Rode lijst zoetwatervissen

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geldend van 26-06-1998 t/m 12-11-2004

Rode lijst zoetwatervissen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt, voor zover het soorten zoetwatervissen betreft, vastgesteld de volgende lijst van soorten:

 • zeeprik (petromyzon marinus);

 • rivierprik (lampetra fluviatilis);

 • beekprik (lampetra planeri);

 • steur (acipenser sturio);

 • paling (anguilla anguilla);

 • elft (alosa alosa);

 • fint (alosa fallax);

 • gestippelde alver (alburnoides bipunctatus);

 • barbeel (barbus barbus);

 • kroeskarper (carassius carassius);

 • sneep (chondrostoma nasus);

 • vetje (leucaspius delineatus);

 • kopvoorn (leuciscus cephalus);

 • winde (leuciscus idus);

 • serpeling (leuciscus leuciscus);

 • elrits (phoxinus phoxinus);

 • bittervoorn (rhodeus sericeus);

 • grote modderkruiper (misgurnus fossilis);

 • houting (coregonus oxyrinchus);

 • zeeforel (salmo trutta trutta);

 • beekforel (salmo trutta fario);

 • zalm (salmo salar);

 • vlagzalm (thymallus thymallus);

 • kwabaal (lota lota).

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Rode lijst zoetwatervissen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 1998

De

Minister

Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina