Vaststelling selectielijsten Centraal Planbureau

Geldend van 04-02-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten Centraal Planbureau

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Directeur van het Centraal Planbureau;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 1998, nr. arc-98.1741/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Centraal Planbureau op het beleidsterrein algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding vanaf 1945, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage*.

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
, namens deze,

M.W. van Boven

,

algemeen rijksarchivaris

De

Directeurvan het Centraal Planbureau

, namens deze,

S. van Putten

,

hoofd Interne Zaken & Beheer

.
Terug naar begin van de pagina