Besluit omschrijving indexcijfer

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit van 24 juni 1998, houdende vaststelling van het Besluit omschrijving indexcijfer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Justitie van 19 mei 1998, nr. 690377/98/6;

Gelet op artikel 35, zevende lid, onder b, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1998, no. WO3.98.0213);

Gezien het nader rapport van Onze Staatssecretaris van Justitie van 23 juni 1998, nr. 703980/98/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onder het indexcijfer van de lonen, bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, wordt verstaan:

het eerst gepubliceerde indexcijfer van CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, van volwassen en jeugdige werknemers, zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van de kalendermaand wordt berekend.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de dertigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina