Mandaatverlening NOVEM

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 31-10-2004 t/m 31-12-2009

Mandaatverlening NOVEM

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de instemming van de algemeen directeur van Novem;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van de Ministeriële regeling inzake de stimulering van multimodaal en intermodaal transport 1998 (PROMIT 1998), Stcr. 1998, nr. 113.

  • 2 De algemeen directeur neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 De algemeen directeur wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Geen ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens ondermandaat heeft genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

De directeuren Algemeen beleid en Vervoersectoren kunnen de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 In elk besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem.

  • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Den Haag, 15 juni 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina