Instellingsregeling BIB-Beraad

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 20-05-2000 t/m 30-06-2013

Instellingsregeling BIB-Beraad

De Minister van Binnenlandse Zaken,De Minister van Buitenlandse Zaken,De Minister van Defensie,

Besluiten:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. informatiebeveiliging: het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van een informatiesysteem en daarmee van de gegevens daarin;

 • b. informatiesysteem: een geheel van gegevensverzamelingen, personen, procedures, programmatuur en opslag-, verwerkings- en communicatie- apparatuur;

 • c. technische informatiebeveiliging: dat aspect van informatiebeveiliging dat zich richt op de technologie van de beveiliging van een informatiesysteem en daarmee van de gegevens daarin;

 • d. bijzondere informatie: enig gegeven waarvan de beveiliging door het belang voor de democratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat wordt geboden;

 • e. MICIV: de Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten;

 • f. CVIN: het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland;

 • g. BIB-beraad: de commissie bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Bijzondere Informatie Beveiligingsberaad

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Er is een interdepartementale commissie Bijzondere Informatie Beveiligingsberaad.

 • 2 Een ministerie, dat betrokken raakt bij bijzondere informatie, wendt zich voor advies over de beveiliging tot het BIB-Beraad.

 • 3 Het BIB-Beraad ontvangt aanwijzingen van de MICIV, door tussenkomst van het CVIN.

Artikel 3. Taken BIB-beraad

[Vervallen per 01-07-2013]

Het BIB-beraad heeft tot taak:

 • a. het formuleren van en het aan de MICIV adviseren over het beleid van de overheid op het gebied van de bijzondere informatiebeveiliging en de samenhang in beleid en maatregelen;

 • b. het uitvoering geven aan het vastgestelde overheidsbeleid teneinde een consistent niveau van de bijzondere informatiebeveiliging te garanderen, door:

  • het doen van voorstellen voor richtlijnen en voorschriften ten aanzien van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen;

  • het adviseren over het verlenen van goedkeuring ‐ na met gunstig resultaat verricht veiligheidsonderzoek ‐ voor het gebruik van technische informatiebeveiligingssystemen of componenten daarvan ten behoeve van de beveiliging van bijzondere informatie. Goedkeuring van systemen of componenten met een cryptografische functionaliteit ten behoeve van de beveiliging van bijzondere informatie ten behoeve van de openbare sector zal geschieden op basis van een daartoe strekkend advies van het Nationaal Bureau voor Informatie-beveiliging;

  • het afstemmen ten aanzien van de agenda en taakuitoefening van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging op het vlak van de informatiebeveiliging op de behoefte van de leden van het BIB-beraad dan wel van een ministerie als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

 • c. het adviseren ten aanzien van het door Nederland te voeren beleid op het gebied van de bijzondere informatiebeveiliging in internationaal verband en het geven van uitvoering daaraan;

 • d. het bevorderen van de research, de ontwikkeling alsmede van de coördinatie van de verwerving van specifieke apparatuur ten behoeve van de bijzondere informatiebeveiliging;

 • e. het bevorderen van de naleving van door de Staat aangegane overeenkomsten op het gebied van de bijzondere informatiebeveiliging, voor zover het BIB-beraad daartoe is aangewezen;

 • f. het adviseren ter zake van de beschikbaarstelling aan derden van nationaal ontwikkelde technische informatiebeveiligingssystemen of componenten daarvan, die zijn goedgekeurd of beoogd te kunnen worden goedgekeurd voor de beveiliging van bijzondere informatie.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het BIB-beraad is als volgt samengesteld:

  • a. het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorzitter, tevens lid;

  • b. een medewerker van de Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van het Ministerie van Algemene Zaken, lid;

  • c. de directeur van de directie Beveiliging van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid;

  • d. het hoofd Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid;

  • e. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, lid;

  • f. de plaatsvervangend directeur van de Militaire Inlichtingendienst van het Ministerie van Defensie, lid;

  • g. de beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Defensie, lid;

  • h. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, lid;

  • i. de directeur van de directie Informatievoorziening en Algemene Zaken van het Ministerie van Financiën, lid;

  • j. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, lid;

  • k. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, lid;

  • l. de directeur van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, adviseur;

  • m. een secretaris.

 • 2 In uitzonderingsgevallen kan een lid zich doen vervangen door een andere ambtenaar van zijn ministerie, mits dit vooraf schriftelijk is gemeld aan de secretaris van het BIB-beraad.

 • 3 Het BIB-beraad kan zich in zijn vergaderingen doen adviseren door deskundigen.

 • 4 Het BIB-beraad is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen.

 • 5 Als een ministerie dat niet in het BIB-beraad is vertegenwoordigd betrokken is bij een door het BIB-beraad te behandelen vraagstuk, dan zal dat ministerie worden uitgenodigd om een vertegenwoordiger aan de beraadslagingen van het BIB-beraad over het vraagstuk te doen deelnemen.

Artikel 6. Advisering

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Er wordt gestreefd naar unanimiteit bij de advisering. Indien er geen unanimiteit wordt bereikt worden adviezen van het BIB-Beraad genomen overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de leden van het beraad.

 • 2 Op verzoek van de leden die ter vergadering een standpunt hebben ingenomen dat afwijkt van het gevoelen van de meerderheid van de raad, wordt het standpunt bij het advies vermeld. Een lid dat ter vergadering een standpunt heeft ingebracht dat afwijkt van het gevoelen van de meerderheid kan over dat standpunt een afzonderlijke nota bij het advies voegen.

Artikel 7. Jaarplan en vergaderschema

[Vervallen per 01-07-2013]

Het BIB-beraad stelt jaarlijks een jaarplan en een vergaderschema op. Jaarlijks rapporteert het BIB-beraad door tussenkomst van het CVIN aan de MICIV over uitgevoerde en voor-genomen werkzaamheden.

Artikel 8. Geheimhouding en veiligheidsonderzoek

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke/gerubriceerde karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zaken van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot het geheimhouden daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

 • 2 De voorzitter, leden en secretaris van het BIB-beraad moeten volgens de vigerende bepalingen zijn gemachtigd om kennis te nemen van stukken voorzien van de hoogste rubricering en/of relevante merkingen.

Artikel 9. Instellingsduur

[Vervallen per 01-07-2013]

Het BIB-beraad wordt ingesteld voor een periode van 4 jaar.

Artikel 10. NVBR-beschikking

[Vervallen per 01-07-2013]

De beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister van Defensie, nr. AVB-407-407GS van 25 maart 1981 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 bedoelde datum.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

H.A.F.M.O. van Mierlo

De

Minister

van Defensie,

J.J.C. Voorhoeve

Terug naar begin van de pagina