Wijzigingsbesluit Besluit herbeplanting artikel 3 Boswet

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 26-06-1998 t/m 24-02-2005

Besluit van 12 juni 1998 tot wijziging van het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 april 1998, No. J.983765, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Boswet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 mei 1998);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 juni 1998, No. J.984776, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet.]

ARTIKEL II

[Vervallen per 25-02-2005]

Besluiten die in de periode vanaf 1 januari 1998 tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn genomen door de directeur Staatsbosbeheer op basis van artikel 2 van het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet, worden aangemerkt als een besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

ARTIKEL III

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 juni 1998

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven vijfentwintigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina