Reglement landelijk politieregister vingerafdrukken

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2007

Reglement landelijk politieregister vingerafdrukken

De Minister van Justitie, handelend als korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10, van de Wet politieregisters;

handelend na overleg met het bevoegd gezag;

gezien het advies van de Registratiekamer ingevolge artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit:

vast te stellen het privacyreglement voor het landelijk politieregister vingerafdrukken.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

a. de Wpolr:

de Wet politieregisters;

b. het Bpolr:

het Besluit politieregisters;

c. beheerder:

de Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

d. registerbeheerder:

de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

e. functioneel register beheerder:

het hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

f. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

g. verstrekken van gegevens:

het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

h. gegevensbeheer:

de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

i. inzendende instantie:

de politiële autoriteiten onder wier verantwoordelijkheid de dactyloscopische gegevens worden afgenomen, die ter verificatie en opname in het register aan de divisie Centrale Recherche Informatie worden gezonden;

j. deelnemende instantie:

de instantie die bevoegd is tot het langs geautomatiseerde weg rechtstreekse toegang hebben tot het register raadpleging daarvan en die in de bijlage bij dit reglement als zodanig is aangewezen;

k. vaste gebruiker:

een persoon of instantie aan wie in overeenstemming met het doel van het register gegevens worden verstrekt en die als zodanig in het reglement is vermeld;

l. het register:

het landelijk politieregister vingerafdrukken.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 mogelijk te maken voor zover het betreft: het registreren van dactyloscopische signalementen, dactyloscopische sporen en gedeelten daarvan ten behoeve van de identificatie van personen ter fine van:

  • a. de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten;

  • b. de bewijsvoering in strafzaken;

  • c. de identificatie van overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register wordt gevoerd en is rechtstreeks toegankelijk bij de divisie Centrale Recherche Informatie. Verder is het geautomatiseerde gedeelte van het register, onder de door de functioneel registerbeheerder te stellen voorwaarden, rechtstreeks toegankelijk bij de deelnemende instanties die genoemd zijn in de bijlage van dit reglement. Deze bijlage maakt deel uit van het reglement.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 Het hoofd van de afdeling dactyloscopie van de divisie Centrale Recherche Informatie is belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 Onverminderd de verantwoordelijkheid van de functioneel registerbeheerder zijn de inzendende instanties verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de afname van de door hen aangeleverde (dactyloscopische) gegevens.

Artikel 5. Inhoud van het register; categorieën personen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

  • a. verdachten van strafbare feiten van wie een dactyloscopisch signalement c.q. een gedeelte daarvan is opgenomen;

  • b. personen van wie in relatie met een gepleegd strafbaar feit of incident een dactyloscopisch signalement c.q. een gedeelte daarvan is aangetroffen c.q. werd afgenomen;

  • c. aangetroffen personen waarvan de identiteit niet bekend is of waarvan de identiteit geverifieerd dient te worden en van wie een dactyloscopisch signalement c.q. een gedeelte daarvan is afgenomen;

  • d. personen op wier verzoek gegevens in het register zijn opgenomen;personen werkzaam bij de organisatie of werkzaam bij de inzendende organisatie.

 • 2 In het register worden tevens gegevens opgenomen ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen.

Artikel 6. Inhoud van het register; soorten gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a, b en d, genoemde personen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

  • a. personalia, bestaande uit naam, voornamen, geboortedatum, -plaats en -land, woonplaats en -land, nationaliteit en geslacht;

  • b. dactyloscopische gegevens met bijbehorende administratieve gegevens;

  • c. de plaats en datum van het dactyloscoperen, de omstandigheden die daartoe aanleiding vormden, alsmede een toelichting daarop;

  • d. een aanwijzing of de identiteit van de gedactyloscopeerde is vastgesteld, gegevens omtrent identiteitsbewijs en fotonummer;

  • e. de handtekening van gedactyloscopeerde;

  • f. de classificatie van de dactyloscopische gegevens;

  • g. dossiernummers, alsmede administratieve gegevens omtrent de verzoeken tot vaststelling van de identiteit;

  • h. persoonsgegevens die verwijzen naar andere personalia, waaronder dactyloscopische gegevens, die in het register zijn opgenomen;

  • i. de elektronisch vastgelegde dactyloscopische kenmerken en beelden;

  • j. technische aanduidingen, waaronder een volgnummer en een streepjescode;

  • k. de meest recente datum van invoer van dactyloscopische gegevens in het geautomatiseerde systeem;

  • l. andere aanduidingen ten behoeve van de interne werkwijze van de organisatie c.q. van de inzendende instantie(s).

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder c, genoemde personen worden, in aanvulling op de gegevens omschreven in het vorige lid, ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. gegevens van de geografische of organisatorische eenheid waardoor betrokkene is aangetroffen;

  • b. bijzonderheden omtrent het aantreffen van betrokkene;

  • c. gegevens omtrent de uitkomst van het ingestelde onderzoek.

 • 3 Omtrent de in artikel 5, onder e, genoemde personen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

  • a. personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie, paraaf en handtekening.

 • 4 Omtrent de in artikel 5, tweede lid, genoemde aangetroffen overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen worden, in aanvulling op de gegevens omschreven in het eerste lid, ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

  • a. gegevens van de geografische of

   organisatorische eenheid waardoor het stoffelijk overschot of de onbekende is aangetroffen met bijbehorende administratieve gegevens;

  • b. bijzonderheden omtrent het aantreffen van betrokkene;

  • c. gegevens omtrent de uitkomst van het ingestelde onderzoek.

Artikel 7. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens opgenomen in het register worden daaruit verwijderd:

  • a. na ontvangst van een bericht van overlijden van de geregistreerde;

  • b. indien 30 jaar zijn verstreken na de datum van laatste opname in het register;

  • c. op verzoek van geregistreerde, in die gevallen waarin de gegevens op verzoek van geregistreerde werden opgenomen;

  • d. na ontvangst van een bericht overeenkomstig de circulaire van 1 februari 1990, Stcrt. 35, betreffende afloopberichten aan beheerders politieregisters, van de Minister van Justitie aan het Openbaar Ministerie en de politie, in die gevallen dat de geregistreerde ten onrechte als verdachte is aangemerkt.

 • 2 In het geval bedoeld in het eerste lid, onder b, worden de verwijderde gegevens opgenomen in de registratie van dactyloscopische gegevens ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen. In de overige gevallen worden de verwijderde gegevens zo spoedig mogelijk vernietigd.

Artikel 8. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr, op basis van vergelijking van bij de verzoekende instantie en bij de dCRI aanwezig dactyloscopisch materiaal.

Artikel 9. Rechtstreekse toegang tot het register

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe bij besluit van de functioneel registerbeheerder of deelnemende instantie zijn geautoriseerd.

 • 2 In het besluit is aangegeven voor welk doel en onder welke voorwaarden de rechtstreekse toegang, daaronder begrepen de bevoegdheid tot raadplegen, invoeren, verstrekken, wijzigen, verwijderen en vernietigen van gegevens, wordt verleend.

 • 3 Het besluit wordt op verzoek ter inzage beschikbaar gesteld.

Artikel 10. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. personen werkzaam bij de afdeling technische recherche van de regionale politiekorpsen.

 • 4 De in het eerste en tweede lid bedoelde aantekening wordt gedurende twee jaar bewaard.

Artikel 11. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 op girorekening 4382532 van de divisie CRI onder vermelding van ’privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 12. Rechten van de geregistreerde; correctie en verwijdering

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen acht weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijke beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 13. Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register heeft verbanden met het landelijk politieregister vingerafdrukken historisch bestand, aan welk register gegevens worden verstrekt.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de deelnemende instanties, bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie en bij de divisie Centrale Recherche Informatie te Zoetermeer.

 • 2 Het reglement treedt in werking op de eerste dag na ondertekening dezes en vervangt het Reglement vingerafdrukkenregistratie ten behoeve van de uitvoering van de politietaak van 26 juni 1990 (Stcrt. 1990, nr 141).

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement landelijk politieregister vingerafdrukken.

Zoetermeer, 2 juni 1998

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,
voor deze,
het

Hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie

,

N. Mastenbroek

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2008]

De instanties als bedoeld in artikel 1, onder j van het Reglement landelijk politieregister vingerafdrukken, die bevoegd zijn tot het langs geautomatiseerde rechtstreeks toegang hebben tot het register met het oog op raadpleging daarvan alsmede met het oog op de invoer van dactyloscopische sporen zijn:

 • a. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland;

 • b. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond;

 • c. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Haaglanden;

 • d. de afdeling Technische recherche van het regionaal politiekorps Utrecht.

Terug naar begin van de pagina