Vaststelling selectielijsten Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Geldend van 04-02-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 1998, nr. arc-98.1741/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op het beleidsterrein algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding vanaf 1972, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze,

M.W. van Boven

,

algemeen rijksarchivaris

. De

Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

, namens deze

J.C.F. Bletz

secretaris

Terug naar begin van de pagina