Regeling overgang arbeidstoeleidingstaken arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-07-1998 t/m 28-12-2005

Regeling houdende regels omtrent de overgang van arbeidstoeleidingstaken bij de inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid,

Gelet op artikel 79, vierde lid, en 82 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 29-12-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder een bemiddelingsplan: een planmatige beschrijving van de dienstverlening die een bepaalde werkzoekende nodig heeft om geschikt te worden voor inschakeling in de arbeid, en van de bijzondere inspanningen die voor zijn arbeidsbemiddeling nodig zijn.

Artikel 2. Voortzetting arbeidsbemiddelingstrajecten

[Vervallen per 29-12-2005]

  • 2 Een arbeidsbemiddelingstraject als bedoeld in het eerste lid is aangevangen, indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of een derde die bemiddelingsactiviteiten ten behoeve van werkzoekenden verricht, opdracht heeft verleend voor het opstellen of uitvoeren van een bemiddelingsplan.

Artikel 3. Reïntegratie-instrumenten

[Vervallen per 29-12-2005]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen de opdracht, bedoeld in artikel 2, tweede lid, heeft beëindigd.

Artikel 4. Toepasbaarheid wet

[Vervallen per 29-12-2005]

De uitvoering van deze regeling door het Landelijk instituut sociale verzekeringen behoort tot de taak van het Landelijk instituut op grond van artikel 10 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten. De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is, voorzover die betrekking heeft op de uitvoering van die taak, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Financiering ten laste van het Reïntegratiefonds

[Vervallen per 29-12-2005]

  • 1 De kosten in verband met de uitvoering van artikel 2, en de toegekende voorzieningen en verstrekte budgetten en pakketten op grond van artikel 3, komen ten laste van het Reïnte-gratiefonds, voorzover deze kosten niet ten laste zijn gebracht van het Arbeidsongeschiktheidsfonds of het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds.

  • 2 De kosten in verband met de uitvoering van de taak op grond van artikel 16, tweede lid, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers, zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van artikel 89 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, die voor andere arbeidsgehandicapten dan die bedoeld in artikel 2, voortduurt na die datum komen ten laste van het Reïntegratiefonds, voorzover deze kosten niet ten laste zijn gebracht van het Arbeidsongeschiktheidsfonds of het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 29-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgang arbeidstoeleidingstaken arbeidsgehandicapten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina