Besluit verlengde spreekuurvoorziening

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-07-1998 t/m 30-06-2009

Besluit van 24 juni 1998, houdende vaststelling van het Besluit verlengde spreekuurvoorziening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Justitie van 19 mei 1998, nr. 690378/98/6;

Gelet op artikel 19, eerste lid, onder b, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1998, no. WO3.98.0223);

Gezien het nader rapport van Onze Staatssecretaris van Justitie van 23 juni 1998, nr. 703979/98/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De verlening van verdergaande rechtsbijstand ten vervolge op een spreekuur, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet, vindt plaats gedurende ten hoogste drie uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengde spreekuurvoorziening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de dertigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina