Regeling fondsbelasting Wet REA

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 28-12-2005

Regeling houdende regels omtrent de onderlinge verhouding van de ten laste van de verschillende fondsen komende bijdragen aan het Reïntegratiefonds

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 42, tweede lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Verdeling werkloosheidsfondsen/arbeidsongeschiktheidsfondsen

[Vervallen per 29-12-2005]

  • 2 Onder de arbeidsongeschiktheidsfondsen, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten.

  • 3 Onder de werkloosheidsfondsen, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Onderlinge verdeling arbeidsongeschiktheidsfondsen

[Vervallen per 29-12-2005]

De ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, komende bijdrage aan het Reïntegratiefonds in een bepaald kalenderjaar, wordt voor elk van deze fondsen bepaald aan de hand van de volgende formule:

Bf t = [ Uf t-2 : U t-2 ] x B t

waarbij:

  • 1) Bf t het bedrag is van de bijdrage uit een arbeidsongeschiktheidsfonds, tot dekking van de uitgaven in een bepaald kalenderjaar ten laste van het Reïntegratiefonds

  • 2) Uf t-2 het bedrag is van de uitkeringsuitgaven die in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan genoemd bepaald kalenderjaar ten laste zijn gekomen van het desbetreffende arbeidsongeschiktheidsfond.

  • 3) U t-2 het totaalbedrag is van de uitkeringsuitgaven die in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan genoemd bepaalde kalenderjaar ten laste zijn gekomen van de arbeidsongeschiktheidsfondsen gezamenlijk

  • 4) B t 50 procent is van de benodigde middelen tot dekking van de uitgaven in genoemd bepaalde kalenderjaar ten laste van het Reïntegratiefonds.

Artikel 2a. Bijdrage van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

[Vervallen per 29-12-2005]

In aanvulling op artikel 2 bedraagt de bijdrage ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten jaarlijks € 11,5 miljoen.

Artikel 3. Onderlinge verdeling werkloosheidsfondsen

[Vervallen per 29-12-2005]

De ten laste van de werkloosheidsfondsen komende bijdrage aan het Reïntegratiefonds in een bepaald kalenderjaar, wordt voor elk van deze fondsen bepaald aan de hand van de volgende formule:

Bf t = [ Uf t-2 : U t-2 ] x B t

waarbij:

  • 1) Bf t het bedrag is van de bijdrage uit een werkloosheidsfonds, tot dekking van de uitgaven in een bepaald kalenderjaar ten laste van het Reïntegratiefonds;

  • 2) Uf t-2 het bedrag is van de uitkeringsuitgaven die in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan genoemd bepaald kalenderjaar ten laste zijn gekomen van het desbetreffende werkloosheidsfonds;

  • 3) U t-2 het totaalbedrag is van de uitkeringsuitgaven die in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan genoemd bepaalde kalenderjaar ten laste zijn gekomen van de werkloosheidsfondsen gezamenlijk;

  • 4) B t 50 procent is van de benodigde middelen tot dekking van de uitgaven in genoemd bepaalde kalenderjaar ten laste van het Reïntegratiefonds.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 29-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling fondsbelasting Wet REA.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juni 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina