Reglement landelijke vingerafdrukkenregistratie vreemdelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 24-07-1998 t/m 31-12-2012

Privacyreglementen politieregisters

De Minister van Justitie, handelend als korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op artikel 17, eerste lid, onder c, van de Vreemdelingenwet en de artikelen 52b en 65, aanhef en onder b, van het Vreemdelingenbesluit;

gelet op artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 1 en artikel 38, eerste lid, onder b, van de Politiewet 1993;

gelet op het bepaalde in de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665);

Besluit:

vast te stellen het privacyreglement voor de landelijke vingerafdrukkenregistratie ten behoeve van de uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

a. wet:

de Wet persoonsregistraties;

b. houder:

de Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

c. registratiebeheerder:

de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

d. functioneel registratiebeheerder:

het hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

e. organisatie:

de afdeling dactyloscopie van de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

f. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

g. verstrekken van gegevens:

het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in deze registratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

h. gegevensbeheer:

de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

i. vaste gebruiker:

een derde aan wie in overeenstemming met het doel van de registratie gegevens worden verstrekt en die als zodanig in het reglement is vermeld;

j. inzendende instanties:

de vreemdelingenautoriteiten onder wier verantwoordelijkheid de dactyloscopische gegevens worden afgenomen, die ter verificatie en opname in de registratie aan de organisatie worden gezonden;

k. deelnemende instanties:

de instanties die bevoegd zijn tot het langs geautomatiseerde weg rechtstreeks toegang hebben tot de registratie en die in de bijlage bij dit reglement als zodanig zijn aangewezen;

l. registratie:

de landelijke vingerafdrukkenregistratie vreemdelingen.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De persoonsregistratie heeft tot doel het ten behoeve van de uitvoering van de Vreemdelingenwet vastleggen, verwerken en verstrekken van gegevens en inlichtingen aan daartoe bevoegde ambtenaren, betreffende de identiteit van de in de registratie opgenomen vreemdelingen.

 • 2 Gegevens uit de persoonsregistratie kunnen worden gebruikt ten behoeve van bedrijfsstatistiek, bedrijfsvoering en ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de vreemdelingentaken.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De registratie wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 De registratie wordt gevoerd en is rechtstreeks toegankelijk bij de divisie Centrale Recherche Informatie. Verder is het geautomatiseerde gedeelte van de registratie rechtstreeks toegankelijk bij de deelnemende instanties, die genoemd zijn in de bijlage bij dit reglement. Deze bijlage maakt deel uit van het reglement.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De functioneel registratiebeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de houder en de registratiebeheerder, belast met de zeggenschap over de registratie. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in de registratie opgenomen gegevens.

 • 2 Het hoofd van de afdeling dactyloscopie van de divisie Centrale Recherche Informatie is belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 Onverminderd de verantwoordelijkheid van de functioneel registratiebeheerder zijn de inzendende instanties verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de afname van de door hen aangeleverde (dactyloscopische) gegevens.

Artikel 5. Inhoud van de registratie; categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2013]

In de registratie kunnen slechts gegevens worden opgenomen omtrent:

 • a. personen van wie ten behoeve van de handhaving van de Vreemdelingenwet, dan wel door buitenlandse vreemdelingenautoriteiten, dactyloscopische gegevens zijn afgenomen;

 • b. personen op wier verzoek gegevens in de registratie zijn opgenomen;

 • c. personen, werkzaam bij de organisatie of werkzaam bij de inzendende instantie.

Artikel 6. Inhoud van de registratie; soorten gegevens

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a en b genoemde personen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

  • a. personalia, bestaande uit naam, voornamen, geboortedatum, -plaats en -land, woonplaats en -land, nationaliteit en geslacht;

  • b. de afdrukken van alle vingers per hand met bijbehorende administratieve gegevens;

  • c. de plaats en datum van het dactyloscoperen, de omstandigheden die daartoe aanleiding vormden, alsmede een toelichting daarop;

  • d. een aanwijzing of de identiteit van de gedactyloscopeerde is vastgesteld, gegevens omtrent identiteitsbewijs en fotonummer;

  • e. de handtekening van gedactyloscopeerde;

  • f. de classificatie van de dactyloscopische gegevens;

  • g. dossiernummers, alsmede administratieve gegevens omtrent de verzoeken tot vaststelling van de identiteit;

  • h. persoonsgegevens die verwijzen naar andere personalia, waaronder dactyloscopische gegevens, die in de registratie zijn opgenomen;

  • i. de elektronisch vastgelegde dactyloscopische kenmerken en beelden;

  • j. technische aanduidingen, waaronder een volgnummer en een streepjescode;

  • k. de meest recente datum van invoer van dactyloscopische gegevens in het geautomatiseerde systeem;

  • l. andere aanduidingen ten behoeve van de interne werkwijze van de organisatie c.q. van de inzendende instantie(s).

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder c, genoemde personen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

  • a. personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie, paraaf en handtekening.

Artikel 7. Verwijdering van gegevens

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De gegevens opgenomen in de registratie worden daaruit verwijderd:

  • a. na ontvangst van een bericht van overlijden van de geregistreerde;

  • b. indien 30 jaar zijn verstreken na de datum van laatste opname in de registratie;

  • c. na ontvangst van een bericht van naturalisatie, of wanneer anderszins blijkt dat de Vreemdelingenwet niet langer op de geregistreerde van toepassing is.

 • 2 In de gevallen bedoeld in het eerste lid, onder b en c worden de verwijderde gegevens opgenomen in de registratie van dactyloscopische gegevens ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen.

Artikel 8. Verstrekking van gegevens binnen de organisatie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Binnen de organisatie worden uit de registratie slechts gegevens verstrekt aan:

  • a. personen die op grond van artikel 10 van dit reglement rechtstreekse toegang hebben tot de registratie;

  • b. personen die de gegevens noodzakelijkerwijs behoeven voor de uitoefening van hun taak in overeenstemming met de in artikel 2, eerste lid, omschreven doelstelling.

 • 2 Bij twijfel over de noodzaak van de verstrekking onder b genoemd, beslist de functioneel registratiebeheerder.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens aan derden

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Uit de registratie kunnen aan een derde slechts gegevens worden verstrekt, voor zover:

  • a. dat voortvloeit uit het doel van de registratie;

  • b. dat ingevolge een wettelijk voorschrift wordt vereist;

  • c. dat geschiedt met schriftelijke toestemming van de geregistreerde;

  • d. dat wordt verzocht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, waarbij de uitkomsten waarvoor deze gegevens worden gebruikt, niet herleidbaar zijn tot individuele personen en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

  • e. dat wordt verzocht op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

  • f. dat wordt verzocht door personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2 De verstrekking aan personen of instanties die geen rechtstreekse toegang hebben tot de registratie wordt verzorgd door de in artikel 10 genoemde personen.

 • 3 Uit de registratie worden ingevolge artikel 14, eerste lid, van de wet, geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

 • 4 Voorts worden gegevens in overeenstemming met het doel van de registratie verstrekt aan de volgende vaste gebruikers:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. personen werkzaam bij de vreemdelingendiensten van de regionale politiekorpsen, bij de Koninklijke marechaussee, bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, voorzover zij deze gegevens behoeven ter uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Rechtstreekse toegang tot de registratie, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe bij besluit van de functioneel registratiebeheerder of deelnemende instantie zijn geautoriseerd.

 • 2 In het besluit is aangegeven voor welk doel en onder welke voorwaarden de rechtstreekse toegang, daaronder begrepen de bevoegdheid tot raadplegen, invoeren, verstrekken, wijzigen, verwijderen en vernietigen van gegevens, wordt verleend.

 • 3 Het besluit wordt op verzoek ter inzage beschikbaar gesteld.

Artikel 11. Protocol

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Van iedere verstrekking aan een derde wordt aangetekend de datum van verstrekking, de identiteit van de verzoeker en een omschrijving van de verstrekte gegevens.

 • 2 Aantekening blijft achterwege in geval van verstrekking aan een vaste gebruiker.

 • 3 De aantekening wordt ten minste één jaar bewaard.

Artikel 12. Kennisgeving van eerste opname

[Vervallen per 01-01-2013]

De geregistreerde wordt binnen vier weken na eerste opname in de registratie schriftelijk van deze opname in kennis gesteld, tenzij bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn dat opname heeft plaatsgevonden dan wel een gewichtig belang van betrokkene zich tegen het doen van een schriftelijke mededeling verzet dan wel voor zover dit met het oog op de belangen genoemd in artikel 30 van de wet noodzakelijk is.

Artikel 13. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een geregistreerde kan de houder ingevolge de artikelen 29 en 32 van de wet verzoeken:

  • a. hem schriftelijk mede te delen of over hem gegevens in de registratie zijn opgenomen;

  • b. hem een volledig overzicht van de gegevens te verstrekken alsmede de herkomst daarvan;

  • c. hem schriftelijk mede te delen of uit de registratie hem betreffende gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek aan derden zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registratiebeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer.

 • 3 Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van betaling van f 10 (tien gulden) op girorekening nummer 4382532 van de divisie CRI, onder vermelding van ’privacy-verzoek’.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de geregistreerde dan wel de wettelijke vertegenwoordiger eveneens gedaan worden door diens advocaat of procureur.

 • 6 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats, indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 7 Aan een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

 • 8 De functioneel registratiebeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelende functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont, waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 9 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:

  • a. de veiligheid van de staat;

  • b. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

  • c. economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

  • d. inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak;

  • e. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen.

Artikel 14. Rechten van de geregistreerde; correctie en verwijdering

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 29 van de wet kennisneming is verleend, kan de functioneel registratiebeheerder ingevolge artikel 31 van de wet verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registratiebeheerder t.a.v. de privacyfunctionaris Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de geregistreerde dan wel de wettelijke vertegenwoordiger eveneens gedaan worden door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats, indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen acht weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 15. Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Vervallen per 01-01-2013]

De registratie heeft verbanden met het landelijk politieregister vingerafdrukken historisch bestand, aan welk register gegevens worden verstrekt.

Artikel 16. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de divisie Centrale Recherche Informatie en bij de deelnemende instanties.

 • 2 Het reglement treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening dezes en vervangt het Reglement vingerafdrukkenregistratie ten behoeve van de uitvoering van de vreemdelingenwet van 26 juni 1990 (Stcrt. 1990, nr 141).

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement landelijke vingerafdrukkenregistratie vreemdelingen.

Zoetermeer, 2 maart 1998

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
de

Korpschef

van het Korps landelijke politiediensten,
voor deze,
het

Hoofd

van de divisie Centrale Recherche Informatie,

N. Mastenbroek

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

De instanties als bedoeld in artikel 1, onder k. van het Reglement landelijke vingerafdrukkenregistratie vreemdelingen, die bevoegd zijn tot het langs geautomatiseerde rechtstreeks toegang hebben tot de registratie met het oog op raadpleging daarvan alsmede met het oog op de invoer van dactyloscopische sporen zijn:

 • a. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland;

 • b. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond;

 • c. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Haaglanden;

 • d. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Utrecht.

Terug naar begin van de pagina