Uitvoeringsregeling BSZ 1998

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 28-06-1998 t/m 10-06-2005

Ministeriële regeling houdende het vaststellen van regels ter uitvoering van de artikelen 4, 5, 6, eerste lid, en 11 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 5, 6, eerste lid, en 11 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Een aanvraag om vaststelling van een budget moet worden ingediend vóór 1 juli 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

De percentages als bedoeld in artikel 11 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 worden vastgesteld op:

  • a. 4,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs minder dan f 21.180.000,00 bedraagt;

  • b. 5,73 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 21.180.000,00 bedraagt, lineair oplopend tot en met 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 60.000.000,00 bedraagt;

  • c. 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs meer dan f 60.000.000,00 bedraagt.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSZ 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina