Regeling eisen satellietvolgapparatuur

[Regeling vervallen per 07-03-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 06-03-2004

Regeling eisen satellietvolgapparatuur

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, aanhef en onder a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-03-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. verordening:

Verordening (EG) nr. 1489/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen (PbEG L 202);

b. gegevens:

gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening;

c. controlecentrum:

visserijcontrolecentrum van de Algemene Inspectiedienst te Kerkrade.

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2004]

De eisen, bedoeld in artikel 10, vierde lid, onderdeel c, van de Regeling technische maatregelen 2000 houden in dat naar het oordeel van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de satellietvolgapparatuur:

  • a. een volledig automatische transmissie waarborgt van de juiste en actuele gegevens naar het controlecentrum;

  • b. een onlosmakelijk, geïntegreerd geheel vormt met een plaatsbepalingssysteem dat in staat is de geografische positie van het desbetreffende vissersvaartuig te bepalen, in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, tweede gedachtenstreepje, van de verordening;

  • c. niet toelaat dat gegevens handmatig worden ingebracht, gewijzigd, beïnvloed of op welke andere wijze ook aangepast;

  • d. toelaat dat de gegevens op elk door de Algemene Inspectiedienst gewenst moment vanuit het controlecentrum kunnen worden opgevraagd en verkregen;

  • e. is voorzien van een reserve stroombron die automatisch wordt ingeschakeld indien de hoofdstroombron wordt uitgeschakeld of defect raakt en die een werking gedurende tenminste zes uur waarborgt, en

  • f. zodanig met het desbetreffende vissersvaartuig is verbonden, dat bij verbreking de reden daarvan wordt aangegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 07-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 juni 1998.

Artikel 4

[Vervallen per 07-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen satellietvolgapparatuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juni 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina