Boetebesluit inburgering nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-11-1998 t/m 31-12-2004

Besluit van 28 mei 1998, houdende regels over de hoogte van de boete ingevolge de Wet inburgering nieuwkomers (Boetebesluit inburgering nieuwkomers)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 februari 1998, nr. CIM98/239; gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 18, zevende lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

De Raad van State gehoord (advies van 3 april 1998, nr. W04.98.0053);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 mei 1998, nr. CIM98/790; uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het college van burgemeester en wethouders neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid, van de wet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De bestuurlijke boete bedraagt 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2, van de Algemene bijstandswet, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 33, tweede lid, van die wet.

  • 2 Indien de nieuwkomer geen belanghebbende in de zin van de Algemene bijstandswet is, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van de bijstandsnorm die voor hem zou gelden in het geval hij wel belanghebbende zou zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een bestuurlijke boete is opgelegd, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Boetebesluit inburgering nieuwkomers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 28 mei 1998

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven elfde juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina