Regeling genetisch gemodificeerde organismen

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 28-02-2015

Regeling genetisch gemodificeerde organismen

Hoofdstuk 1. Definities en werkingssfeer

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-03-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen:

vervaardiging van of handelingen met genetisch gemodificeerde organismen;

Besluit:

Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer;

biologische inperking:

eigenschappen van een organisme die de overleving en de verbreiding van dat organisme in het milieu beperken, of eigenschappen van een gastheer/vectorsysteem die de overdracht van de vector beperken;

defect virus:

replicatie-deficiënte vorm van een voor planten of dieren pathogeen virus dat zich uitsluitend met een helper(functie) kan vermenigvuldigen;

Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 360, 9400 AJ Assen;

donororganisme:

organisme waaruit de in een gastheer te brengen of gebrachte erfelijke informatie, daaronder mede begrepen synthetisch nagemaakt erfelijk materiaal, oorspronkelijk afkomstig is;

ecotroop muizenretrovirus:

retrovirus dat uitsluitend cellen van muizen en ratten kan infecteren;

fysische inperking:

voorzieningen aangebracht aan werkruimten, installaties en apparatuur, waardoor verspreiding van organismen daaronder begrepen genetisch gemodificeerde organismen wordt tegengegaan;

fysisch inperkend systeem:

inperkende apparatuur voor kweek of fermentatie en downstream processing in procesinstallaties dan wel het samenste van een ingeperkte werkruimte met de zich daarin bevindende apparatuur voor kweek en fermentatie en downstream processing in procesinstallaties;

gastheerorganisme:

organisme waaruit een genetisch gemodificeerd organisme wordt of is vervaardigd;

handelingen met genetisch gemodificeerde organismen:

activiteiten bestaande uit het vermeerderen, opslaan, aan een ander ter beschikking stellen, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen;

inschaling:

het toekennen op grond van een risico-analyse van een specifiek inperkingsniveau als bedoeld in bijlage 4;

insertie:

genetisch materiaal dat door middel van genetische modificatie aan het genetisch materiaal van de gastheer wordt of is toegevoegd;

introductie in het milieu:

activiteiten met een genetisch gemodificeerd organisme anders dan ingeperkt gebruik;

micro-organisme van klasse 1:

micro-organisme dat in ieder geval voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • a. het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant;

 • b. het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij geen bijzondere inperkende maatregelen worden getroffen;

 • c. het micro-organisme behoort tot een soort die vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4, maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is voor de virulentie;

 • d. van het micro-organisme is het niet-virulente karakter middels adequate tests aangetoond;

micro-organisme van klasse 2:

micro-organisme dat bij mensen een ziekte kan veroorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat, alsmede een micro-organisme dat bij planten of dieren een ziekte kan veroorzaken;

micro-organisme van klasse 3:

micro-organisme dat bij mensen een ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat die zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat;

micro-organisme van klasse 4:

micro-organisme dat bij mensen een zeer ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er geen effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat;

Minister:

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

niet-permissief gastheer/vectorsysteem:

gastheer/vectorsysteem dat gebruik maakt van een virale vector, en dat niet leidt tot de vorming van infectieuze virale partikels;

shotgun experiment:

vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarbij sequenties worden gebruikt die geheel of gedeeltelijk bestaan uit niet-gekarakteriseerde genetische informatie;

toxine van klasse T-1:

toxine met een LD50 voor vertebraten van 1 tot en met 100 microgram per kilogram lichaamsgewicht;

toxine van klasse T-2:

toxine met een LD50 voor vertebraten van 100 nanogram tot en met 1 microgram per kilogram lichaamsgewicht;

toxine van klasse T-3:

toxine met een LD50 voor vertebraten van 100 nanogram of minder per kilogram lichaamsgewicht;

vector:

DNA- of RNA-molecuul dat gebruikt wordt om genetisch materiaal aan een gastheer toe te voegen;

vergunninghouder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie krachtens het Besluit een vergunning is verleend;

vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen:

activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat één of meerdere genetisch gemodificeerde organismen ontstaan;

virale vector:

vector die nucleïnezuursequenties bevat afkomstig van een voor plantaardige of dierlijke cellen infectieus virus, en die dat genetisch materiaal aan eukaryote cellen kan toevoegen, met dien verstande dat de betrokken virale sequenties kunnen leiden tot replicatie van de vector of delen hiervan, of tot integratie van genetische informatie van de vector of delen hiervan in het genetisch materiaal van de cel;

zelfklonering:

verwijdering van genetisch materiaal uit een organisme, gevolgd door het terugbrengen van dit genetisch materiaal of van een deel daarvan, al dan niet in vitro, enzymatisch, chemisch of mechanisch bewerkt, in cellen van hetzelfde organisme of van een nauw verwante soort die door natuurlijke fysiologische processen chromosomaal DNA kan uitwisselen met het eerstgenoemde organisme.

Artikel 1a. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-03-2015]

De fysische barrières of een combinatie van fysische met chemische of biologische barrières bedoeld in artikel 1, onder g, van het Besluit, zijn de barrières, bedoeld in bijlage 4.

Hoofdstuk 2. Ingeperkt gebruik

[Vervallen per 01-03-2015]

§ 2.1. Indelingen van activiteiten in categorieën en van organismen in groepen

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 2. Activiteiten die gelden als kleinschalig

[Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten die op andere dan de gronden, bedoeld in de bijlage I, onder C, onder 21.1, onder a, onder 2°, van het Besluit omgevingsrecht, gelden als kleinschalig, zijn:

 • a. onderzoeks- en ontwikkelingstoepassingen in procesinstallaties die een volume van 5000 liter niet overschrijden; of

 • b. activiteiten waarvan de Minister heeft vastgesteld dat deze kleinschalig zijn.

Artikel 3. Gastheren, vectoren en inserties

[Vervallen per 01-03-2015]

Gastheren, vectoren, gastheer/vectorsystemen en overige inserties die geschikt zijn voor de vervaardiging van organismen die behoren tot groep I als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit zijn:

 • a. de gastheren die zijn opgenomen in bijlage 1 of de gastheren waarvan de Minister overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het Besluit heeft vastgesteld dat die daarvoor geschikt zijn,

 • b. de vectoren die zijn opgenomen in bijlage 2.1 of de vectoren waarvan de Minister overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het Besluit heeft vastgesteld dat die daarvoor geschikt zijn,

 • c. de gastheer/vectorsystemen die zijn opgenomen in bijlage 3, en

 • d. de insertie of inserties, voor zover zij niet behoren tot een vector of gastheer/vectorsysteem, als bedoeld in onderdeel b respectievelijk c, en die geen sequenties bevatten als vermeld in bijlage 2, onder 2.2.

Artikel 3a. Indeling van genetisch gemodificeerde organismen

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Een genetisch gemodificeerd organisme behoort tot groep I indien:

 • 2 Een genetisch gemodificeerd organisme dat behoort tot groep I en dat als gastheer wordt gebruikt, wordt voor de toepassing van artikel 3 en het eerste lid gelijkgesteld met een gastheer als bedoeld in artikel 3, onder a.

§ 2.2. Interne organisatie, procedures en administratie

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 4. Interne organisatie

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in de aanstelling van één of meer door de Minister toegelaten biologische-veiligheidsfunctionarissen.

 • 2 De vergunninghouder belast de biologische-veiligheidsfunctionaris met:

  • a. het doen opstellen en wijzigen van nadere interne procedures en voorschriften ter uitwerking van de wettelijke bepalingen voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen;

  • b. het uitoefenen van interne controle op de naleving van de wettelijke bepalingen, alsmede de procedures en voorschriften, bedoeld onder a;

  • c. het optreden bij incidenten, ongevallen en schendingen van de geldende regels;

  • d. de evaluatie en rapportage over onderdeel c, aan de vergunninghouder en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid;

  • e. het geven van interne voorlichting over biologische veiligheid; en

  • f. het onverwijld melden aan de vergunninghouder van situaties, waarbij een risico voor mens of milieu aanwezig kan zijn.

 • 3 De vergunninghouder draagt zorg voor de uitvoering van de taken, genoemd in het tweede lid, geeft de biologische-veiligheidsfunctionaris daartoe instructies en verschaft hem tenminste de volgende bevoegdheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de taken, genoemd in dit hoofdstuk:

  • a. de bevoegdheid om te allen tijde alle ruimten en plaatsen die tot de inrichting behoren te betreden, alsmede inzage te hebben in alle daar aanwezige schriftelijke bescheiden;

  • b. de bevoegdheid om zelfstandig en direct op te treden in noodsituaties, waarvan direct melding aan de vergunninghouder en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, wordt gedaan.

 • 4 De vergunninghouder verschaft elke biologische-veiligheidsfunctionaris een zodanig onafhankelijke positie dat:

  • a. deze voor de uitoefening van zijn functie rechtstreeks kan rapporteren aan de vergunninghouder;

  • b. onafhankelijk is ten opzichte van degene wiens activiteiten hij controleert; en

  • c. deze niet tevens optreedt als verantwoordelijk medewerker als bedoeld in artikel 4a, eerste lid.

 • 5 Een biologische-veiligheidsfunctionaris moet zijn dagelijkse werkzaamheden uitvoeren binnen de instelling waar hij als biologische-veiligheidsfunctionaris optreedt.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in de aanwijzing van een verantwoordelijk medewerker per groep van activiteiten waarvan kennisgeving is gedaan of waarvoor een vergunning is verleend, en per samenhangende groep van activiteiten van categorie A.

 • 2 De vergunninghouder belast de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in het eerste lid met de dagelijkse leiding van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid en het opstellen van werkprotocollen, en draagt zorg voor de uitvoering daarvan.

 • 3 De vergunninghouder voorziet, voor zover deze regeling daarin niet voorziet, in een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de biologische-veiligheidsfunctionaris en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in het eerste lid en, indien van toepassing, tussen de biologische-veiligheidsfunctionarissen onderling.

 • 4 De vergunninghouder zorgt dat medewerkers activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen uitvoeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen en daarop gebaseerde interne procedures en voorschriften en geeft de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in het eerste lid de hiervoor benodigde instructies.

Artikel 5. Interne procedures en voorschriften ten behoeve van het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in het opstellen van procedures voor:

  • a. de onverwijlde interne melding aan de biologische-veiligheidsfunctionaris van afwijkingen van de wettelijke voorschriften en de daarop gebaseerde interne procedures; en

  • b. het onverwijld melden aan de Minister van situaties waarbij mogelijk ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan.

 • 2 De vergunninghouder voorziet in het opstellen van procedures voor:

  • a. het uitoefenen van de interne controle op de naleving van de relevante wettelijke voorschriften en de daarop gebaseerde interne procedures;

  • b. de wijze van optreden bij incidenten, ongevallen en afwijkingen van de geldende regels, alsmede de evaluatie en rapportage hierover aan de vergunninghouder en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid;

  • c. het indienen respectievelijk wijzigen van een kennisgeving;

  • d. het beoordelen van de vakbekwaamheid van medewerkers met betrekking tot het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen, waarbij, voor zover nodig, nadere instructie of scholing van de medewerkers wordt voorgeschreven; en

  • e. de beoordeling en goedkeuring door de biologische-veiligheidsfunctionaris van interne procedures en veiligheidsvoorschriften als bedoeld in artikel 4, en wijzigingen daarvan, die door de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, zijn opgesteld.

 • 3 De vergunninghouder voorziet in het opstellen van veiligheidsvoorschriften voor:

  • a. de wijze van inactivering van genetisch gemodificeerde organismen en de wijze van ontsmetting van materiaal dat met genetisch gemodificeerde organismen in aanraking is geweest;

  • b. het opslaan en het ter onmiddellijke verbranding aan een verbrandingsinstallatie aanbieden van afval dat genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten als bedoeld in bijlage 8;

  • c. het schoonhouden en ontsmetten van de werkruimte en apparatuur;

  • d. de wijze waarop de reinheid dan wel de juiste identiteit van gebruikte micro-organismen en de bij de constructie van genetisch gemodificeerde organismen gebruikte nucleïnezuurpreparaten worden gegarandeerd;

  • e. de bij incidenten en ongevallen te nemen maatregelen;

  • f. het testen van de goede werking en het onderhoud van de gebruikte inperkingsapparatuur; en

  • g. de regeling van de toegang tot de werkruimten.

Artikel 6. Administratie

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in een op één plaats binnen de inrichting gehouden toegankelijke administratie, waarin tenminste zijn opgenomen:

  • a. de op schrift gestelde aanstellingen, aanwijzingen, bevoegdheden, instructies, procedures en voorschriften als bedoeld in de artikelen 4, 4a en 5;

  • b. een actuele plattegrond van de inrichting waarbij is aangegeven:

   • de werkruimten waar met genetisch gemodificeerde organismen mag worden gewerkt onder vermelding van het inperkingsniveau van die ruimten; en

   • de plaatsen waar genetisch gemodificeerde organismen buiten die werkruimten worden opgeslagen onder vermelding van de wijze van opslag;

  • c. de resultaten van een periodieke inventarisatie, uitgevoerd over de gehele inrichting, van de organisatie-onderdelen die activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen uitvoeren;

  • d. de resultaten van de controle op de uitvoering van de procedures voor indienen of wijzigen van kennisgevingen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder c;

  • e. gegevens, onder vermelding van de datum, betreffende:

  • f. een overzicht van de in de inrichting bijgehouden administratieve gegevens als bedoeld in het tweede lid onder vermelding van de ruimte waar deze gegevens zich bevinden.

 • 2 De vergunninghouder voorziet in het bijhouden van actuele en inzichtelijke administratieve gegevens, betreffende:

  • a. de voorhanden zijnde genetisch gemodificeerde organismen, per genetisch gemodificeerd organisme of groep van genetisch gemodificeerde organismen inhoudende tenminste de volgende gegevens:

   • de gastheren die zijn gebruikt, met de namen waaronder de van de gastheren afgeleide genetisch gemodificeerde organismen bekend zijn;

   • het genetisch materiaal dat is gebruikt bij de vervaardiging van het genetisch gemodificeerde organisme en een omschrijving van de samenstellende delen onder vermelding van de donoren;

   • indien het een genetisch gemodificeerd organisme van groep I betreft, waarvan uitsluitend een verslag wordt bijgehouden: onder vermelding van ’groep I’, de functie of functies van de geïnserteerde genen; en

   • indien het een genetisch gemodificeerd organisme betreft waarvan kennisgeving is gedaan: het nummer dat de Minister aan de betreffende kennisgeving heeft gegeven;

  • b. relevante gegevens van de medewerkers die activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen verrichten, waarbij per medewerker tenminste de volgende informatie wordt vastgelegd:

   • naam;

   • relevante opleiding, training en ervaring;

   • de inperkingsniveaus van de projecten waarbij de medewerker betrokken is; en

   • een door de biologische-veiligheidsfunctionaris getekende verklaring voor welke functie(s) en activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen de medewerker vakbekwaam wordt geacht;

  • c. een lijst met de namen van andere personen dan bedoeld onder b, die activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen verrichten, onder vermelding van de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onder wiens dagelijkse leiding zij de activiteiten verrichten en de periode gedurende welke zij in de inrichting werkzaam zijn;

  • d. de vastlegging van de data en resultaten van de uitvoering van de voorschriften, bedoeld in artikel 5, derde lid, onder e en g;

  • e. de werkprotocollen die door de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, zijn opgesteld;

  • f. een overzicht per werkruimte van de nummers van de vergunningen die betrekking hebben op de activiteiten die in de ruimte worden uitgevoerd;

  • g. een overzicht, gegroepeerd per opslagfaciliteit, van opgeslagen genetisch gemodificeerde organismen; en

  • h. de gegevens omtrent de opslag van afval dat genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten als bedoeld in bijlage 8, onder 8.1.d, 8.2.d, 8.3.d en 8.4.d.

§ 2.3. Inschalingen

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 7. Activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften, vermeld in bijlage 4, voor de categorie van fysische inperking bepaald overeenkomstig de inschalingsregels, vermeld in bijlage 5, voor zover in de vergunning krachtens § 2 van het Besluit voor de betrokken activiteiten niet anders is bepaald.

 • 2 Aan een vergunning krachtens § 2 van het Besluit kunnen voorschriften worden verbonden die afwijken van de voorschriften, vermeld in bijlage 4, of van de uitkomst van de toepassing van de regels, bedoeld in bijlage 5, voor zover de betrokken activiteiten niet of minder goed met toepassing van die voorschriften of regels kunnen worden uitgevoerd of ingeschaald. Indien voorschriften als bedoeld in bijlage 4 of de regels, bedoeld in bijlage 5, ingevolge de eerste volzin niet van toepassing zijn op de in de vergunning krachtens § 2 van het Besluit bedoelde handelingen of activiteiten met betrekking tot een genetisch gemodificeerd organisme, worden die handelingen of activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften die daaromtrent aan de vergunning zijn verbonden, en de overige in de vergunning opgenomen voorschriften.

 • 5 Voor de toepassing van bijlage 4 geldt, in plaats van een voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, in een krachtens het Besluit verleend vergunning aangegeven categorie van fysische inperking, de daarbij in bijlage 4a aangegeven categorie, tenzij door de Minister – met ingang van of na dat tijdstip – in de vergunning een andere categorie is aangegeven.

§ 2.4. Overige bepalingen over ingeperkt gebruik

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 8a

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Degene die een inrichting drijft als bedoeld in bijlage I, onder C, onder 21.1, van het Besluit omgevingsrecht voldoet aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling. Voor de toepassing van die bijlage geldt, in plaats van een voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, in de vergunning aangegeven categorie van fysische inperking, de daarbij in bijlage 4a aangegeven categorie, tenzij door het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer – met ingang van of na dat tijdstip – in de vergunning een andere categorie is aangegeven.

 • 2 De Minister kan nadere eisen stellen met betrekking tot de in bijlage 4 geregelde onderwerpen.

 • 3 De nadere eisen gelden voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de nadere eisen worden nageleefd.

 • 4 De Minister kan de nadere eisen wijzigen of aanvullen in het belang van de bescherming van het milieu, of wijzigen of intrekken, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Artikel 9. Het opslaan van genetisch gemodificeerde organismen

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Het opslaan van genetisch gemodificeerde organismen in delen van een inrichting die op grond van een omgevingsvergunning zijn bestemd voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen en die niet zijn bestemd als specifieke werkruimten als bedoeld in bijlage 4, vindt plaats overeenkomstig de voorschriften, vermeld in bijlage 7.

 • 2 Het opslaan van afval dat genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten, vindt plaats overeenkomstig de voorschriften, vermeld in bijlage 8.

Artikel 10. Wijziging van bestaande vergunningen

[Vervallen per 01-03-2015]

In afwijking van het bepaalde in een vergunning verleend krachtens § 2.5 van het Besluit zijn op handelingen als bedoeld in bijlage 10 de voor die handelingen genoemde voorschriften met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Hoofdstuk 3. Introductie in het milieu

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 11. Interne organisatie: milieuveiligheidsfunctionaris

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in de aanstelling van één of meer door de Minister toegelaten milieuveiligheidsfunctionarissen.

 • 2 De vergunninghouder voorziet, indien van toepassing, in een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de milieuveiligheidsfunctionarissen onderling.

 • 3 De vergunninghouder belast de milieuveiligheidsfunctionaris met:

  • a. het doen opstellen en wijzigen van de instructies die dienen als invulling van de algemene en bijzondere bepalingen in de vergunning voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in het milieu;

  • b. het uitoefenen van interne controle op de naleving van de bepalingen in de vergunning en de instructies, bedoeld in onderdeel a;

  • c. het optreden bij afwijkingen, wijzigingen en onvoorziene omstandigheden;

  • d. het geven van interne voorlichting over milieuveiligheid van genetisch gemodificeerde organismen;

  • e. het onverwijld melden aan de vergunninghouder van iedere wijziging van gegevens, onvoorziene omstandigheden en situaties, waarbij een risico voor mens of milieu aanwezig kan zijn;

  • f. het beoordelen van de vakbekwaamheid van medewerkers met betrekking tot het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, waarbij, voor zover nodig, nadere instructie of scholing van de medewerkers wordt voorgeschreven; en

  • g. het zich verzekeren van de volledige zeggenschap over de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen.

 • 4 De milieuveiligheidsfunctionaris houdt bij klinische toepassingen een actuele plattegrond van de inrichting ter beschikking, waarop zijn aangegeven:

  • 1°. de werkruimten waarin met de genetisch gemodificeerde organismen wordt gewerkt, en

  • 2°. de plaatsen waar genetisch gemodificeerde organismen worden opgeslagen.

 • 5 De vergunninghouder draagt zorg voor de uitvoering van de taken, genoemd in het derde en vierde lid, geeft de milieuveiligheidsfunctionaris daartoe instructies en verschaft hem tenminste de volgende bevoegdheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de taken, genoemd in dit artikel:

  • a. de bevoegdheid om te allen tijde alle ruimten en locaties die voor een introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen gebruikt worden of locaties waar handelingen plaatsvinden onder zeggenschap van de vergunninghouder, te betreden, alsmede inzage te hebben in alle daar aanwezige schriftelijke bescheiden;

  • b. de bevoegdheid om zelfstandig en direct op te treden in noodsituaties, waarvan direct melding aan de vergunninghouder en de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handelingen met de genetisch gemodificeerde organismen, wordt gedaan.

 • 6 De vergunninghouder verschaft elke milieuveiligheidsfunctionaris een zodanig onafhankelijke positie dat:

  • a. deze voor de uitoefening van zijn functie rechtstreeks kan rapporteren aan de vergunninghouder;

  • b. onafhankelijk is ten opzichte van degene wiens activiteiten hij controleert;

  • c. deze niet tevens optreedt als de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handelingen met de genetisch gemodificeerde organismen.

 • 7 Een milieuveiligheidsfunctionaris moet zijn aangesteld bij de instelling waarvoor hij taken uitvoert.

Artikel 12. Registers

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De Minister legt een openbaar register aan waarin de locatie van overeenkomstig paragraaf 3.2 van het Besluit geïntroduceerde genetisch gemodificeerde organismen wordt opgenomen.

 • 2 De Minister legt een register aan waarin de locatie van overeenkomstig paragraaf 3.3 van het Besluit gecultiveerde genetisch gemodificeerde organismen wordt opgenomen. Dit register wordt bekendgemaakt aan het publiek door:

  • a. terinzagelegging;

  • b. kennisgeving in de Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

 • 4 De melding, bedoeld in het derde lid, wordt uiterlijk dertig dagen na aanvang van de teelt gedaan.

 • 5 Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een wijziging van de gemelde gegevens.

Artikel 13. Beschikkingen

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Als beschikking van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 23c, eerste lid, van het Besluit, wordt aangewezen beschikking nr. 2003/701/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 september 2003 (PbEU L 254).

 • 3 Als beschikking van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 25, van het Besluit, wordt aangewezen beschikking nr. 94/730/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1994 (PbEG L 292).

 • 5 Als beschikking van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, van het Besluit, wordt aangewezen beschikking nr. 2002/812/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 (PbEG L 280).

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 14

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 2 Het vervoer van genetisch gemodificeerde organismen, niet zijnde micro-organismen, buiten een inrichting als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, geschiedt overeenkomstig de bepalingen, vermeld in bijlage 9, onderdeel 2, bij deze regeling.

Artikel 15. Slotbepaling

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 september 1993, Nr. SVS/21993003 Directie Stoffen, Veiligheid en Straling (Regeling ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen) (Stcrt. 1993, 207), wordt ingetrokken.

 • 2 Een besluit dat is genomen onder de werking van de regeling, bedoeld in het eerste lid, wordt beheerst door de overeenkomstige bepalingen van deze regeling.

 • 3 Een persoon die is toegelaten als biologische-veiligheidsfunctionaris onder de werking van de regeling, bedoeld in het eerste lid, mag gedurende een periode van een jaar na de datum waarop deze regeling in werking treedt zonder een toelating als bedoeld in artikel 4, eerste lid, in die hoedanigheid blijven optreden.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling genetisch gemodificeerde organismen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bezoekadres: Rijnstraat 8, Den Haag.

’s-Gravenhage, 28 mei 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Bijlage 1. Gastheren die geschikt zijn voor de vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen die behoren tot groep I

[Vervallen per 01-03-2015]

(behorend bij artikel 3 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen)

Prokaryoten, gisten en schimmels die geschikt zijn voor de vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen die behoren tot groep I.

Gebruikte aanduidingen

 • A: de gastheer is geschikt voor de vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarmee onder de voorwaarden, genoemd in bijlage 5, inschalingsartikel 5.7.2, handelingen op MI-II niveau of hoger mogen worden verricht.

 • B: de gastheer is geschikt voor de vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarmee onder de voorwaarden, genoemd in bijlage 5, inschalingsartikel 5.7.1, handelingen op MI-I niveau of hoger mogen worden verricht.

Acetivibrio

 

cellulolyticus

A

multivorans

A

Acetoanaerobium

 

noterae

A

Acetobacter

 

aceti subsp. aceti

A

aceti subsp. orleanensis

A

diazotrophicus

A

europaeus

A

hansenii

A

liquefaciens

A

pasteurianus subsp. ascendens

A

pasteurianus subsp. estunensis

A

pasteurianus subsp. lovaniensis

A

pasteurianus subsp. paradoxus

A

pasteurianus subsp. pasteurianus

A

peroxydans

A

xylinum

A

Acetobacterium

 

carbinolicum

A

malicum

A

wieringae

A

woodii

A

Acetofilamentum

 

rigidum

A

Acetohalobium

 

arabaticum

A

Acetomicrobium

 

faecalis

A

flavidum

A

Acetonema

 

longum

A

Acetothermus

 

paucivorans

A

Acholeplasma

 

brassicae

A

cavigenitalium

A

equifetale

A

multilocale

A

palmae

A

parvum

A

Achromatium

 

oxaliferum

A

Acidaminobacter

 

hydrogenoformans

A

Acidianus

 

brierleyi

A

infernus

A

Acidiphilium

 

acidophilum

A

angustum

A

cryptum

A

facilis

A

multivorum

A

organovorum

A

rubrum

A

Acidithiobacillus

 

albertensis

A

ferrooxidans

A

thiooxidans

A

Acidobacterium

 

capsulatum

A

Acidomonas

 

methanolica

A

Acidothermus

 

cellolyticus

A

Acidovorax

 

facilis

A

Acinetobacter

 

calcoaceticus BD413

A

calcoaceticus BD413 IV-110

A

radioresistens

A

Actinobispora

 

yunnansensis

A

Actinocorrallia

 

herbida

A

Actinokineospora

 

riparia

A

Actinomadura

 

atramentaria

A

aurantiaca

A

carminata

A

citrea

A

coerulea

A

cremea subsp. cremea

A

cremea subsp. rifamycini

A

echinospora

A

fibrosa

A

fulvescens

A

hibisca

A

kyaniata

A

libanotica

A

livida

A

luteofluorescens

A

macra

A

oligospora

A

rubrobrunea

A

rugatobispora

A

spadix

A

umbrina

A

verrucosospora

A

vinacea

A

viridis

A

yumaensis

A

Actinomyces

 

denticolens

A

georgiae

A

howellii

A

humiferus

A

slackii

A

Actinoplanes

 

auranticolor

A

brasiliensis

A

caeruleus

A

campanulatus

A

consettensis

A

cyaneus

A

deccanensis

A

derwentensis

A

digitatis

A

durhamensis

A

ferrugineus

A

globisporus

A

humidus

A

italicus

A

lobatus

A

minutisporangius

A

missouriensis

A

palleronii

A

philippinensis

A

rectilineatus

A

regularis

A

utahensis

A

Actinopolyspora

 

halophila

A

iraqiensis

A

mortivallis

A

Actinosynnema

 

mirum

A

pretiosum subsp. auranticum

A

pretiosum subsp. pretiosum

A

Aeromicrobium

 

erythreum

A

fastidiosum

A

Aeromonas

 

media

A

Agaricus

 

bisporus

A

Agitococcus

 

lubricus

A

Agrobacterium

 

atlanticum

A

ferrugineum

A

gelatinovorum

A

meteori

A

radiobacter

A

rubi

A

stellutatum

A

Agromonas

 

oligotrophica

A

Agromyces

 

cerinus subsp. cerinus

A

cerinus subsp. nitratus

A

fucosus subsp. fucosus

A

fucosus subsp. hippuratus

A

ramosus

A

Alcaligenes

 

eutrophus

A

faecalis

A

faecalis 415

B

faecalis 415β

B

latus

A

paradoxus

A

ruhlandii

A

Alcanivorax

 

borkumensis

A

Alicyclobacillus

 

acidocaldarius

A

acidoterrestris

A

cycloheptanicus

A

Alteromonas

 

atlantica

A

aurantia

A

carrageenovora

A

citrea

A

denitrificans

A

espejiana

A

luteoviolacea

A

nigrifaciens

A

rubra

A

tetraodonis

A

undina

A

Alysiella

 

filiformis

A

Aminobacter

 

aganoensis

A

aminovorans

A

niigataensis

A

Amoebobacter

 

pedioformis

A

pendens

A

purpureus

A

roseus

A

Amphibacillus

 

xylanus

A

Amycolatopsis

 

alba

A

azurea

A

coloradensis

A

fastidiosa

A

mediterranei

A

methanolica

A

orientalis subsp. lurida

A

rugosa

A

sulphurea

A

Anacystis

 

nidulans

A

Anaeroplasma

 

abactoclasticum

A

bactoclasticum

A

intermedium

A

varium

A

Anaerovibrio

 

burkinabensis

A

lipolytica

A

Ancalochloris

 

perfilievii

A

Ancalomicrobium

 

adetum

A

Ancylobacter

 

aquaticus

A

Angiococcus

 

disciformis

A

Angulomicrobium

 

tetraedrale

A

Aquabacter

 

spiritensis

A

Aquaspirillum

 

anulus

A

aquaticum

A

arcticum

A

autotrophicum

A

delicatum

A

dispar

A

metamorphum

A

peregrinum subsp. integrum

A

peregrinum subsp. peregrinum

A

polymorphum

A

psychrophilum

A

putridiconchylium

A

serpens

A

sinuosum

A

Aquifex

 

pyrophilus

A

Archaeoglobus

 

fulgidus

A

profundus

A

Archangium

 

gephyra

A

Arcobacter

 

nitrofigilis

A

Arhodomaonas

 

aquaeolei

A

Arthrobacter

 

atrocyaneus

A

aurescens

A

citreus

A

chlorophenolicus

A

crystallopoietes

A

duodecadis

A

globiformis

A

histidinolovorans

A

mysorens

A

nicotianae

A

nicotinovorans

A

oxydans

A

pascens

A

polychromogenes

A

protophormiae

A

ramosus

A

siderocapsulatus

A

sulfureus

A

uratoxydans

A

ureafaciens

A

viscosus

A

Aspergillus

 

nidulans

A

niger var. awamori

A

niger var. awamori CBS 115.52

B

niger var. niger

A

niger GAM-4

B

niger GAM-11

B

niger GAM-15

B

niger GAM-20

B

niger GAM-23

B

niger GAM-53

B

niger ISO-500

B

niger ISO-502

B

sojae

A

vadensis

A

oryzae

A

Asteroleplasma

 

anaerobium

A

Asticcacaulis

 

biprosthecum

A

excentricus

A

Aureobacterium

 

arabinogalactanolyticum

A

barkeri

A

esteraromaticum

A

flavescens

A

keratanolyticum

A

liquefaciens

A

luteolum

A

saperdae

A

schleiferii

A

terrae

A

terregens

A

testaceum

A

trichothecenolyticum

A

Azoarcus

 

communis

A

indigens

A

Azomonas

 

agilis

A

insignis

A

macrocytogenes

A

Azorhizobium

 

caulinodans

A

Azorhizophilus

 

paspali

A

Azospirillum

 

amazonense

A

brasilense

A

halopraeferens

A

irakense

A

lipoferum

A

Azotobacter

 

armeniacus

A

beijerinckii

A

chroococcum

A

nigricans subsp. achromogenes

A

nigricans subsp. nigricans

A

salinestris

A

vinelandii

A

Bacillus

 

agri

A

alcalophilus

A

alcalophilus PB92

B

alcalophilus PBT3

B

alcalophilus PBT4

B

alcalophilus PBT110

B

alcalophilus PBT125

B

alcalophilus PBT142

B

alcalophilus PEP7

B

alcalophilus PEP10

B

alcalophilus PEP14

B

alcalophilus PEP17 t/m 52

B

alcalophilus PEP143

B

alcalophilus PEP148

B

alcalophilus PEP149

B

alcalophilus PEP156

B

alginolyticus

A

amyloliquefaciens

A

amyloliquefaciens EBA-1

B

EBA-112

B

aneurolyticus

A

azotoformans

A

badius

A

benzoevorans

A

borstelensis

A

brevis

A

centrosporus

A

chondroitinus

A

choshinensis

A

coagulans

A

cohnii

A

fastidiosus

A

firmus

A

flexus

A

formosus

A

fusiformis

A

globisporus

A

glucanolyticus

A

halodenitrificans

A

insolitus

A

kaustophilus

A

laevolacticus

A

laterosporus

A

lautus

A

lentus

A

licheniformis

A

licheniformis T396

B

licheniformis T399

B

marinus

A

megaterium

A

methanolicus

A

migulanus

A

mojavensis

A

mycoides

A

naganoensis

A

natto

A

niacini

A

pallidus

A

pantothenticus

A

parabrevis

A

pasteurii

A

peoriae

A

psychrophilus

A

psychrosaccharolyticus

A

reuszeri

A

schlegelii

A

simplex

A

smithii

A

stearothermophilus

A

subtilis

A

subtilis 1553

B

subtilis 1576

B

subtilis 168 spo-

B

subtilis 6GM

B

subtilis AX2

B

subtilis AX3

B

subtilis BG3594-3

B

subtilis DB104 spo-

B

subtilis DB105

B

subtilis DB6656

B

subtilis fgdC spo-

B

subtilis IA435

B

subtilis IA436

B

subtilis IS20

B

subtilis IS53

B

subtilis IS53 677

B

subtilis IS75

B

subtilis IS76

B

subtilis NC4

B

subtilis PSL-I

B

thermoamylovorans

A

thermocatenulatus

A

thermocloaceae

A

thermoglucosidasius

A

thermoleovorans

A

thermoruber

A

thiaminolyticus

A

tusciae

A

Bacteroides

 

cellulosolvens

A

merdae

A

polypragmatus

A

xylanolyticus

A

Bactoderma

 

alba

A

rosea

A

Bdellovibrio

 

bacteriovorus

A

starrii

A

stolpii

A

Beggiatoa

 

alba

A

Beijerinckia

 

derxia subsp. derxia

A

derxia subsp. venezuelae

A

fluminensis

A

indica subsp. indica

A

indica subsp. lacticogenes

A

mobilis

A

Bifidobacterium

 

adolescentis

A

angulatum

A

animalis

A

asteroides

A

bifidum

A

boum

A

breve

A

catenulatum

A

choerinum

A

coryneforme

A

cuniculi

A

gallicum

A

gallinarum

A

indicum

A

infantis

A

longum

A

magnum

A

merycicum

A

minimum

A

pseudocatenulatum

A

pseudolongum supsp. globosum

A

pseudolongum subsp. pseudolomgum

A

pullorum

A

ruminantium

A

saeculare

A

subtile

A

suis

A

thermophilum

A

Blakeslea

 

trispora K1(+)

B

trispora K1(-)

B

trispora K3(+)

B

trispora K3(-)

B

Blastobacter

 

aggregatus

A

capsulatus

A

denitrificans

A

henricii

A

natatorius

A

Blastococcus

 

aggregatus

A

Blattabacterium

 

cuenoti

A

Brachybacterium

 

conglomeratum

A

faecium

A

nesterenkovii

A

rhamnosum

A

Bradyrhizobium

 

elkanii

A

japonicum

A

Brevibacterium

 

casei

A

epidermidis

A

frigoritolerans

A

halotolerans

A

incertum

A

iodinum

A

linens

A

liquefaciens

A

luteum

A

oxydans

A

pusillum

A

stationis

A

Brochothrix

 

campestris

A

thermosphacta

A

Buchnera

 

aphidicola

A

Budvicia

 

aquatica

A

Burkholderia

 

cocovenenans

A

pickettii

A

Buttiauxella

 

agrestis

A

Butyrivibrio

 

crossotus

A

fibrisolvens

A

Calderobacterium

 

hydrogenophilum

A

Caldicellulosiruptor

 

saccharolyticus

A

Caloramotor

 

fervidus

A

Campylobacter

 

helveticus

A

Candida

 

utilis

A

Carbophilus

 

carboxidus

A

Carboxydothermus

 

hydrogenoformans

A

Carnobacterium

 

alterfunditum

A

divergens

A

funditum

A

gallinarum

A

mobile

A

Caryophanon

 

latum

A

tenue

A

Catellatospora

 

citrea subsp. citrea

A

citrea subsp. methionotrophica

A

ferruginea

A

matsumotoense

A

tsunoense

A

Catenococcus

 

thiocycli

A

thiocyclus

A

Catenuloplanes

 

japonicus

A

Caulobacter

 

bacteroides

A

crescentus

A

fusiformis

A

halobacteroides

A

henricii

A

intermedius

A

leidyia

A

maris

A

subvibrioides

A

variabilis

A

vibrioides

A

Cellulomonas

 

biazotea

A

cellasea

A

cellulans

A

fermentans

A

fimi

A

flavigena

A

gelida

A

uda

A

Cellvibrio

 

mixtus subsp. dextranolyticus

A

mixtus subsp. mixtus

A

Chelatobacter

 

heintzii

A

Chelatococcus

 

asaccharovorans

A

Chitinophaga

 

pinensis

A

Chlorobium

 

chlorovibrioides

A

limicola

A

phaeobacteroides

A

phaeovibrioides

A

vibrioforme

A

Chloroflexus

 

aurantiacus

A

Chloroherpeton

 

thalassium

A

Chloronema

 

giganteum

A

Chondromyces

 

apiculatus

A

catenulatus

A

crocatus

A

lanuginosus

A

pediculatus

A

Chromatium

 

buderi

A

gracile

A

minus

A

minutissimum

A

okenii

A

purpuratum

A

salexigens

A

tepidum

A

vinosum

A

violascens

A

warmingii

A

weissei

A

Chromohalobacter

 

marismortui

A

Chryseobacterium

 

balustinum

A

indoltheticum

A

Chrysosporium

 

lucknowense

A

Clavibacter

 

toxicus

A

Clevelandina

 

reticulitermitidis

A

Clostridium

 

aceticum

A

acetobutylicum

A

acidiurici

A

aerotolerans

A

aldrichii

A

aminophilum

A

aminovalericum

A

arcticum

A

aurantibutyricum

A

beijerinckii

A

butyricum

A

celatum

A

celerecrescens

A

cellobioparum

A

cellulofermentans

A

cellulolyticum

A

cellulosi

A

cellulovorans

A

coccoides

A

collagenovorans

A

cylindrosporum

A

disporicum

A

estertheticum

A

felsineum

A

formicoaceticum

A

halophilum

A

homopropioicum

A

hydroxybenzoicum

A

intestinales

A

irregularis

A

josui

A

kluyveri

A

lentocellum

A

leptum

A

litorale

A

lituseburense

A

ljungdahlii

A

magnum

A

mangenotii

A

mayombei

A

methylpentosum

A

nexile

A

oceanicum

A

orbiscindes

A

papyrosolvens

A

paradoxum

A

pasteurianum

A

phytofermentans

A

polysaccharolyticum

A

populeti

A

propionicum

A

proteolyticum

A

puniceum

A

purinolyticum

A

quercicolum

A

rectum

A

roseum

A

saccharolyticum

A

sartagoformum

A

scatologenes

A

scindens

A

sporosphaeroides

A

stercorarium

A

sticklandii

A

termitidis

A

thermoalcaliphilum

A

thermobutyricum

A

thermocellum

A

thermolacticum

A

thermopalmarium

A

thermopapyrolyticum

A

tyrobutyricum

A

xylanolyticum

A

Colwellia

 

hadaliensis

A

psychroerythrus

A

Comamonas

 

acidovorans

A

testosteroni

A

Conglomeromonas

 

largomobilis subsp. largomobilis

A

largomobilis subsp. parooensis

A

Coprococcus

 

catus

A

eutactus

A

Coprothermobacter

 

proteolyticus

A

Coriobacterium

 

glomerans

A

Corynebacterium

 

callunae

A

flavescens

A

glutamicum

A

variabilis

A

vitarumen

A

Couchioplanes

 

caeruleus

A

caeruleus subsp. azureus

A

caeruleus subsp. caeruleus

A

Crenothrix

 

polyspora

A

Crinalium

 

epipsammum

A

Cristispira

 

pectinis

A

Cupriavidus

 

necator

A

Curtobacterium

 

albidum

A

citreum

A

luteum

A

plantarum

A

pusillum

A

Cyclobacterium

 

marinus

A

Cycloclasticus

 

pugetti

A

Cystobacter

 

ferrugineus

A

fuscus

A

minus

A

Cytophaga

 

agarovorans

A

aprica

A

arvensicola

A

aurantiaca

A

diffluens

A

fermentans

A

flevensis

A

hutchinsonii

A

latercula

A

lytica

A

marinoflava

A

pectinovora

A

saccharophila

A

salmonicolor

A

succinicans

A

uliginosa

A

xylanolytica

A

Dactylosporangium

 

aurantiacum

A

fulvum

A

matsuzakiense

A

roseum

A

thailandense

A

vinaceum

A

Deinobacter

 

grandis

A

Deinococcus

 

erythromyxa

A

proteolyticus

A

radiodurans

A

radiophilus

A

radiopugnans

A

Deleya

 

cupida

A

halophila

A

marina

A

pacifica

A

salina

A

venusta

A

Derxia

 

gummosa

A

Desulfacinum

 

infernum

A

Desulfobacter

 

curvatus

A

hydrogenophilus

A

latus

A

postgatei

A

Desulfobacterium

 

anilini

A

autotrophicum

A

catecholicum

A

indolicum

A

macestii

A

phenolicum

A

Desulfobulbus

 

elongatus

A

propionicus

A

Desulfococcus

 

biaculus

A

multivorans

A

Desulfohalobium

 

retbaense

A

Desulfomicrobium

 

apsheronum

A

baculatus

A

Desulfomonas

 

pigra

A

Desulfomonile

 

tiedjei

A

Desulfonema

 

limicola

A

magnum

A

Desulfosarcina

 

variabilis

A

Desulfotomaculum

 

acetoxydans

A

antarcticum

A

australicum

A

geothermicum

A

guttoideum

A

kuznetsovii

A

nigrificans

A

orientis

A

ruminis

A

sapomandens

A

Desulfovibrio

 

africanus

A

baarsii

A

desulfuricans subsp. aestuarii

A

desulfuricans subsp. desulfuricans

A

fructosovorans

A

furfuralis

A

giganteus

A

gigas

A

halophilus

A

longus

A

salexigens

A

sapovorans

A

simplex

A

sulfodismutans

A

termitidis

A

vulgaris subsp. oxamicus

A

vulgaris subsp. vulgaris

A

Desulfurococcus

 

mobilis

A

mucosus

A

Desulfurolobus

 

ambivalens

A

Desulfuromonas

 

acetoxidans

A

Desulfuromusa

 

baki

A

kysingii

A

succinoxidans

A

Dichotomicrobium

 

thermohalophilum

A

Dictyostelium

A

Dictyoglomus

 

thermophilum

A

Dietzia

 

maris

A

Diplocalyx

 

calotermitidis

A

Ectothiorhodospira

 

abdelmalekii

A

halochloris

A

halophila

A

marismortui

A

mobilis

A

shaposhnikovii

A

vacuolata

A

Enhydrobacter

 

aerosaccus

A

Ensifer

 

adhaerens

A

Enterococcus

 

cecorum

A

columbae

A

malodoratus

A

mundtii

A

sulfureus

A

Erwinia

 

carnegieana

A

Erythrobacter

 

litoralis

A

longus

A

Erythromicrobium

 

ramosum

A

Escherichia

 

blattae

A

coli B

B

coli C

B

coli K12

B

Eubacterium

 

acidaminophilum

A

angustum

A

barkeri

A

biforme

A

budayi

A

callanderi

A

cellulosolvens

A

coprostanoligenes

A

cylindroides

A

desmolans

A

dolichum

A

eligens

A

fissicatena

A

formicigenerans

A

hadrum

A

hallii

A

oxidoreducens

A

plautii

A

plexicaudatum

A

ramulus

A

rectale

A

ruminantium

A

siraeum

A

uniforme

A

xylanophilum

A

Excellospora

 

viridilutea

A

Exiguobacterium

 

acetylicum

A

aurantiacum

A

Fervidobacterium

 

islandicum

A

nodosum

A

Fibriobacter

 

intestinalis

A

succinogenes subsp. elongata

A

succinogenes subsp. succinogenes

A

Filibacter

 

limicola

A

Filifactor

 

villosus

A

Filomicrobium

 

fusiforme

A

Flavobacterium

 

acidificum

A

acidurans

A

aquatile

A

devorans

A

ferrugineum

A

gondwanense

A

marinotypicum

A

oceanosedimentum

A

okeanokoites

A

resinovorum

A

salegens

A

thermophilum

A

uliginosum

A

Flectobacillus

 

glomeratus

A

major

A

Flexibacter

 

aggregans

A

aurantiacus

A

canadensis

A

elegans

A

filiformis

A

flexilis

A

litoralis

A

polymorphus

A

roseolus

A

ruber

A

sancti

A

tractuosus

A

Flexithrix

 

dorotheae

A

Formivibrio

 

citrus

A

Frankia

 

alni

A

Frateuria

 

aurantia

A

Fusobacterium

 

simiae

A

Gallionella

 

ferruginea

A

Gemmata

 

obscuriglobus

A

Gemmiger

 

formicilis

A

Gemmobacter

 

aquatilis

A

Geodermatophilus

 

obscurus

A

Geotoga

 

petraea

A

subterranea

A

waeveri

A

Glarea

 

lozoyensis

A

Gluconobacter

 

asai

A

cerinus

A

frateurii

A

oxidans subsp. industrius

A

oxidans subsp. melanogenes

A

oxydans subsp. oxydans

A

oxydans subsp. sphaericus

A

oxydans subsp. suboxydans

A

Glycomyces

 

harbinensis

A

rutgersensis

A

tenuis

A

Gordona

 

amarae

A

rubropertinctus

A

terrae

A

Haliscomenobacter

 

hydrossis

A

Haloanaerobium

 

praevalens

A

salsugo

A

Haloarcula

 

hispanica

A

japonica

A

marismortui

A

vallismortis

A

Halobacterium

 

cutirubrum

A

distributum

A

halobium

A

lacusprofundi

A

saccharovorum

A

salinarium

A

sodomense

A

trapanicum

A

Halobacteroides

 

acetoethylicus

A

halobius

A

lacunaris

A

Halocella

 

cellulolytica

A

Halococcus

 

morrhuae

A

saccharolyticus

A

salifodinae

A

turkmenicus

A

Haloferax

 

denitrificans

A

gibbonsii

A

mediterranei

A

volcanii

A

Haloincola

 

saccharolytica subsp. saccharolytica

A

saccharolytica subsp. senegalensis

A

Halomethanococcus

 

doii

A

Halomonas

 

elongata

A

halmophila

A

halodurans

A

meridiana

A

subglaciescola

A

Halothermotrix

 

orenii

A

Halothiobacillus

 

neapolitanus

A

Halovibrio

 

variabilis

A

Hansenula

 

polymorpha

A

Helicobacter

 

nemestrinae

A

pametensis

A

Heliobacterium

 

chlorum

A

Heliothrix

 

oregonensis

A

Herbaspirillum

 

seropedicae

A

Herbidospora

 

cretacea

A

Herpetosiphon

 

aurantiacus

A

cohaerens

A

geysericola

A

nigricans

A

persicus

A

Hirschia

 

baltica

A

Hodococcus

 

globerulus globerulus

A

Hollandina

 

pterotermitidis

A

Holophaga

 

foetida

A

Holospora

 

caryophila

A

elegans

A

obtusa

A

undulata

A

Hydrogenobacter

 

acidophilus

A

thermophilus

A

Hydrogenophaga

 

flava

A

palleronii

A

pseudoflava

A

taeniospiralis

A

Hydrogenovibrio

 

marinus

A

Hyperthermus

 

butylicus

A

Hyphomicrobium

 

aestuarii

A

coagulans

A

facilis subsp. facilis

A

facilis subsp. tolerans

A

facilis subsp. ureaphilum

A

hollandicum

A

indicum

A

methylovorum

A

vulgare

A

zavarzinii

A

Hyphomonas

 

hirschiana

A

jannaschiana

A

neptunium

A

oceanitis

A

polymorpha

A

Ideonella

 

dechloratans

A

Ilyobacter

 

delafieldii

A

polytropus

A

tartaricus

A

Intrasporangium

 

calvum

A

Iodobacter

 

fluviatile

A

Janthinobacterium

 

lividum

A

Kibdelosporangium

 

albatum

A

aridum subsp. aridum

A

aridum subsp. largum

A

philippinense

A

Kineococcus

 

aurantiacus

A

Kinesporia

 

aurantiaca

A

Kitasatoa

 

diplospora

A

kauaiensis

A

nagasakiensis

A

Klebsiella

 

planticola

A

terrigena

A

Kluyveromyces

 

marxianus var. lactis

A

CBS487.94

B

CHY-4

B

CHY-10

B

CHY234

B

CHY235

B

CHY236

B

CHY237

B

CHY238

B

CHY239

B

GAL 2A

B

GB-K9

B

marxianus var. marxianus

A

Kurthia

 

sibirica

A

Kutzneria

 

albida

A

kofuensis

A

viridogrisea

A

Labrys

 

monachus

A

Lachancea

 

kluyveri

A

Lachnospira

 

multipara

A

pectinoschiza

A

Lactobacillus

 

acetotolerans

A

acidophilus

A

agilis

A

alimentarius

A

amylophilus

A

amylovorus

A

animalis

A

aviarius subsp. araffinosus

A

aviarius subsp. aviarius

A

bavaricus

A

bifermentans

A

brevis [var. lindneri]

A

buchneri

A

casei

A

cellobiosus

A

collinoides

A

coryniformis subsp. coryniformis

A

coryniformis subsp. torquens

A

crispatus

A

curvatus

A

delbrueckii subsp. bulgaricus

A

delbrueckii subsp. delbruckii

A

delbrueckii subsp. lactis

A

farciminis

A

fermentum

A

fructivorans

A

fructosus

A

gallinarum

A

gasseri

A

graminis

A

hamsteri

A

helveticus

A

hilgardii

A

homohiochii

A

intestinalis

A

jensenii

A

johnsonii

A

kefir

A

kefiranofaciens

A

kefirgranum

A

malefermentans

A

mali

A

maltaromicus

A

murinus

A

oris

A

parabuchneri

A

paracasei subsp. paracasei

A

paracasei subsp. tolerans

A

parakefir

A

pentosus

A

plantarum

A

pontis

A

reuteri

A

rhamnosus

A

rogosae

A

ruminis

A

sake

A

salivarius subsp. salicinius

A

salivarius subsp. salivarius

A

sanfrancisco

A

sharpeae

A

suebicus

A

vaccinostercus

A

vitulinus

A

xylosus

A

Lactococcus

 

lactis subsp. cremoris

A

lactis subsp. hordniae

A

lactis subsp. lactis

A

piscium

A

plantarum

A

raffinolactis

A

Lactosphaera

 

pasteurii

A

Lamprobacter

 

modestohalophilus

A

Lamprocystis

 

roseopersicina

A

Lampropedia

 

hyalina

A

Legionella

 

geestiana

A

londiniensis

A

nautarum

A

quateirensis

A

rubrilucens

A

shakespearei

A

spiritensis

A

worsleiensis

A

Leptonema

 

illini

A

Leptospira

 

biflexa

A

meyeri

A

parva

A

wollbachii

A

Leptothrix

 

cholodnii

A

lopholea

A

ochracea

A

Leuconostoc

 

argentinum

A

carnosum

A

citreum

A

fallax

A

gelidum

A

lactis

A

mesenteroides subsp. cremoris

A

mesenteroides subsp. dextranicum

A

mesenteroides subsp. mesenteroides

A

pseudomesenteroides

A

Leucothrix

 

mucor

A

Listeria

 

grayi

A

innocua

A

welshimeri

A

Listonella

 

pelagia

A

Luteococcus

 

japonicus

A

Lysobacter

 

antibioticus

A

brunescens

A

enzymogenes subsp. cookii

A

enzymogenes subsp. enzymogenes

A

Lyticum

 

flagellatum

A

sinuosum

A

Macomonas

 

bipunctata

A

mobilis

A

Magnetospirillum

 

gryphiswaldense

A

magnetotacticum

A

Malonomonas

 

rubra

A

Marinobacter

 

hydrocarbonoclasticus

A

Marinococcus

 

albus

A

halophilus

A

Marinomonas

 

communis

A

vaga

A

Megamonas

 

hypermegas

A

Megasphaera

 

cerevisiae

A

Melittangium

 

alboraceum

A

boletus

A

lichenicola

A

Meniscus

 

glaucopis

A

Mesophilobacter

 

marinus

A

Mesoplasma

 

chauliocola

A

coleopterae

A

corruscae

A

entomophilum

A

florum

A

grammopterae

A

lactucae

A

photuris

A

pleciae

A

seiffertii

A

syrphidae

A

tabanidae

A

Metallosphaera

 

sedula

A

Methanobacterium

 

alcaliphilum

A

bryantii

A

defluvii

A

espanolae

A

formicicum

A

ivanovii

A

palustre

A

thermoaggregans

A

thermoalcaliphilum

A

thermoautotrophicum

A

thermoflexum

A

thermoformicicum

A

thermophilum

A

uliginosum

A

wolfei

A

Methanobrevibacter

 

arbophilicus

A

ruminantium

A

smithii

A

Methanococcoides

 

burtonii

A

methylens

A

Methanococcus

 

deltae

A

igneus

A

jannaschii

A

maripaludis

A

thermolithotrophicus

A

vannielii

A

voltae

A

Methanocorpusculum

 

aggregans

A

bavaricum

A

labreanum

A

parvum

A

sinense

A

Methanoculleus

 

bourgense

A

marisnigri

A

olentangyi

A

thermophilicus

A

Methanogenium

 

cariaci

A

liminatans

A

organophilum

A

tationis

A

Methanohalobium

 

evestigatus

A

Methanohalophilus

 

halophilus

A

mahii

A

oregonense

A

portucalensis

A

zhilinae

A

Methanolacinia

 

paynteri

A

Methanolobus

 

bombayensis

A

taylori

A

tindarius

A

vulcani

A

Methanomicrobium

 

mobile

A

Methanoplanus

 

endosymbiosus

A

limicola

A

Methanopyrus

 

kandleri

A

Methanosaeta

 

concilii

A

thermoacetophila

A

Methanosarcina

 

acetivorans

A

barkeri

A

frisia

A

mazei

A

methanica

A

siciliae

A

thermophila

A

vacuolata

A

Methanosphaera

 

cuniculi

A

stadtmanae

A

Methanospirillum

 

hungatei

A

Methanothermobacter

 

thermautotrophicus

A

Methanothermus

 

fervidus

A

sociabilis

A

Methanothrix

 

soehngenii

A

thermophila

A

Methylobacillus

 

glycogenes

A

Methylobacter

 

luteus

A

marinus

A

wittenburyi

A

Methylobacterium

 

aminovorans

A

extorquens

A

fujisawaense

A

organophilum

A

radiotolerans

A

rhodesianum

A

rhodinum

A

zatmanii

A

Methylococcus

 

bovis

A

capsulatus

A

chroococcus

A

mobilis

A

thermophilus

A

vinelandii

A

whittenburyi

A

Methylocystis

 

echinoides

A

parvus

A

Methylomicrobium

 

agile

A

album

A

pelagicum

A

Methylomonas

 

aurantiaca

A

fodinarum

A

methanica

A

Methylophaga

 

marina

A

thalassica

A

Methylophilus

 

methylotrophus

A

Methylosinus

 

sporium

A

trichosporum

A

Methylovorus

 

glucosotrophus

A

Micavibrio

 

admirandus

A

Microbacterium

 

arborescens

A

aurum

A

dextranolyticum

A

imperiale

A

lacticum

A

laevaniformans

A

Microbispora

 

bispora

A

rosea subsp. aerata

A

rosea subsp. rosea

A

Micrococcus

 

agilis

A

halobius

A

luteus

A

lylae

A

nishinomiyaensis

A

roseus

A

varians

A

Microlunatus

 

phosphovorus

A

Micromonospora

 

aurantiaca

A

brunnea

A

carbonacea subsp. aurantiaca

A

carbonacea subsp. carbonacea

A

chalcea

A

coerulea

A

echinospora subsp. echinospora

A

echinospora subsp. ferruginea

A

echinospora subsp. pallida

A

gallica

A

inositola

A

olivasterospora

A

purpurea

A

purpureochromogenes

A

rhodorangea

A

rosaria

A

Micropolyspora

 

internatus

A

Microscilla

 

marina

A

Microtetraspora

 

africana

A

angiospora

A

fastidiosa

A

ferruginea

A

flexuosa

A

fusca

A

glauca

A

helvata

A

niveoalba

A

polychroma

A

pusilla

A

recticatena

A

roseola

A

roseoviolacea

A

rubra

A

salmonea

A

spiralis

A

turkmeniaca

A

tyrrhenii

A

Moorella

 

thermoacetica

A

thermoautotrophica

A

Moraxella

 

(Bramhella) caviae

A

(Bramhella) cuniculi

A

(Moraxella) bovis

A

Mucor

 

miehei

A

Mycobacterium

 

agri

A

aichiense

A

alvei

A

aurum

A

austroafricanum

A

brumae

A

chitae

A

chlorophenolicus

A

chubuense

A

confluentis

A

cookii

A

diernhoferi

A

fallax

A

gilvum

A

hiberniae

A

komossense

A

madagascariense

A

obuense

A

parafortuitum

A

phlei

A

poriferae

A

pulveris

A

sphagni

A

tokaiense

A

triviale

A

Mycoplana

 

bullata

A

dimorpha

A

ramosa

A

segnis

A

Mycoplasma

 

alvi

A

anseris

A

auris

A

cavipharyngis

A

citelli

A

columbinum

A

columborale

A

cottewii

A

cricetuli

A

ellychniae

A

fastidiosum

A

faucium

A

felifaucium

A

feliminutum

A

hyopharyngis

A

indiense

A

leocaptus

A

leopharyngis

A

lucivorax

A

luminosum

A

melaleuca

A

mirum

A

moatsii

A

molare

A

muris

A

mustelae

A

opalescens

A

oxoniensis

A

ovipneumoniae

A

pirum

A

simbae

A

somnilux

A

sualve

A

testudinis

A

yeatsi

A

Myxococcus

 

coralloides

A

flavescens

A

fulvus

A

macrosporus

A

stipitatus

A

virescens

A

xanthus

A

Nannocystis

 

exedens

A

Natronobacterium

 

gregoryi

A

magadii

A

pharaonis

A

vacuolatum

A

Natronococcus

 

occultus

A

Neisseria

 

animalis

A

denitrificans

A

macacae

A

polysaccharea

A

Neosartorya

 

fischeri

A

Neurospora

 

crassa 37102

A

crassa 37401

A

crassa 46316

A

crassa 64001

A

crassa 89601

A

crassa FS590

A

crassa UCLA37

A

crassa UCLA101

A

crassa UCLA191

A

Nevskia

 

ramosa

A

Nitrobacter

 

winogradskyi

A

Nitrococcus

 

mobilus

A

Nitrosococcus

 

nitrosus

A

oceanus

A

Nitrosolobus

 

multiformis

A

Nitrosomonas

 

europeae

A

Nitrosospira

 

briensis

A

Nitrospina

 

gracilis

A

Nitrospira

 

marina

A

Nocardia

 

carnea

A

coeliaca

A

corynebacteroides

A

pinensis

A

rugosa

A

sulphurea

A

vaccinii

A

Nocardioides

 

albus

A

jensenii

A

luteus

A

plantarum

A

simplex

A

Nocardiopsis

 

alborubidus

A

albus subsp. albus

A

albus subsp. prasina

A

antarcticus

A

halophila

A

listeri

A

lucentensis

A

Obesumbacterium

 

proteus

A

Oceanospirillum

 

beijerinckii subsp. beijerinckii

A

beijerinckii subsp. pelagicum

A

communis

A

jannaschii

A

japonicum

A

kriegii

A

linum

A

maris subsp. hirooshimense

A

maris subsp. maris

A

maris subsp. williamsae

A

minutulum

A

multiglobuliferum

A

pusillum

A

vagum

A

Oenococcus

 

oeni

A

Oligotropha

 

carboxidovorans

A

Oscillochloris

 

chrysea

A

trichoides

A

Oscillospira

 

guilliermondii

A

Oxalobacter

 

formigenes

A

vibrioformis

A

Oxalophagus

 

oxalicus

A

Oxobacter

 

pfennigii

A

Paenibacillus

 

amylolyticus

A

azotofixans

A

durum

A

gordonae

A

macquariensis

A

pabuli

A

polymyxa

A

pulvifaciens

A

validus

A

Pantoea

 

citrea

A

punctata

A

terrea

A

Paracoccus

 

alcaliphilus

A

aminophilus

A

aminovorans

A

denitrificans

A

halodenitrificans

A

kocurii

A

versutus

A

Pasteurella

 

anatis

A

avium

A

langaa

A

Pectinatus

 

cerevisiiphilus

A

frisingensis

A

Pediococcus

 

acidilactici

A

damnosus

A

dextrinicus

A

inopinatus

A

parvulus

A

pentosaceus

A

urinaeequi

A

Pedomicrobium

 

americanum

A

australicum

A

ferrugineum

A

manganicum

A

Pelczaria

 

aurantia

A

Pelobacter

 

acetylenicus

A

acidigallici

A

carbinolicus

A

massiliensis

A

propionicus

A

venetianus

A

Pelodictyon

 

clathratiforme

A

luteolum

A

phaeoclathratiforme

A

phaeum

A

Penicillium

 

chrysogenum

A

chrysogenum NRRL1951

B

chrysogenum P-14-B10

B

chrysogenum P2

B

chrysogenum S1298

B

chrysogenum S4

B

chrysogenum 54-1255

B

chrysogenum Wisc Q176

B

chrysogenum Wisc 54-1255

B

Peptostreptococcus

 

barnesae

A

heliotrinreducens

A

hydrogenalis

A

lactolyticus

A

tetradius

A

Petrotoga

 

miotherma

A

Phaffia

 

rhodozyma

A

Phascolarctobacterium

 

faecium

A

Phenylobacterium

 

immobile

A

Photobacterium

 

angustum

A

fischeri

A

histaminum

A

leiognathi

A

phosphoreum

A

Phyllobacterium

 

myrsinacearum

A

rubiacearum

A

Pichia

 

pastoris

A

pastoris GS115

B

jadinii

A

methanolica

A

Pilimelia

 

anulata

A

columellifera subsp. columellifera

A

columellifera subsp. pallida

A

terevasa

A

Pillotina

 

calotermitidis

A

Pirellula

 

marina

A

staleyi

A

Planctomyces

 

bekefii

A

brasiliensis

A

guttaeformis

A

limnophilus

A

maris

A

stranskae

A

Planobispora

 

longispora

A

rosea

A

Planococcus

 

citreus

A

kocurii

A

Planomonospora

 

alba

A

parontospora subsp. antibiotica

A

parontospora subsp. parontospora

A

sphaerica

A

venezuelensis

A

Planotetraspora

 

mira

A

Pleurotus

 

ostreatus

A

Polyangium

 

aureum

A

cellulosum

A

fumosum

A

luteum

A

minor

A

parasiticum

A

rugiseptum

A

sorediatum

A

spumosum

A

vitellinum

A

Polynucleobacter

 

necessarius

A

Porphyrobacter

 

neustonensis

A

Pragia

 

fontium

A

Prevotella

 

oulora

A

veroralis

A

zoogleoformans

A

Prochloron

 

didemni

A

Prochlorothrix

 

hollandica

A

Prolinoborus

 

fasciculus

A

Promicromonospora

 

citrea

A

enterophila

A

sukumoe

A

Propionibacterium

 

acidipropionicum

A

freudenreichii subsp. freudenreichii

A

freudenreichii subsp. shermanii

A

jensenii

A

thoenii

A

Propioniferax

 

innocua

A

Propionigenium

 

modestum

A

Propionispira

 

arboris

A

Propionivibrio

 

decabroxylicus

A

Prosthecobacter

 

fusiformis

A

Prosthecochloris

 

aestuarii

A

Prosthecomicrobium

 

enhydrum

A

hirschii

A

litoralum

A

pneumaticum

A

Proteus

 

myxofaciens

A

Pseudocaedibacter

 

conjugatus

A

falsus

A

Pseudomonas

 

alcaligenes

A

DS4079

B

Ps490

B

Ps553

B

Ps556

B

Ps600

B

415

B

415β

B

antimicrobica

A

aurantiaca

A

azotoformans

A

beijerinckii

A

betle

A

boreopolis

A

carboxydohydrogena

A

chlororaphis

A

citronellolis

A

doudoroffii

A

echinoides

A

elongata

A

flectens

A

fluorescens

A

fragi

A

fulva

A

fuscovaginae

A

gelidicola

A

geniculata

A

glathei

A

halophila

A

huttiensis

A

indigofera

A

iners

A

lanceolata

A

lemoignei

A

lundensis

A

mephitica

A

mucidolens

A

nautica

A

nitroreducens

A

oleovorans

A

pertucinogena

A

phenazinium

A

pictorum

A

putida

A

pyrocinia

A

resinovorans

A

saccharophila

A

spinosa

A

stanieri

A

straminae

A

synxantha

A

taetrolens

A

Pseudonocardia

 

alni

A

compacta

A

halophobica

A

hydrocarbonoxydans

A

nitrificans

A

petroleophila

A

saturnea

A

spinosa

A

thermophila

A

Pyrobaculum

 

islandicum

A

organotrophum

A

Pyrococcus

 

furiosus

A

woesei

A

Pyrodictium

 

abyssi

A

brockii

A

occultum

A

Quinella

 

ovalis

A

Rarobacter

 

faecitabidus

A

incanis

A

Rhizobacter

 

daucus

A

Rhizobium

 

ciceri

A

etii

A

galegae

A

huakuii

A

leguminosarum

A

loti

A

lupini

A

phaseoli

A

tianshanense

A

trifolii

A

tropici

A

Rhizopus

 

arrhizus

A

oryzae

A

Rhodobacter

 

blastica

A

capsulatus

A

sphaeroides

A

veldkampii

A

Rhodobium

 

marinum

A

orientis

A

Rhodocista

 

centenaria

A

Rhodococcus

 

coprophilus

A

erythropolis

A

globerulus

A

luteus

A

marinonascens

A

opacus

A

rhodnii

A

ruber

A

zopfii

A

Rhodocyclus

 

purpureus

A

tenuis

A

Rhodoferax

 

fermentans

A

Rhodomicrobium

 

vannielii

A

Rhodopila

 

globiformis

A

Rhodoplanes

 

elegans

A

roseus

A

Rhodopseudomonas

 

aciophila

A

julia

A

palustris

A

sulfoviridis

A

viridis

A

Rhodospirillum

 

centenum

A

fulvum

A

molischianum

A

photometricum

A

rubrum

A

salexigens

A

salinarum

A

sodomense

A

Rhodotorula

A

Rhodovulum

 

adriaticum

A

euryhalinum

A

sulfidophilum

A

Rikenella

 

microfusus

A

Roseburia

 

cecicola

A

Roseobacter

 

denitrificans

A

litoralis

A

Roseococcus

 

thiosulfatophilus

A

Rubrivivax

 

gelatinosus

A

Rubrobacter

 

radiotolerans

A

Rugamonas

 

rubra

A

Ruminobacter

 

amylophilus

A

Ruminococcus

 

albus

A

bromii

A

callidus

A

flavefaciens

A

gnavus

A

hansenii

A

lactaris

A

obeum

A

productus

A

torquens

A

Runella

 

slithyformis

A

Saccharobacter

 

fermentatus

A

Saccharococcus

 

thermophilus

A

Saccharomonospora

 

azurea

A

cyanea

A

glauca

A

Saccharomyces

 

bayanus

A

cerevisiae

A

cerevisiae 210 Ng

B

cerevisiae 227 Ng

B

cerevisiae 237 Ng

B

cerevisiae 247 Ng

B

cerevisiae 248N

B

cerevisiae 251 Ng

B

cerevisiae 252 Ng

B

cerevisiae 254 Ng

B

cerevisiae 256 Ng

B

cerevisiae 257 Ng

B

uvarum

A

Saccharopolyspora

 

erythraea

A

erythraea MR-1

B

erythraea NRRL-2338

B

gregorii

A

hirsuta subsp. hirsuta

A

hirsuta subsp. kobensis

A

hordei

A

spinosa

A

taberi

A

Saccharothrix

 

aerocolonigenes

A

australiensis

A

coeruleofusca

A

coeruleoviolacea

A

cryophilis

A

espanaensis

A

flava

A

longispora

A

mutabilis subsp. capreolus

A

mutabilis subsp. mutabilis

A

syringae

A

texasensis

A

waywayandensis

A

Salinicoccus

 

hispanicus

A

roseus

A

Salmonella

 

typhimurium SL 3261

A

gallinarum 9R

A

Saprospira

 

grandis

A

Sarcina

 

maxima

A

ventriculi

A

Schizosaccharomyces

 

pombe

A

Schizophyllum

 

commune

A

Sebaldella

 

termitidis

A

Selenomonas

 

lacticifex

A

ruminantium subsp. lactilytica

A

ruminantium subsp. ruminantium

A

sputigena

A

Seliberia

 

stellata

A

Serpens

 

flexibilis

A

Serpulina

 

innocens

A

Serratia

 

ficaria

A

fonticola

A

odorifera

A

proteamaculans subsp. quinovora

A

Shewanella

 

benthica

A

colwelliana

A

hanedai

A

Simonsiella

 

crassa

A

muelleri

A

steedae

A

Sinorhizobium

 

fredii

A

meliloti

A

saheli

A

teranga

A

xinjiangensis

A

Sphaerobacter

 

thermophilus

A

Sphaerotilus

 

natans

A

Sphingobacterium

 

antarticus

A

faecium

A

heparina

A

piscium

A

Sphingomonas

 

adhaesiva

A

capsulata

A

wittichii

A

Spirillospora

 

albida

A

rubra

A

Spirillum

 

volutans

A

Spirochaeta

 

aurantia subsp. aurantia

A

aurantia subsp. stricta

A

halophila

A

isovalerica

A

litoralis

A

plicatilis

A

stenostrepta

A

thermophila

A

zuelzerae

A

Spiroplasma

 

cantharicola

A

clarkii

A

chinense

A

culicicola

A

floricola

A

insolitum

A

ixodetis

A

monobiae

A

sabaudiense

A

taiwanense

A

Spirosoma

 

linquale

A

Sporichthia

 

polymorpha

A

Sporocytophaga

 

myxococcoides

A

Sporohalobacter

 

lortetii

A

marismortui

A

Sporolactobacillus

 

inulinus

A

Sporomusa

 

acidovorans

A

malonica

A

ovata

A

paucivorans

A

sphaeroides

A

termitida

A

Sporosarcina

 

halophila

A

ureae

A

Staphylococcus

 

arlettae

A

auricularis

A

carnosus

A

caseolyticus

A

chromogenes

A

delphini

A

equorum

A

gallinarum

A

kloosii

A

lentus

A

muscae

A

piscifermentans

A

sciuri

A

vitulus

A

Staphylothermus

 

marinus

A

Starkeya

 

novella

A

Stella

 

humosa

A

vacuolata

A

Stibiobacter

 

senarmonti

A

Stigmatella

 

aurantiaca

A

erecta

A

Stomatococcus

 

mucilaginosus

A

Streptoalloteichus

 

hindustanus

A

Streptococcus

 

alactolyticus

A

cricetus

A

crista

A

downei

A

ferus

A

gordonii

A

helveticus

A

hyointestinalis

A

intestinalis

A

macacae

A

pleomorphus

A

rattus

A

salivarius subsp. thermophilus

A

vestibularis

A

Streptomyces

 

abikoensis

A

aburaviensis

A

achromogenes subsp. achromogenes

A

achromogenes subsp. rubradiris

A

acrimycini

A

aculeolatus

A

afghanensis

A

alanosinicus

A

albaduncus

A

albiaxialis

A

albidochromogenes

A

albidoflavus

A

albireticuli

A

albofaciens

A

alboflavus

A

albogriseolus

A

albolongus

A

alboniger

A

albospinus

A

albosporeus subsp. albosporeus

A

albosporeus subsp. labilomyceticus

A

albovinaceus

A

alboviridis

A

albulus

A

albus subsp. albus

A

albus subsp. pathocidicus

A

almquistii

A

althioticus

A

amakusaensis

A

ambofaciens

A

aminophilus

A

anandii

A

anthocyanicus

A

antibioticus

A

antimycoticus

A

anulatus

A

arabicus

A

arenae

A

armeniacus

A

asterosporus

A

atratus

A

atroauranticus

A

atroolivaceus

A

atrovirens

A

aurantiacus

A

aurantiogriseus

A

aureocirculatus

A

aureofaciens

A

aureorectus

A

aureoverticillatus

A

avellaneus

A

avidinii

A

azaticus

A

azureus

A

baarnensis

A

bacillaris

A

badius

A

baldaccii

A

bambergiensis

A

bellus

A

bikiniensis

A

biverticillatus

A

blastomyceticus

A

bluensis

A

bobili

A

bottropensis

A

brasiliensis

A

bungoensis

A

cacaoi subsp. asoensis

A

cacaoi subsp. cacaoi

A

caelestis

A

caeruleus

A

californicus

A

calvus

A

canarius

A

candidus

A

canescens

A

caniferus

A

canus

A

capillispiralis

A

capoamus

A

carpaticus

A

carpinensis

A

catenulae

A

cavourensis subsp. cavourensis

A

cavourensis subsp. washingtonensis

A

cellostaticus

A

celluloflavus

A

cellulosae

A

champavatii

A

chartreusis

A

chattanoogensis

A

chibaensis

A

chrestomyceticus

A

chromofuscus

A

chryseus

A

chrysomallus subsp. chrysmallus

A

chrysomallus subsp. fumigatus

A

cinereorectus

A

cinereoruber subsp. cinereoruber

A

cinereoruber subsp. fructofermentans

A

cinereospinus

A

cinereus

A

cinerochromogenes

A

cinnabarinus

A

cinnamonensis

A

cinnamoneus

A

cirratus

A

ciscaucasicus

A

citreofluorescens

A

clavifer

A

clavuligerus

A

clavuligerus ATCC 27064

B

cochleatus

A

coelescens

A

coelicoflavus

A

coelicolor

A

coeruleoflavus

A

coeruleofuscus

A

coeruleoprunus

A

coeruleorubidus

A

coerulescens

A

collinus

A

colombiensis

A

corchorusii

A

cremeus

A

crystallinus

A

curacoi

A

cuspidosporus

A

cyaneofuscatus

A

cyaneus

A

cyanoalbus

A

cystargineus

A

daghestanicus

A

diastaticus subsp. diastaticus

A

diastaticus subsp. ardesiacus

A

diastatochromogenes

A

distallicus

A

djakartensis

A

durhamensis

A

echinatus

A

echinoruber

A

ederensis

A

ehimensis

A

endus

A

enissocaesilis

A

erumpens

A

erythrogriseus

A

eurocidicus

A

eurythermus

A

exofoliatus

A

faecalis

A

felleus

A

fervens

A

filamentosus

A

filipinensis

A

fimbriatus

A

fimicarius

A

finlayi

A

flaveolus

A

flaveus

A

flavidofuscus

A

flavidovirens

A

flaviscleroticus

A

flavofungini

A

flavofuscus

A

flavogriseus

A

flavopersicus

A

flavotricini

A

flavovariabilis

A

flavovirens

A

flavoviridis

A

flocculus

A

floridae

A

fluorescens

A

fradiae

A

fragilis

A

fulvissimus

A

fulvorobeus

A

fumanus

A

fumigatiscleroticus

A

galbus

A

galilaeus

A

gancidicus

A

gardneri

A

gelaticus

A

geysiriensis

A

ghanaensis

A

gibsonii

A

glaucescens

A

glaucosporus

A

glaucus

A

globisporus subsp. caucasicus

A

globisporus subsp. globisporus

A

globosus

A

glomeratus

A

glomeroaurantiacus

A

gobitricini

A

goshikiensis

A

gougerotii

A

graminearus

A

graminofaciens

A

griseinus

A

griseoaurantiacus

A

griseobrunneus

A

griseocarneus

A

griseochromogenes

A

griseoflavus

A

griseofuscus

A

griseoincarnatus

A

griseoloalbus

A

griseolosporeus

A

griseolus

A

griseoluteus

A

griseomycini

A

griseoplanus

A

griseorubens

A

griseoruber

A

griseorubiginosus

A

griseosporeus

A

griseostramineus

A

griseoverticillatus

A

griseoviridis

A

griseus

A

griseus subsp. alpha

A

griseus subsp. cretosus

A

griseus subsp. griseus

A

griseus subsp. solvifaciens

A

hachijoensis

A

halstedii

A

hawaiiensis

A

heliomycini

A

helvaticus

A

herbaricolor

A

hiroshimensis

A

hirsutus

A

humidus

A

humiferus

A

hydrogenans

A

hygroscopicus subsp. angustmyceticus

A

hygroscopicus subsp. decoyicus

A

hygroscopicus subsp. glebosus

A

hygroscopicus subsp. hygroscopicus

A

hygroscopicus subsp. ossamyceticus

A

iakyrus

A

indiaensis

A

indigoferus

A

intermedius

A

inusitatus

A

ipomoeae

A

janthinus

A

kanamyceticus

A

kashmirensis

A

katrae

A

kentuckensis

A

kifunensis

A

kishiwadensis

A

kunmingensis

A

kurssanovii

A

labedae

A

ladakanum

A

lanatus

A

lateritius

A

laurentii

A

lavendofoliae

A

lavendulae subsp. grasserius

A

lavendulae subsp. lavendulae

A

lavenduligriseus

A

lavendulocolor

A

levis

A

libani subsp. libani

A

libani subsp. rufus

A

lienomycini

A

lilacinus

A

limosus

A

lincolnensis

A

lipmanii

A

litmocidini

A

lividans

A

lomondensis

A

longisporoflavus

A

longispororuber

A

longosporus

A

longwoodensis

A

lucensis

A

luridus

A

lusitanus

A

luteogriseus

A

luteosporeus

A

luteoverticillatus

A

lydicus

A

macrosporus

A

malachitofuscus

A

malachitospinus

A

mashuensis

A

massasporeus

A

matensis

A

mauvecolor

A

mediocidicus

A

mediolani

A

megasporus

A

melanogenes

A

melanosporofaciens

A

michiganensis

A

microflavus

A

minutiscleroticus

A

mirabilis

A

misakiensis

A

misionensis

A

mobaraensis

A

monomycini

A

morookaensis

A

murinus

A

mutabilis

A

mutomycini

A

naganishii

A

narbonensis

A

nashvillensis

A

natalensis

A

natalensis CBS700.57

B

netropsis

A

neyagawaensis

A

niger

A

nigrescens

A

nigrifaciens

A

nitrosporeus

A

niveoruber

A

niveus

A

noboritoensis

A

nodosus

A

nogalater

A

nojiriensis

A

noursei

A

novaecaesareae

A

ochraceiscleroticus

A

odorifer

A

olivaceiscleroticus

A

olivaceoviridis

A

olivaceus

A

olivochromogenes

A

olivoreticuli

A

olivoverticillatus

A

olivoviridis

A

omiyaensis

A

orinoci

A

ossamyceticus

A

pactum

A

paracochleatus

A

paradoxus

A

parvisporogenes

A

parvulus

A

parvus

A

peucetius

A

phaeochromogenes

A

phaeofaciens

A

phaeopurpureus

A

phaeoviridis

A

phosalacinea

A

pilosus

A

platensis

A

plicatus

A

pluricolorescens

A

pneumoniae

A

polychromogenes

A

polychromogenes

A

poonensis

A

praecox

A

prasinopilosus

A

prasinosporus

A

prasinus

A

prunicolor

A

psammoticus

A

pseudoechinosporeus

A

pseudogriseolus

A

pseudovenezuelae

A

pulveraceus

A

puniceus

A

purpeofuscus

A

purpurascens

A

purpureus

A

purpurogeneiscleroticus

A

racemochromogenes

A

rameus

A

ramocissimus

A

ramulosus

A

rangoon

A

recifensis

A

rectiverticillatus

A

rectiviolaceus

A

regensis

A

resistomycificus

A

rimosus

A

rimosus subsp. paromomycinus

A

rimosus subsp. rimosus

A

rishiriensis

A

rochei

A

roseiscleroticus

A

roseodiastaticus

A

roseoflavus

A

roseofulvus

A

roseolilacinus

A

roseolus

A

roseosporus

A

roseoverticillatus

A

roseoviolaceus

A

roseoviridis

A

ruber

A

rubiginosohelvolus

A

rubiginosus

A

rubrogriseus

A

rutgersensis subsp. castelarensis

A

rutgersensis subsp. rutgersensis

A

sampsonii

A

sanguis

A

sannanensis

A

sclerotialus

A

septatus

A

setae

A

setonii

A

showdoensis

A

sindenensis

A

sioyaensis

A

sparsogenes

A

spectabilis

A

speleomycini

A

spheroides

A

spinoverrucosus

A

spiralis

A

spiroverticillatus

A

sporocinereus

A

sporoclivatus

A

spororaveus

A

sporoverrucosus

A

subrutilus

A

sulfonofaciens

A

sulphureus

A

tanashiensis

A

tauricus

A

tendae

A

termitum

A

thermoautotrophicus

A

thermodiastaticus

A

thermolineatus

A

thermonitrificans

A

thermoviolaceus subsp. apingens

A

thermoviolaceus subsp. thermoviolaceus

A

thermovulgaris

A

thioluteus

A

torulosus

A

toxytricini

A

tricolor

A

tubercidicus

A

tuirus

A

umbrinus

A

variabilis

A

variegatus

A

varsoviensis

A

vastus

A

venezuelae

A

vinaceus

A

vinaceusdrappus

A

violaceochromogenes

A

violaceolatus

A

violaceorectus

A

violaceoruber

A

violaceorubidus

A

violaceus

A

violaceusniger

A

violarus

A

violascens

A

violatus

A

violens

A

virens

A

virginiae

A

viridiviolaceus

A

viridobrunneus

A

viridochromogenes

A

viridodiastaticus

A

viridoflavus

A

viridosporus

A

vitaminophilus

A

wedmorensis

A

werraensis

A

willmorei

A

xanthochromogenes

A

xanthocidicus

A

xantholiticus

A

xanthophaeus

A

yerevanensis

A

yokosukanensis

A

zaomyceticus

A

Streptosporangium

 

album

A

amethystogenes

A

carneum

A

corrugatum

A

fragile

A

longisporum

A

nondiastaticum

A

pseudovulgare

A

viridialbum

A

vulgare

A

Streptoverticillium

 

alboverticillatum

A

album

A

ardum

A

aureoversile

A

olivomycini

A

salmonis

A

sapporonense

A

syringium

A

Stygiolobus

 

azoricus

A

Succinimonas

 

amylolytica

A

Sulfobacillus

 

thermosulfidooxidans

A

Sulfolobus

 

acidocaldarius

A

metallicus

A

shibatae

A

solfataricus

A

Sulfurimonas

 

denitrificans

A

Sulfurospirillum

 

deleylanum

A

Symbiotes

 

lectularius

A

Synechococcus

 

elongatus

A

Synergistes

 

jonesii

A

Syntrophobacter

 

wolinii

A

Syntrophococcus

 

sucromutans

A

Syntrophomonas

 

sapovorans

A

wolfei subsp. saponavida

A

wolfei subsp. wolfei

A

Syntrophospora

 

bryantii

A

Syntrophus

 

buswellii

A

Talaromyces

 

emersonii

A

Tectibacter

 

vulgaris

A

Telluria

 

chitinolytica

A

mixta

A

Terrabacter

 

tumescens

A

Tetragenococcus

 

halophilus

A

Thaurera

 

selenatis

A

Thermithiobacillus

 

tepidarius

A

Thermoactinomyces

 

intermedius

A

peptonophilus

A

putidus

A

Thermoanaerobacter

 

acetoethylicus

A

brockii

A

ethanolicus

A

finnii

A

kivui

A

thermocopriae

A

thermohydrosulfuricus

A

Thermoanaero-bacterium

 

saccharolyticum

A

thermosaccharolyticum

A

thermosulfurogenes

A

xylanolyticum

A

Thermoanaerobium

 

acetigenum

A

Thermobacteroides

 

leptospartum

A

Thermococcus

 

celer

A

profundus

A

stetteri

A

Thermocrispum

 

agreste

A

munincipale

A

Thermodesulfobacterium

 

commune

A

mobile

A

Thermodesulfovibrio

 

yellowstonii

A

Thermofilum

 

pendens

A

Thermoleophilum

 

album

A

minutum

A

Thermomicrobium

 

fosteri

A

roseum

A

Thermomonospora

 

alba

A

chromogena

A

curvata

A

formosensis

A

fusca

A

mesophila

A

mesouviformis

A

Thermonema

 

lapsum

A

Thermoplasma

 

acidophilum

A

volcanium

A

Thermoproteus

 

neutrophilus

A

tenax

A

Thermosipho

 

africanus

A

Thermothrix

 

thiopara

A

Thermotoga

 

maritima

A

neapolitana

A

thermarum

A

Thermus

 

aquaticus

A

filiformis

A

ruber

A

scotoductus

A

thermophillus

A

Thiobacillus

 

acidophilus

A

albertis

A

concretivorus

A

delicata

A

denitrificans

A

ferrooxidans

A

intermedius

A

neapolitanus

A

novellus

A

perometabolis

A

rapidicrescens

A

tepidarius

A

thiooxidans

A

thioparus

A

versutus

A

Thiobacterium

 

bovistum

A

Thiocapsa

 

halophila

A

pfennigii

A

roseopersicina

A

Thiocystis

 

gelatinosa

A

violacea

A

Thiodictyon

 

bacillosum

A

elegans

A

Thiomicrospira

 

crunogena

A

denitrificans

A

pelophila

A

Thiomonas

 

intermedia

A

perometabolis

A

Thiopedia

 

rosea

A

Thioploca

 

araucae

A

chileae

A

ingrica

A

schmidlei

A

Thiorhodovibrio

 

winogradski

A

Thiospira

 

winogradsky

A

Thiospirillum

 

jenense

A

Thiothrix

 

nivea

A

Thiovulum

 

majus

A

Toxothrix

 

trichogenes

A

Trabulsiella

 

guamensis

A

Treponema

 

bryantii

A

minutum

A

phagedenis

A

refringens

A

saccharophilum

A

scoliodontum

A

succinifaciens

A

Trichococcus

 

flocculiformis

A

Trichoderma

 

reesii

A

viride

A

Ureaplasma

 

cati

A

felinum

A

Vampirovibrio

 

chlorellavorus

A

Variovorax

 

paradoxus

A

Veillonella

 

caviae

A

criceti

A

parvula

A

ratti

A

rodentium

A

Verrucomicrobium

 

spinosum

A

Vibrio

 

campbellii

A

costicola

A

diazotrophicus

A

gazogenes

A

marinus

A

mediterranei

A

mytili

A

natriegens

A

navarrensis

A

nereis

A

nigripulchritudo

A

orientalis

A

proteolyticus

A

Vitreoscilla

 

beggiatoides

A

filiformis

A

stercoraria

A

Volcaniella

 

eurihalina

A

Weissella

 

halotolerans

A

hellenica

A

kandleri

A

minor

A

paramesenteroides

A

viridescens

A

Wolbachia

 

melophagi

A

persica

A

pipientis

A

Wolinella

 

succinogenes

A

Xanthobacter

 

agilis

A

autotrophicus

A

flavus

A

Xenorhabdus

 

poinari

A

Yarrowia

 

lypolytica

A

Yersinia

 

aldovae

A

bercovieri

A

mollaretii

A

Zavarinia

 

compransoris

A

Zoogloea

 

ramigera

A

Zygosaccharomyces

 

rouxii

A

Zymomonas

 

mobilis subsp. mobilis

A

mobilis subsp. pomacea

A

Zymophilus

 

paucivorans

A

raffinosivorans

A

Bijlage 2

[Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Bijlage 4a

[Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeher te Den Haag.]

Bijlage 5. Inschaling van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (behorend bij artikel 7 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen)

[Vervallen per 01-03-2015]

5.1 Activiteiten met een genetisch gemodificeerd micro-organisme waarvan de gastheer staat vermeld in bijlage 1 en de vector staat vermeld in bijlage 2, onder 2.1.1, en waarin zich geen insertie bevindt die vermeld staat in bijlage 2, onder 2.2

[Vervallen per 01-03-2015]

Inschaling: ML-I.

5.2 Activiteiten met een genetisch gemodificeerd micro-organisme waarvan de gastheer staat vermeld in bijlage 1 en de vector staat vermeld in bijlage 2, onder 2.1.1 of een vector die voldoet aan de criteria vermeld in bijlage 2, onder 2.1

[Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • c. De donor is een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-II, ML-I, ML-I.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: ML-I.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van d de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van d de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-II, ML-I, ML-I.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: ML-I.

5.3 Activiteiten met een genetisch gemodificeerd micro-organisme van klasse 4, 3, 2 of 1 (uitgezonderd virussen infectieus voor hogere eukaryoten)

[Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-II.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-II.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

5.4 Activiteiten met genetisch gemodificeerde animale cellen dan wel plantencellen

[Vervallen per 01-03-2015]

5.4.1 De vector is een plasmide

[Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en aanwezigheid van het genetisch materiaal van de donor in de gastheer kan leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en aanwezigheid van het genetisch materiaal van de donor in de gastheer kan niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: ML-I.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: ML-I.

5.4.2 De combinatie van gastheercel en virale vector is biologisch ingeperkt

[Vervallen per 01-03-2015]

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-II

  klasse 1: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I

  klasse 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-I .

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I

  klasse 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-I.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-I

  klasse 1: ML-I.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-II

  klasse 1: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I

  klasse 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-I.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-I

  klasse 1: ML-I.

5.4.3 De combinatie van gastheercel en virale vector is biologisch niet ingeperkt

[Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II.

5.4.4 Activiteiten met al dan niet genetisch gemodificeerde animale cellen dan wel plantencellen al dan niet in associatie met een genetisch gemodificeerd micro-organisme

[Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Celkweek van cellen afkomstig van genetisch gemodificeerde dieren die gehouden worden in een D-I inrichting.

  Inschaling: ML-I indien gebracht onder omstandigheden dat replicatie dan wel overdracht van genetisch materiaal mogelijk is.

 • b. Cellen afkomstig van al dan