Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2000.]
Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Besluit van 17 juni 1998, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Formatiebesluit WPO, het Formatiebesluit WEC en het Formatiebesluit W.V.O. (arbeidsduurverkorting 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 april 1998, nr. 1998/15 981 (2900), gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 20, tweede lid, 32 en 96c, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 28, tweede lid, 42 en 93d, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 93d, tweede lid, van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1998, nr. W05.98.0168)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 juni 1998, 1998/22 572 (2900), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL V. OMZETTING BETREKKINGSOMVANG

De omzetting op 1 augustus 1998 van de betrekkingsomvang uitgedrukt in uren naar een betrekkingsomvang uitgedrukt in een werktijdfactor geschiedt door het aantal uren van de betrekkingsomvang die voor betrokkene gold op 31 juli 1998 te delen door 38. De uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste volzin, wordt rekenkundig afgerond op 4 cijfers achter de komma.

ARTIKEL VI. UITBREIDING BETREKKINGSOMVANG

De betrekkingsomvang van betrokkene die op 31 juli 1998 is benoemd in een betrekkingsomvang kleiner dan een normbetrekking en die op 1 augustus 1998 met toepassing van artikel V wordt uitgedrukt in een werktijdfactor, wordt, indien dat niet op enigerlei wijze direct leidt tot plaatsing in de formatie, bedoeld in artikel I-P76, tweede lid onder b, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel dan wel tot enige uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel en indien daarvoor na toepassing van artikel 105 van de Wet op het basisonderwijs en artikel 102 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals die luidden op 31 juli 1998 op 1 augustus 1998 in de formatie ruimte beschikbaar is, op verzoek van betrokkene verhoogd met de factor 1710/1659, doch niet verder dan tot de werktijdfactor 1.

ARTIKEL VII. INWERKINGTREDING

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998, behoudens de volgende leden.

  • 2 Artikel I, onderdeel GG onder 1 en 3, treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 en werkt terug tot en met 1 augustus 1994.

  • 3 Artikel I, onderdeel KK, treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 en werkt terug tot en met 1 april 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juni 1998

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zevende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina