Instellingsbesluit werkgroep Grensoverschrijdende samenwerking regio Limburg

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 26-06-1998 t/m 31-01-2005

Instellingsbesluit werkgroep Grensoverschrijdende samenwerking regio Limburg

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A.G.M. van de Vondervoort,

Overwegende, dat het wenselijk is vanuit de rijksoverheid te bezien in hoeverre bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking in de regio Limburg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Er is een werkgroep ’Grensoverschrijdende samenwerking regio Limburg’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De werkgroep heeft tot taak na te gaan welke juridische en praktische belemmeringen en knelpunten bij de verschillende grensoverschrijdende activiteiten in de regio Limburg worden gevoeld, in het bijzonder bij het grensoverschrijdend bedrijventerrein Aken-Heerlen en de samenwerking tussen de gemeenten Kerkrade en Herzogenrath. De werkgroep geeft aan in hoeverre die belemmeringen en knelpunten binnen de bestaande juridische kaders kunnen worden weggenomen of verminderd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Als voorzitter, tevens lid wordt benoemd:

  • A. Ch.M. Rijnen, ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 2 Tot leden van de werkgroep worden benoemd:

  • T.D. Camelbeeck, ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • J.J. Mesu, ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • A.F.T.P. Zuliani, ministerie van Financiën;

  • F.J. Vijlder, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • R. Hoftijzer, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • R. Vallentin, ministerie van Economische Zaken;

  • J.F.J. Zuidgeest, wethouder gemeente Heerlen.

 • 3 Als secretaris, tevens lid wordt benoemd:

  • G. Deekens, ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 4 Als adjunct-secretaris wordt benoemd:

  • K.D. Meersma, ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Ter uitvoering van haar taak kan de werkgroep zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

De werkgroep legt haar bevindingen en eventuele aanbevelingen voor aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Het beheer betreffende de bescheiden van de werkgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van het werkzaamheden opgeborgen in het centraal archief van het ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 25 mei 1998.

Den Haag, 17 juni 1998

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

A.G.M. van de Vondervoort

Terug naar begin van de pagina