Instelling Fiscale werkgroep ’ondernemen in de grensstreek’

Geldend van 01-09-1998 t/m heden

Instelling Fiscale werkgroep ’ondernemen in de grensstreek’

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is te komen tot de instelling van de Fiscale werkgroep ’ondernemen in de grensstreek’;

Besluit:

1. Instelling en taak

Artikel 2

De werkgroep heeft tot taak om een inventarisatie te maken van de fiscale belemmeringen en knelpunten in brede zin die specifiek te maken hebben met het ondernemen in de grensstreek, in het bijzonder de vestiging van ondernemingen op grensoverschrijdende bedrijventerreinen.

Indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven, doet de werkgroep in aanvulling hierop concrete aanbevelingen om binnen de kaders van de nationale wetgeving en de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting tot oplos-singen te komen.

2. Samenstelling en werkwijze

Artikel 3

 • Tot lid, tevens voorzitter van de werkgroep wordt benoemd:

  • drs. M.A.M. Wöltgens, burgemeester van de gemeente Kerkrade

 • Tot lid, tevens secretaris van de werkgroep worden benoemd:

  • drs. J.H.M. Monsewije, gemeente Kerkrade

  • drs. R.J. Boogaard, Ministerie van Financiën

 • Tot leden van de werkgroep worden benoemd:

  • drs. W. Blind R.A., Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg

  • drs. H.N. de Bruijn, Ministerie van Financiën

  • prof. A. Daniëls, Universiteit van Maastricht

  • prof. dr. L. Soete, Universiteit van Maastricht

  • drs. J. Tindemans, Gedeputeerde Staten Limburg

  • mr. L.G. Zuliani, Ministerie van Financiën

Artikel 4

Ter uitvoering van haar taak kan de werkgroep zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel 5

De werkgroep legt haar uitkomsten en eventuele aanbevelingen voor aanpassing van de regelgeving zo mogelijk voor 1 oktober 1998 aan de Staatssecretaris van Financiën over.

3. Overige bepalingen

Artikel 6

De leden van de werkgroep, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas.

Artikel 7

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de werkgroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 30 juni 1998

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina