Vaststelling selectielijst beleidsterrein inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid

[Regeling vervallen per 18-02-2007.]
Geldend van 06-03-1999 t/m 17-02-2007

Vaststelling selectielijst beleidsterrein inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 september 1997, nr. arc-97.6855/1);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-02-2007]

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen binnen het beleidsterrein inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940-1994, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 18-02-2007]

In te trekken de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende dienst collectieve arbeidsvoorwaarden’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, no. MMA/AR-0899 d.d. 7 februari 1986, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur no. 92.482.JK/NF d.d. 7 mei 1992 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 120 van 25 juni 1992)).

Voorts worden van de navolgende lijsten de categorieën ingetrokken betref-fende het inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid:

  • a. ’Lijst omvattende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken berustende in de archieven van de districtsbureaus, de Gewestelijke Arbeidsbureaus en hun nevenbureaus, de regionale werkplaatsen voor vakopleiding van volwassenen en de districtskantoren voor civieltechnische werken’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen no. 13400 d.d. 22 juli 1959 en no. 68407, afd. O.K.N. d.d. 26 november 1959).

  • b. ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de Raden van de Arbeid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur no. MMA/Ar-12359 d.d. 14 augustus 1984 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 230 van 26 november 1985)).

  • c. ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de Directie Internationale Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur no. MMA/Ar-0949 d.d. 16 januari 1986 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 74 van 17 april 1986)).

  • d. ’Lijst van de vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat Generaal voor algemene beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur no. MMA/Ar 1326 en no. CA/KAZ 86/149 d.d. 02-07-1986 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 161 van 22 augustus 1986)).

    Het onderhavige BSD vervangt hoofdstuk III de categorieën 1 t/m 10, 17, 49, 53, 54, 71, 76, 77 t/m 81 voor wat betreft het inkomens en arbeidsvoorwaardenbeleid.

  • e. ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende loontechnische dienst’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur no. MMA/AR U-1430 d.d. 15 juli 1986, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur no. A 92.482.JK/NF d.d. 7 mei 1992 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 120 van 25 juni 1992)).

    Het onderhavige BSD vervangt hoofdstuk I de categorieën 1 t/m 9, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51; Hoofdstuk II, de categorieën 1 t/m 6, 31, 32, 33, 34, 35 (allen voor wat betreft het inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid).

  • f. ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken behorende tot de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk no. 185111 KAZ d.d. 16 januari 1967 en no. 134762 d.d. 07-03-1967 afd. Oudheidkunde en Natuurbescherming (de categorieën 60 t/m 65 en 108).

Artikel 3

[Vervallen per 18-02-2007]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M.W. van Boven

Bijlage

[Vervallen per 18-02-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van OC&W, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het Algemeen Rijksarchief.]

Terug naar begin van de pagina