Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 23-02-2002 t/m 31-12-2003

Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16b, vijfde en achtste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

Coördinatiewet Sociale Verzekering;

b. de Invorderingswet:

de Invorderingswet 1990;

c. rekeninghouder:

de houder van een g-rekening;

d. kredietinstelling:

een kredietinstelling als bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de wet;

e. de ontvanger:

de ontvanger der rijksbelastingen die bevoegd is met betrekking tot de invordering van door de rekeninghouder verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting;

f. premie:

de premie en voorschotpremie, bedoeld in artikel 16b, eerste lid, van de wet;

g. g-rekening:

een geblokkeerde rekening, zijnde een rekening als bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de wet en artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet, welke door een onderaannemer bij een kredietinstelling wordt gehouden en waarvan de saldi uitsluitend bestemd zijn te dienen tot voldoening van door de onderaannemer verschuldigde premie en op grond van genoemd artikel van de Invorderingswet verschuldigde of nog verschuldigd wordende loonbelasting, in verband waarmee op die saldi ten behoeve van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger gezamenlijk een pandrecht is gevestigd;

h. g-rekeningovereenkomst:

een conform de bijlage bij deze regeling gesloten overeenkomst met betrekking tot het openen van een g-rekening en het vestigen van een pandrecht op die rekening als bedoeld in onderdeel h, tussen de onderaannemer, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de ontvanger en een kredietinstelling;

i. administratie:

de administratie, bedoeld in artikel 16b, achtste lid, van de wet.

Artikel 2. Voorwaarden medewerking totstandkoming g-rekeningovereenkomst

[Vervallen per 01-01-2004]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verleent zijn medewerking aan het tot stand komen van een g-rekeningovereenkomst slechts op schriftelijk verzoek van de ondernemer, die:

 • a. zijn bedrijf maakt van het verrichten van werk in onderaanneming dan wel op korte termijn die hoedanigheid zal verwerven; en

 • b. werkgever is in de zin van artikel 3 van de wet, dan wel dit op korte termijn zal worden.

Artikel 3. Weigering medewerking

[Vervallen per 01-01-2004]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert zijn medewerking aan het tot stand komen van een g-rekeningovereenkomst indien:

 • a. met de ondernemer reeds een g-rekeningovereenkomst is gesloten, tenzij deze aannemelijk maakt dat het gebruik maken van meer dan één g-rekening voor zijn bedrijfsvoering nood-zakelijk is;

 • b. gegronde vrees bestaat dat onjuist gebruik van de g-rekening zal worden gemaakt.

Artikel 4. Bewaren g-rekeningovereenkomst

[Vervallen per 01-01-2004]

Het oorspronkelijk, door alle in artikel 1, onderdeel i, bedoelde partijen getekende exemplaar van de g-rekeningovereenkomst wordt door de in dat onderdeel bedoelde kredietinstelling bewaard zolang de g-rekening in stand blijft, doch in ieder geval gedurende zeven jaren. De kredietinstelling verschaft de andere partijen een kopie daarvan.

Artikel 5. Vereisten betaling op g-rekening

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Een betaling die wordt verricht op een g-rekening wordt voor de toepassing van artikel 16b, vijfde lid, van de wet slechts in aanmerking genomen, voorzover:

  • a. de factuur welke de onderaannemer ter zake van het door hem aangenomen werk aan de aannemer heeft doen toekomen de vermelding bevat van de benaming van het werk, waarop de betaling betrekking heeft, voorzover aanwezig van nummer of kenmerk van de aannemings-overeenkomst, en van het tijdvak of de tijdvakken waarin het werk is verricht;

  • b. de betaling vergezeld gaat van de vermelding van het nummer van de desbetreffende factuur, voorzover toepasselijk tevens van een ander onderscheidend op die factuur vermeld kenmerk, welk nummer, of welk nummer en aanvullend kenmerk tezamen, een uniek identificatiegegeven vormt waarmee die factuur terstond of vrijwel terstond kan worden teruggevonden in de administratie van de aannemer;

  • c. de administratie van de aannemer voldoet aan de vereisten van het tweede lid.

 • 2 De administratie van de aannemer wordt zodanig ingericht en gevoerd dat daarin terstond of vrijwel terstond kan worden teruggevonden:

  • a. de aannemingsovereenkomst of de inhoud daarvan, ingevolge welke de onderaannemer het werk verricht;

  • b. gegevens inzake de nakoming van de overeenkomst met inbegrip van de omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie, de plaats van uitvoering van het werk, het bedrag van het voor de uitvoering van het werk te betalen prijs, dat bestemd is voor loon, het bedrag aan loon dat deel uitmaakt van het werk voorzover het is verricht, alsmede de periode waarin (een gedeelte van) het werk is verricht;

  • c. de betalingen die in verband met de nakoming van de aannemingsovereenkomst zijn gedaan.

Artikel 6. Betaling ten laste van g-rekening

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de betaling aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten laste van de g-rekening vermeldt de onderaannemer het nummer van de voorschot- en/of premienota alsmede het jaar waarop de desbetreffende nota betrekking heeft.

 • 2 Een opdracht tot betaling ten laste van de g-rekening heeft slechts op één premienota betrekking.

Artikel 7. Deblokkeringsverzoek

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Op schriftelijk verzoek van de g-rekeninghouder verlenen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger, onder door hen te stellen voorwaarden toestemming het saldo van de g-rekening geheel dan wel tot een bepaald bedrag voor andere doeleinden aan te wenden dan voor de voldoening van premie, loonbelasting en -voorzover toepasselijk - van omzet-belasting, voorzover aannemelijk is dat het saldo van de g-rekening uitgaat boven hetgeen door de rekeninghouder aan premie alsmede aan loon- en omzetbelasting vermoedelijk nog verschuldigd is of binnenkort verschuldigd zal worden.

 • 2 De rekeninghouder richt het verzoek aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de ontvanger.

 • 3 Op het verzoek wordt beslist, handelend in onderlinge overeenstemming, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen dan wel door de ontvanger, al naar gelang aan welke van beide het verzoek is gericht.

 • 4 De g-rekeninghouder verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de ontvanger op de door deze aangegeven wijze alle gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor een juiste beoordeling van het verzoek; het verzoek wordt afgewezen indien hieraan niet of onvoldoende wordt voldaan.

 • 5 De beslissing op het verzoek wordt schriftelijk aan de g-rekeninghouder bekendgemaakt.

Artikel 8. Opzegging

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan een g-rekeningovereenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen indien:

  • a. de rekeninghouder geen of op onjuiste wijze gebruik maakt van de g-rekening;

  • b. de rekeninghouder niet of niet meer de hoedanigheid blijkt te bezitten van onderaannemer als bedoeld in artikel 2;

  • c. de rekeninghouder geen werkgever meer is in de zin van artikel 3 van de wet;

  • d. met de rekeninghouder meer dan één g-rekening is gesloten en de rekeninghouder niet aannemelijk kan maken dat het aanhouden van meer dan één g-rekening voor zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is;

  • e. de rekeninghouder in staat van faillissement is verklaard;

  • f. aan de rekeninghouder surseance van betaling is verleend.

 • 2 De rekeninghouder en de betrokken kredietinstelling zijn, onverminderd het vierde lid, bevoegd de g-rekeningovereenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgaaf van reden op te zeggen.

 • 3 De opzegging geschiedt schriftelijk. Zij wordt niet eerder van kracht dan nadat zij aan de overige partijen bij de g-rekeningovereenkomst is bekendgemaakt. De opzegging wordt voorts niet van kracht zolang en voorzover die opzegging een belemmering zou vormen voor de toepassing van het vierde lid.

 • 4 Na opzegging van de g-rekeningovereenkomst blijft die overeenkomst niettemin van toepassing op het saldo van de g-rekening ten tijde van de opzegging, alsmede op hetgeen nadien op die rekening wordt gestort, een en ander voorzover daardoor geen strijdigheid ontstaat met de gevolgen die rechtens zijn verbonden aan het in staat van faillissement verklaren van de rekeninghouder of het hem verlenen van surseance van betaling.

 • 5 Een betaling die wordt verricht op een rekening welke oorspronkelijk is geopend ingevolge een g-rekeningovereenkomst doch met betrekking waartoe een opzegging van die overeenkomst van kracht is geworden, wordt voor de toepassing van artikel 16b, vijfde lid, van de wet niet aangemerkt als betaling, tenzij die betaling deel is gaan uitmaken van het saldo op die rekening of het gedeelte van dat saldo op die rekening waarop ondanks die opzegging ingevolge het vierde lid het in artikel 1, onderdeel i, bedoelde pandrecht is komen te rusten.

Artikel 9. Intrekking regelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het G-rekeningenbesluit-1991 en de ministeriële regeling van 26 mei 1982, Stcrt. 109

  De bijlage met de G-rekeningovereenkomst behorend bij het G-rekeningenbesluit-1991 wordt aangemerkt als de bijlage behorend bij deze regeling.

Artikel 10. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2004]

Betalingen op de g-rekening, die voldoen aan de artikelen 3 en 4 van het G-rekeningenbesluit-1991, zoals dat luidde tot de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden voor de toepassing van artikel 16b, vijfde lid, van de wet in aanmerking genomen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot met 1 juli 1998.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Bijlage G-rekeningovereenkomst

[Vervallen per 01-01-2004]

De ondergetekenden:

 • 1. .... (naam) (adres, postcode en woon- of vestigingsplaats) ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ..., onder nummer ..., verder te noemen de rekeninghouder: ...

 • 2. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (adres, postcode en vestigingsplaats)

 • 3. de ontvanger die bevoegd is met betrekking tot de invordering van de door de rekeninghouder verschuldigde loonbelasting, verder te noemen de ontvanger. De rekeninghouder staat als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

 • 4. de ...(bank) (naam) (adres, postcode en vestigingsplaats) verder te noemen de financiële instelling. Overwegende - dat de rekeninghouder bij de financiële instelling een rekening wenst te openen, waarvan de saldi zijn bestemd voor betalingen als bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990; - dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door middel van compensatie, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld; - dat het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die rekening worden verpand aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger gezamenlijk. Zijn overeengekomen als volgt:

  • 1. De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de financiële instelling onder nummer

  • 2. De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in eerste onderpand worden gegeven aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger gezamenlijk voor hetgeen zij nu of te eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake van verschuldigde premie en voorschotpremie bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, ter zake van verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, en ter zake van ingevolge de volksverzekeringswetten verschuldigde premie, een en ander voor zover verband houdend met door hem aangenomen werken, waarop de g-rekening betrekking heeft, met dien verstande dat de rente die de financiële instelling over die saldi vergoedt op de gewone rekening van de rekeninghouder zal worden gecrediteerd.

  • 3. De in punt 2 bedoelde verpanding, zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op het moment dat bedragen op de g-rekening worden gecrediteerd.

  • 4. De financiële instelling verklaart van het in punt 2 bedoelde pandrecht te hebben kennis genomen en in verband daarmee ten aanzien van de op de g-rekening binnengekomen bedragen haar recht op compensatie van pand of enig ander recht, dat afbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger niet te zullen gebruiken, indien en voor zover deze nu of te eniger tijd van de rekeninghouder nog enig bedrag te vorderen hebben of zullen verkrijgen uit hoofde van de in punt 2 bedoelde vorderingen.

  • 5.

   • a. Overschrijvingen, anders dan de terugstorting bedoeld in punt 7b, ten laste van de g-rekening zullen slechts geschieden na daartoe ontvangen schriftelijke machtiging van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger.

   • b. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger verlenen volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening bedragen over te maken naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits deze stortingen naar andere g-rekeningen betrekking hebben op aanneming van werk in de zin van artikel 16b, vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990.

  • 6. De rekeninghouder verleent hierbij aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk onherroepelijke volmacht en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger verlenen hierbij elkaar volmacht over en weer tot inning van de saldi van de g-rekening alsmede tot verrekening van het geïnde met al hetgeen zij nu of eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake van de in punt 2 bedoelde premie en belasting.

  • 7.

   • a. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling en in het algemeen bij opschorting van zijn betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger mededeling te zullen doen van het saldo van de g-rekening.

   • b. De rekeninghouder verplicht zich, wanneer van een g-rekening op zijn g-rekening een bedrag wordt gestort dat geen betrekking heeft op aanneming van werk in de zin van artikel 16b, tweede lid , van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, tweede lid, van de Invorderingswet 1990, tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger, dit bedrag onmiddellijk terug te storten op de g-rekening van de storter, opdat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger, op dit bedrag hun pandrecht kunnen doen gelden.

   • c. De financiële instelling verklaart van de in punt 7b omschreven plicht tot terugstorten te hebben kennisgenomen en in verband daarmee ook ten aanzien van deze in punt 7b bedoelde bedragen haar recht op compensatie, van pand of enig recht niet te zullen gebruiken en aan een ingevolge punt 7b gegeven opdracht van de rekeninghouder tot terugstorting zonder meer gevolg te geven.

  • 8. In de administratie van de financiële instelling dienen bij betalingen ten laste van de g-rekening de gegevens te worden vastgelegd zoals deze op de betalingsopdrachten door de rekeninghouder zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalingen op de g-rekening op de betalingsopdrachten zijn vermeld.

  • 9. De rekeninghouder verzoekt aan de financiële instelling om het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger op de tussen de laatste drie overeengekomen wijze regelmatig op de hoogte te houden van alle gegevens die op de g-rekening betrekking hebben.

  • 10.

   • 1. Deze overeenkomst kan eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, door één der partijen worden opgezegd.

   • 2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de rekeninghouder, stelt deze de bedrijfsvereniging en de ontvanger daarvan schriftelijk op de hoogte.

   • 3. Indien de bank, de bedrijfsvereniging of de ontvanger opzegt, zal deze de g-rekeninghouder schriftelijk de reden van die opzegging meedelen.

   • 4. Opzegging door de bedrijfsvereniging of de ontvanger kan plaatsvinden:

    • a. indien de rekeninghouder geen of op onjuiste wijze gebruik maakt van de g-rekening;

    • b. de rekeninghouder geen werk meer verricht in onderaanneming;

    • c. de rekeninghouder geen werkgever meer is in de zin van artikel 3 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, of geen inhoudingsplichtige meer is in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964; d. met de rekeninghouder reeds een g-rekeningovereenkomst is gesloten, en de rekeninghouder niet aannemelijk maakt dat meer dan één g-rekening voor zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is; e. de rekeninghouder failliet is verklaard.

   • 5. Als vroegste datum van beëindiging van de overeenkomst geldt de datum waarop partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.

  • 11. Een exemplaar van deze overeenkomst zal de financiële instelling doen toekomen aan

   • -

    de rekeninghouder

   • -

    het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam

   • -

    het Hoofd van de Centrale Betalingsadministratie, Postbus 9048, 7300 GK Apeldoorn

Aldus overeengekomen en getekend te ... op ...

De rekeninghouder, Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, voor deze,

De financiële instelling,

De ontvanger,

voor deze,

Terug naar begin van de pagina