverzekeraar is de ingevolge het eerste lid vastgestelde bedragen aan het uitvoeringsorgaan verschuldigd.

 • 3 Het uitvoeringsorgaan kan bepalen dat de verschuldigde bedragen in termijnen door de ziektekostenverzekeraar worden voldaan en dat voorschotten op de verschuldigde bedragen worden betaald.

 • 4 De ziektekostenverzekeraar is verplicht de ingevolge het tweede of derde lid verschuldigde bedragen binnen een maand na het eerste betalingsverzoek aan het uitvoeringsorgaan te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de rente, volgens een door Onze Minister vast te stellen percentage, verschuldigd, berekend vanaf het tijdstip waarop de overschrijding is aangevangen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De ingevolge een overeenkomst van ziektekostenverzekering verzekerde personen, voor zover zij naar de omstandigheden beoordeeld hier te lande woonachtig zijn of buiten Nederland woonachtig zijn en een overeenkomst van standaardverzekering hebben gesloten en jonger zijn dan 65 jaar, zijn de omslagbijdrage, bedoeld in artikel 11, eerste lid, verschuldigd, overeenkomstig de in artikel 11, derde lid, onder c, genoemde wegingsfactoren. De omslagbijdrage maakt deel uit van de premie.

 • 2 Het omslagpercentage van 100 geldt met ingang van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 20 jaar bereikt tot de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien met betrekking tot enig kalenderjaar het op grond van artikel 12, eerste lid, onder b, voor een ziektekostenverzekeraar vastgestelde bedrag hoger respectievelijk lager is dan het totaal van de omslagbijdragen die verzekerden ingevolge artikel 13 aan die verzekeraar verschuldigd zijn, heeft het uitvoeringsorgaan ter zake van dat verschil een schuld aan onderscheidenlijk een vordering op die ziektekostenverzekeraar. Artikel 12, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een ziektekostenverzekeraar is verplicht om jaarlijks vóór 1 april aan het uitvoeringsorgaan opgave te doen van:

  • a. het aantal bij hem op 1 januari van het lopende kalenderjaar verzekerde personen, onderscheiden naar de leeftijdscategorieën: 0 tot en met 19 jaar; 20 tot en met 64 jaar en 65 jaar en ouder;

  • b. door hem in het voorafgaande kalenderjaar uitgekeerde schadebedragen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, eerste en tweede volzin;

  • c. met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar ingevolge artikel 13 ontvangen en nog te ontvangen omslagbijdragen;

  • d. in het voorafgaande kalenderjaar uitgevoerde controlemaatregelen ter bepaling van de gegrondheid van de verplichting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en het beheer van de overeenkomsten van standaardverzekering.

 • 2 De opgaven, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c, gaan vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De opgave, bedoeld in het eerste lid, onder d, gaat vergezeld van een door een in de vorige volzin bedoelde accountant afgegeven rapport van bevindingen inzake het functioneren van de administratieve organisatie en interne controle betreffende de gegrondheid van de verplichting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en het beheer van de overeenkomst van standaardverzekering.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan houdt een voorziening aan die strekt tot financiering van bedragen die het uitvoeringsorgaan bij beëindiging van de omslagregeling aan de ziektekostenverzekeraars per saldo verschuldigd mocht zijn.

 • 2 Onze Minister stelt, gehoord de Pensioen- & Verzekeringskamer, het bedrag van de in het eerste lid bedoelde voorziening vast.

Paragraaf 4. Het uitvoeringsorgaan

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Ministers wijzen een rechtspersoon aan waarvan uit de statuten blijkt dat hij voldoet aan de artikelen 18 tot en met 22, als uitvoeringsorgaan en belasten hem met de taken die het uitvoeringsorgaan bij of krachtens de wet zijn of worden opgedragen.

 • 2 De statuten van het uitvoeringsorgaan en de wijzigingen daarin behoeven de voorafgaande goedkeuring van Onze Ministers, de Pensioen- & Verzekeringskamer gehoord.

 • 3 Onze Ministers kunnen de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, intrekken.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het bestuur van het uitvoeringsorgaan bestaat uit ten hoogste vijf leden, waaronder de voorzitter.

 • 2 Onze Ministers benoemen, schorsen en ontslaan, gehoord de Pensioen- & Verzekeringskamer, de voorzitter en de overige leden.

  Benoeming vindt plaats op persoonlijke titel.

 • 3 Bij de samenstelling van het bestuur van het uitvoeringsorgaan wordt gestreefd naar evenredige deelneming van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

 • 4 De kandidaten voor het bestuur dienen te beschikken over deskundigheid op het voor de uitvoering van de taken van het uitvoeringsorgaan relevante terrein.

 • 5 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

 • 6 Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door Onze Ministers.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2006]

Het uitvoeringsorgaan wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, dan wel door anderen, overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het uitvoeringsorgaan.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2006]

De leden van het uitvoeringsorgaan ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan stelt een bestuursreglement vast.

 • 2 Het bestuursreglement van het uitvoeringsorgaan en de wijzigingen daarin behoeven de voorafgaande goedkeuring van Onze Ministers, de Pensioen- & Verzekeringskamer gehoord.

 • 3 Het bestuursreglement bevat in ieder geval regels omtrent de werkwijze van het bestuur, de taken en bevoegdheden van de directeur en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan stelt jaarlijks een begroting van zijn uitvoeringskosten vast. Deze behoeft de goedkeuring van Onze Ministers.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan zendt de begroting vóór 1 oktober van het kalenderjaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waarop zij betrekking heeft, aan Onze Minister en Onze Minister van Financiën.

 • 3 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 4 Onze Minister kan bij ministeriële regeling regels stellen over de inrichting van de in het eerste lid bedoelde begroting.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het uitvoeringsorgaan, waaronder zijn begrepen de kosten, bedoeld in artikel 20, worden ten laste van de omslagregeling gebracht.

Paragraaf 5. Het toezicht

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 23a

[Vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de werkwijze en de uitoefening van de taken van het uitvoeringsorgaan.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan is belast met de controle op de ziektekostenverzekeraars voor zover het betreft de in paragraaf 3 bedoelde omslagregeling.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan kan, gehoord de Pensioen- & Verzekeringskamer, regels stellen ten aanzien van de inrichting van de administratie van de ziektekostenverzekeraars voor zover het betreft de uitvoering van de omslagregeling, voor het door de accountant uit te voeren controleonderzoek van de opgaven, bedoeld in artikel 15, tweede lid, alsmede voor de door de accountant af te geven verklaringen of mededelingen.

 • 3 De ziektekostenverzekeraar is verplicht het uitvoeringsorgaan inzage te geven in zakelijke gegevens en bescheiden betrekking hebbende op de uitvoering van de omslagregeling.

 • 4 De ziektekostenverzekeraar machtigt bij de opdracht tot het doen van een controleonderzoek, bedoeld in artikel 15, tweede lid, de accountant schriftelijk, aan het uitvoeringsorgaan alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de uitvoering van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak en legt hem bij die opdracht tevens de verplichting op volledige medewerking te verlenen aan onderzoeken van het uitvoeringsorgaan en hem inzage te geven in de zakelijke bescheiden betrekking hebbende op gedane opgaven. Het uitvoeringsorgaan stelt de ziektekostenverzekeraar in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant.

 • 5 Indien de accountant naar het oordeel van het uitvoeringsorgaan niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat deze de toevertrouwde taak met betrekking tot de ziektekostenverzekeraar naar behoren zal vervullen, kan het uitvoeringsorgaan, gehoord de Pensioen- & Verzekeringskamer, bepalen dat hij niet bevoegd is een verklaring als bedoeld in het tweede lid van artikel 15 met betrekking tot die ziektekostenverzekeraar af te leggen.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij besluit van het uitvoeringsorgaan kan worden vastgesteld dat een besluit of een handeling van een ziektekostenverzekeraar of het achterwege blijven van een zodanig besluit of een zodanige handeling in strijd is met:

  • a. daarbij aangegeven wettelijke voorschriften of voorschriften van het uitvoeringsorgaan;

  • b. het belang van de omslagregeling.

 • 2 Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt door het uitvoeringsorgaan niet genomen indien tegen het besluit, de handeling of het achterwege blijven van een besluit of handeling van de ziektekostenverzekeraar een wettelijke voorziening openstaat.

 • 3 Een besluit van het uitvoeringsorgaan als in het eerste lid bedoeld wordt onverwijld ter kennis van de daarbij betrokken ziektekostenverzekeraar gebracht.

 • 4 De ziektekostenverzekeraar handelt overeenkomstig het besluit van het uitvoeringsorgaan en maakt, voor zover zulks mogelijk is, ongedaan hetgeen in strijd met dat besluit is geschied, een en ander binnen vier weken nadat het besluit van het uitvoeringsorgaan hem ter kennis is gebracht.

 • 5 Beslissingen tot toekenning van vergoedingen aan verzekerden worden niet ingevolge het vierde lid ingetrokken of ten nadele van verzekerden gewijzigd.

 • 6 Het uitvoeringsorgaan is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de in het vierde lid bedoelde verplichtingen.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer is belast met het toezicht op het uitvoeringsorgaan.

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid in het bijzonder, in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag betreft de omslagregeling, bedoeld in paragraaf 3 van deze wet, en de medefinancieringsregeling, bedoeld in Hoofdstuk II van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden. Het verslag wordt aan de Pensioen- & Verzekeringskamer aangeboden binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar.

 • 2 De jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar maakt deel uit van het in het eerste lid bedoelde verslag.

 • 4 Ten aanzien van het gevoerde financiële beheer beoordeelt de accountant of de in de jaarrekening opgenomen posten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet en andere wettelijke regelingen bepaalde en of ook overigens is zorggedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer. De accountant legt zijn bevindingen en zijn oordeel omtrent het financiële beheer vast in een rapport.

 • 5 De jaarrekening behoeft de goedkeuring van de Pensioen- & Verzekeringskamer.

 • 6 Het samenstellen en het overleggen van de in het eerste tot en met vierde lid bedoelde stukken, geschiedt met inachtneming van de terzake door de Pensioen- & Verzekeringskamer gegeven aanwijzingen.

 • 7 Het uitvoeringsorgaan machtigt bij de opdracht tot het onderzoek de accountant schriftelijk desgevraagd aan de Pensioen- & Verzekeringskamer alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijs geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens deze wet of de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden opgelegde taak.

 • 8 Indien de accountant naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat hij de hem toevertrouwde taak met betrekking tot het uitvoeringsorgaan naar behoren zal vervullen, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer bepalen dat hij niet bevoegd is een verklaring als bedoeld in het derde lid af te leggen of een rapport als bedoeld in het vierde lid af te geven.

 • 9 Het uitvoeringsorgaan stelt het in het eerste lid bedoelde verslag en de daarvan deel uitmakende jaarrekening en de verklaring omtrent de getrouwheid algemeen verkrijgbaar.

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de verstrekking van inlichtingen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks noodzakelijk acht ter uitvoering van het toezicht overeenkomstig artikel 26, kan zij het uitvoeringsorgaan een aanwijzing geven. Het uitvoeringsorgaan volgt de aanwijzing binnen de door de Pensioen- & Verzekeringskamer gestelde termijn op.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer is bevoegd inzage te nemen of door personen, door haar bij uitdrukkelijke en bijzondere machtiging aangewezen, te doen nemen van de zakelijke gegevens en bescheiden van het uitvoeringsorgaan.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan is verplicht de boeken en zakelijke bescheiden over te leggen, wanneer de Pensioen- & Verzekeringskamer of door haar overeenkomstig het eerste lid aangewezen personen daarom vragen.

 • 3 Een derde die de in het eerste lid bedoelde zakelijke gegevens en bescheiden van het uitvoeringsorgaan onder zich heeft, legt deze desgevorderd over aan de Pensioen- & Verzekeringskamer of de overeenkomstig het eerste lid aangewezen personen.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer stelt jaarlijks een verslag op van bevindingen betreffende het door haar uitgeoefende toezicht op het uitvoeringsorgaan.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer doet dit verslag jaarlijks toekomen aan Onze Minister, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Economische Zaken en het uitvoeringsorgaan.

 • 3 Onze Minister kan bij ministeriële regeling ten aanzien van de inrichting van het in het eerste lid bedoelde verslag regels stellen.

Artikel 32

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden of van bij of krachtens deze wetten genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wetten verstrekt, of van gegevens of inlichtingen bij het onderzoek van zakelijke gegevens en bescheiden of andere informatiedragers verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verdere bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wetten wordt geëist.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 33

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien in deze wet geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

 • 2 De voordracht tot het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur alsmede de vaststelling van een ministeriële regeling krachtens deze wet worden gedaan door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Financiën.

 • 3 Alvorens de voordracht voor de algemene maatregelen van bestuur krachtens de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, vijfde lid, wordt gedaan, wordt de zakelijke inhoud van de voorgenomen voordrachten schriftelijk medegedeeld aan de beide Kamers der Staten-Generaal. De voordrachten worden niet eerder gedaan dan nadat 30 dagen zijn verstreken na die mededeling.

 • 4 Alvorens de ministeriële regeling krachtens artikel 7, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt de zakelijke inhoud van de voorgenomen regeling schriftelijk medegedeeld aan de beide kamers der Staten-Generaal. De regeling treedt niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na die mededeling.

Artikel 34

[Vervallen per 01-01-2006]

Tegen een op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen genomen beschikking kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 35

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 6 Afwikkeling van zaken met betrekking tot de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen geschiedt overeenkomstig die wet zoals die luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel, met dien verstande dat het uitvoeringsorgaan in de plaats treedt van het ingevolge die wet aangewezen uitvoeringsorgaan.

Artikel 36

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien ten aanzien van op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel van kracht zijnde overeenkomsten op grond van artikel 2 van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen bij het vaststellen van de premie met inachtneming van artikel 3 van die wet rekening is gehouden met de leeftijd, anders dan wanneer het betreft het vaststellen van de premie voor personen, jonger dan 27 jaar, is de desbetreffende leeftijdstoeslag niet langer verschuldigd, voor zover deze in rekening wordt gebracht over een langere termijn dan een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de dag waarop die overeenkomst is ingegaan. Indien voornoemde periode reeds is verstreken bij de inwerkingtreding van dit artikel, is voornoemde leeftijdstoeslag niet verschuldigd, voor zover deze betrekking heeft op termijnen, liggende na de inwerkingtreding van dit artikel. De ziektekostenverzekeraar betaalt op grond van dit artikel onverschuldigd betaalde leeftijdstoeslagen binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit artikel terug aan de verzekerde.

Artikel 37

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13, tweede lid, is mede van toepassing ten aanzien van verzekerden die onder de werking van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen reeds de 20-jarige leeftijd hebben bereikt, maar die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel nog een omslagbijdragepercentage van 50 waren verschuldigd.

Artikel 38

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Een eventueel overschot van dat vermogen wordt aangewend ten gunste van de voorziening, bedoeld in artikel 16, eerste lid.

 • 3 Bij ministeriële regeling wordt het bedrag vastgesteld dat ter financiering van een eventueel tekort van dat vermogen wordt toegevoegd aan de som, bedoeld in artikel 11, derde lid, voor de vaststelling van de omslagbijdragen voor de jaren 1999, 2000 en 2001.

Artikel 39

[Vervallen per 01-01-2006]

Onze Ministers zenden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 41

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]

Artikel 42

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 43

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 45

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het voorstel van wet houdende wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis.]

Artikel 47

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2 Indien niet alle artikelen, of onderdelen daarvan, van deze wet gelijktijdig in werking treden, wordt in afwijking van artikel 35, eerste lid, in het koninklijk besluit aangegeven welke artikelen, of onderdelen daarvan, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen komen te vervallen.

 • 3 [Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 48

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven eenentwintigste juli 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina