Regeling toelaatbaarheid leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of [...] bij de invoering van de Wet op het primair onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 30-12-2004

Regeling toelaatbaarheid leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of een school waar so-zmok-onderwijs wordt gegeven bij de invoering van de Wet op het primair onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op artikel XXX, tweede en derde lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Toelaatbaarheid leerling tot een speciale school voor basisonderwijs.

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 24, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs kan een leerling tevens tot een speciale school voor basisonderwijs worden toegelaten, indien:

  • a. een regionale verwijzingscommissie op grond van artikel 32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals luidend op 31 juli 1998, naar aanleiding van een voor 1 augustus 1998 ingediende aanvrage heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een school of afdeling voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende kinderen of in hun ontwikkeling bedreigde kleuters noodzakelijk is;

  • b. de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift dat binnen de daarvoor geldende termijn is ingediend n.a.v. een oordeel van een regionale verwijzingscommissie op grond van artikel 32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals luidend op 31 juli 1998, inhoudt dat plaatsing van de leerling op een school of afdeling voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende kinderen of in hun ontwikkeling bedreigde kleuters noodzakelijk is.

Artikel 2. Toelaatbaarheid leerling tot een school waar so-zmok-onderwijs wordt gegeven.

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 33, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra kan een leerling tevens tot een school waar so-zmok-onderwijs wordt gegeven worden toegelaten, indien:

  • a. een regionale verwijzingscommissie op grond van artikel 32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals luidend op 31 juli 1998, naar aanleiding van een voor 1 augustus 1998 ingediende aanvrage heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen noodzakelijk is;

  • b. de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift dat binnen de daarvoor geldende termijn is ingediend n.a.v. een oordeel van een regionale verwijzingscommissie op grond van artikel 32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals luidend op 31 juli 1998, inhoudt dat plaatsing van de leerling op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen noodzakelijk is.

Artikel 3. Bevoegdheid regionale verwijzingscommissie

[Vervallen per 31-12-2004]

De regionale verwijzingscommissie bedoeld in artikel 32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals luidend op 31 juli 1998, blijft met ingang van 1 augustus 1998 bevoegd beslissingen te nemen op aanvragen als genoemd in de voorgaande artikelen die voor 1 augustus 1998 zijn ingediend.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in Uitleg OCenW-regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling toelaatbaarheid leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of een school waar so-zmok-onderwijs wordt gegeven bij de invoering van de Wet op het primair onderwijs’.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina