Wijzigingswet Visserijwet 1963 (aanpassing van de regels op het terrein van de binnenvisserij)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-09-1999 t/m 31-12-2006

Wet van 26 juni 1998 tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met een aanpassing van de regels op het terrein van de binnenvisserij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Visserijwet 1963 te wijzigen in verband met een aanpassing van de regels op het terrein van de binnenvisserij;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2007]

In het jaar waarin artikel I, onderdeel K, in werking treedt geldt, in afwijking in zoverre van artikel 43, eerste lid, van de Visserijwet 1963, de periode vanaf 1 april tot en met 31 december als boekjaar voor de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij, bedoeld in artikel 38 van die wet.

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-01-2007]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 1998

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven drieëntwintigste juli 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina