Wet tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-07-2000.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 15-07-1998 t/m heden

Wet van 18 juni 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Buren, Lienden en Maurik samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Buren wordt de op te heffen gemeente Buren aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Buren, Lienden en Maurik wordt de nieuwe gemeente Buren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Buren wordt de op te heffen gemeente Buren belast.

Artikel 10

  • 1 De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Buren neemt in de verordening onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1999 en 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, voor het tijdvak dat is aangevangen op 1 januari 1997.

Artikel 11

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 juni 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de veertiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Kaart genoemd in artikel 2 van de wet tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik

Bijlage 249461.png
Naar boven